Monday, 15 October 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တြင္ ေလသံမဟိန္းေဟာက္ႏုိင္ေတာ့သည့္ တရုတ္

 

တရုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ ေရႊလီရွိ Everything is good ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ အေရာင္းျပခန္းတြင္ လာေရာက္ေသာ ဧည္႔သည္မ်ားသည္ ျပထား ေသာ အရာမ်ားထဲမွ အမဲေရာင္ ေက်ာက္တံုး တစ္ခုကို အာရံု က် ေနၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္ အနည္းငယ္ လွီးျပထားရာ အတြင္းမွ အစိမ္းေရာင္ ႏွင့္ ခရမ္း ေရာင္ ကို ျမင္ေနရၿပီး ၄င္းသည္ အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရည္ အေသြး ျမင့္မားေသာ ေက်ာက္စိမ္းျဖစ္ၿပီး နားလည္ေသာ တရုတ္ ေဖာက္သညမ်ားက ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးဟု ဆိုၾကၿပီး တန္ဖိုးကိုလည္း ေဒၚလာ (၁.၂)သန္းဟု ကပ္ထားပါသည္။
ေရႊလီတြင္ ထိုသို႔ေသာ ဆိုင္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိၿပီး အမ်ားစု မွာ ေက်ာက္စိမ္းကို လက္၀တ္ရတာ မ်ားလုပ္၍ ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ သစ္မ်ား၊ ေက်ာက္တံုး မ်ား ေရာင္းျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အမ်ားစုကမူ တရုတ္တို႔သည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံမွ သယံဇာတ မ်ားခိုးယူေနသူမ်ားအျဖစ္ သာ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အလယ္ပိုင္း ဆီက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမွဳ မ်ားကို ခံရကတည္း က တရုတ္ တုိ႔ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လြတ္လပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊလီတြင္ စီးပြားေရး ၊ အားေကာင္းလာျခင္းသည္ ထိုအခ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသပင္ ျဖစ္သည္။ ယူနန္မွ စီးပြားေရး သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္မ်ား ၊ အခ်ဳိ႕ကို အဂတိ လိုက္စားေသာ ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ သြင္းကာ အက်ိဳးအျမတ္အႀကီးအက်ယ္ ရခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာအမ်ားစုမွာ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးမွ အနည္းငယ္သာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရၾကေၾကာင္း ျမန္မာမ်ားက ၿငီးတြားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား၊ မလုပ္မီအထိ တရုတ္၏ တဖက္သတ္ ျဖစ္မွဳမ်ား အတြက္ ဘာမွ်ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္မွဳမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ ကုန္သြယ္ေရး တြင္သာမက နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တရုတ္၏ ေရွးရိုးစဥ္လာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားသည္လည္း တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိပါသည္။ တရုတ္အာဏာ ပိုင္ မ်ား သည္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ၊ကရင္တိုင္းရင္းသား မ်ားၾကား လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳး သက္ ေရာက္မွဳမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား တရုတ္ႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေနမွဳကိုလည္း တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ႀကိဳးစား ခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးမီက ယူနန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူ မင္းတြင္ ရွမ္းမူးယစ္ေဆးဝါးရာဇာ ေနာ္ခမ္းကို လူသိရွင္ၾကား အမွဳ စစ္ေဆးမွဳမွာ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မွဳကို မည္သို႔ အေလး အနက္ ထားသည္ဆုိသည္ကို ေဖာ္ျပေနၿပီး ၊ ေဒသတြင္း မည္မွ်ၾသဇာ လႊမ္းမိုးေနၿပီ ဆိုသည္ကို ပါ ေဖာ္ျပေနသည္။

သို႔ေသာ္တရုတ္ တို႔သည္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အာရံုျပဳေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၄င္းတို႔၏ စီးပြားေရးအရ ေျခဆန္႔မွဳမ်ားႏွင့္ တည္ရွိေန မွဳ အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မေက်နပ္မွဳမ်ား တျဖည္းျဖည္ ႀကီးထြားလာသည့္ အခ်က္ကို သတိလက္လြတ္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ရလာဒ္အားျဖင့္ တရုတ္တို႔ အသာစီး ရ ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေစမည္႔ ဆက္ဆံေရးတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ေရရွည္အ က်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ပါဝါခ်ိန္ခြင္ ညႇိမွဳမ်ားႏွင့္ ဆင္း ရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ တရုတ္၏ စီးပြားေရး လုပ္ရာတြင္ သေဘာထားမ်ားတြင္ ေပါက္ကြဲမွဳမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္ သည္။

ပီကင္းတကၠသိုလ္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ပါေမာကၡ Zhu Feng ကေျပာၾကားရာတြင္ ၿပီးခဲ့ သည္႔ ႏွစ္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရုတ္တရတ္ ရပ္ဆိုင္းၿပီး က တည္းက တရုတ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းသံမ်ား စတင္ျမည္လာခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

မူလက တရုတ္တို႔သည္ ထိုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကို ျမန္မာတို႔က ႀကိဳဆိုခဲ႔လိမ့္မည္ ဟု မွတ္ယူ ထားခဲ့ၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအမ်ားစုက သယံဇာ တေပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သယံဇာတကို အငမ္းမရ ရွာေဖြေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံၾကား မညီမွ်ေသာ ကုန္သြယ္မွဳ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်န ပ္မွဳ မ်ားသည္ ျမစ္ဆံုတြင္ စု၍ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရြာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရျခင္း၊ ေရကာတာေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား ေရလႊမ္းခံရျခင္းမ်ား ရွိေသာ္ လည္း ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အမ်ားစုမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ သို႔သာ ေရာင္းခ်ထားျခင္းေၾကာင္႔ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားမွာ ယခင္ႏွင့္ ဘာမွ် မထူးျခားဟု ဆိုႏိုင္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္သူလူထု၏ လိုလားခ်က္ကို နားေထာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္မွဳကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး အျမတ္ ထုတ္ေသာ သေဘာထားရွိသည္႔ တရုတ္တို႔ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါသည္။ ဤကိစၥမွာ အလြန္ေတာ္ၿပီး ကြက္ေက်ာ္ျမင္ေသာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အေရြ႕တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ မ်ား အတြက္ သမုိင္းမွတ္တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ား အတြက္မွဴ ၄င္းတို႔အား ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း မရွိပဲ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္အံ့ၾသျခင္း၊ တုန္လွဳပ္ျခင္းမ်ားကို ယခု တိုင္ ေျပာေနဆဲျဖစ္ၿပီး အစာမေၾကျဖစ္လ်က္ ရွိတုန္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျပန္စဥ္းစားရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္တို႔၏ အမွားမွာ တရုတ္တို႔သည္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေရးကိုသာ အာရံုျပဳ ၿပီး ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအရ ခံစားမွဳမ်ားကို အေလး ထားျခင္းမရွိျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr Zhu က ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္တို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ မူဝါဒမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြးေခၚမွဳမ်ား ေျပာင္းသြားသည္ကို သတိမမူမိခဲ့ပဲ အျခားအသံမ်ားကို နားေ ထာင္ၿပီး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထိုအစား ၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာအစိုးရအား တိုင္းျပည္ တစ္ ခု အေ နျဖင့္ မဟုတ္ပဲ တရုတ္ျပည္တြင္းက ေဒသတစ္ခုအဆင့္တြင္သာ ဆက္ဆံခဲ့ျခင္း အမွားျဖစ္ သည္။ ထိုအခ်က္သည္ တရုတ္တို႔အတြက္ ဆိုးရြားသည္႔ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr Zhu က ေျပာပါသည္။ “ဒါဟာႀကီးမားတဲ႔ သင္ခန္းစာပဲ ဒါကို သင္ခန္းစာယူရပါမယ္”ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ တျခားႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး မူဝါဒသည္ လက္ရွိ ျဖစ္ေနေသာ ရႈတ္ေထြသည္႔ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန မ်ားကို နားလည္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစသည္။ ထိုအားနည္းခ်က္သည္ ကိုယ္႔အတၱကိုသာ အေလးထားၿပီး အျခားအရာမ်ားကို မသိနားမ လည္ေသာ အေျခအေနကိုသာ ျဖစ္ေပၚရန္ အားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ေရႊလီတြင္ သက္ေသျပစရာ မ်ားစြာရွိသည္။ ေရႊလီတြင္ တရုတ္လူမ်ိဳး မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ဘာမွ်မသိပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲသည္။ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ ဆိုတာကိုသာ သိၾကသည္။

Beijingရွိႏုိင္ငံျခား ေလ႔လာေရးတကၠသိုလ္မွ အကူအညီေပးေရး မူ၀ါဒပညာရွင္ Zhang Xiaominက ေထာက္ျပရာတြင္ တရုတ္သည္ အာဖရိက တြင္လည္း ထိုသုိ႔ ေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ ၄င္းတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳ မွာ ျပႆနာကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သေဘာေပါက္သြားေစသည္ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ ရလာဒ္အားျဖင့္ တရုတ္အစိုးရသည္ ယခုအခါ တရုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကို ႏုိင္ငံရပ္ျခား တြင္ ပို၍ အေလးေပးဆက္ဆံရန္ ေျပာၾကားေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ ႏုိင္ငံ မ်ားက ေျပာေလ့ရွိသည့္ လူမွဳ ေရးအရ တာ၀န္ယူမွဳမ်ား တြင္ ပို၍ရ င္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ ေျပာဆိုေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပမာ အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေနေသာ China National Petroleum Cooperationသည္ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းရာ အနီးရွိ ရြာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

တရုတ္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည္႔ ကိစၥမ်ားမွားခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို သံုးသပ္ရာတြင္ မွန္ကန္မွဳ ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္အားလံုးကို သံုးသပ္မိ ျခင္း မရွိေသးေပ။ ျမန္မာအမ်ားစု ေစာဒကတက္သည္႔ ကိစၥမွာ တရုတ္တို႔သည္ လမ္းမ်ား ၊ တံတားမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေပးေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အ စိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္တြင္ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ပို၍နက္နဲသိမ္ေမြ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အထူးကြ်မ္းက်င္သည္႔ ပါဝါအေပ်ာ့ ထည္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အကူအညီေပးရန္ လိုလားျခင္း မရွိဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒကြ်မ္းက်င္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ အခ်က္တစ္ ခုမွာ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္တို႔၏ အမွားေၾကာင့္ Beijing၏အရံႈးမွာ ဝါရွင္တန္အတြက္ အျမတ္ထြက္ေစ သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္တို႔၏ တင္းမာမွဳမ်ား အသစ္ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာ၏ တံခါးဖြင့္မွဳသည္ အေမရိကန္တို႔၏ အာရွဗဟိုျပဳေရး အစိတ္အပိုင္း အေပၚ အေနာက္သို႔ ဦးလွည္႔သြားေစသည္ ဟု အဆိုပါ ပညာရွင္မ်ားက အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾက သည္။ အမွန္တကယ္ပင္ တရုတ္တို႔၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္တက္ေသာ စိတ္ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္ တရုတ္၏ ႏိုးထလာမွဳ ကို ထိန္းညိႇရန္ ျပန္လည္ေပၚျပဴလာ ျဖစ္လာေသာ အေမရိကန္ထံ ဦးတည္ ရန္ ေျပာင္း လဲမွဳ ျဖစ္သြားေစပါသည္။ တရုတ္ ပညာမ်ား၏ ေနာက္ထပ္ပူပန္မွဳ တစ္ ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားသည္ တနည္းမဟုတ္တနည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနေပၚတြင္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမွဳ ရွိမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ၿခံဳၾကည္႔မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းမွဳ မ်ားသည္ တရုတ္အစိုးရအေပၚ သက္ေရာက္မွဳ ပါ၀ါႀကီးႀကီးျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ား ရေစသည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕သင္ခန္းစာမ်ား ကိုေတာ့ ရယူႏုိင္မည္ဟု မွတ္ယူရသည္။

Yangon chronicle

Myanmar Journal မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

1 comment:

  1. ျမန္မာနိုင္ ငံကိုတရုတ္ကထင္ တိုင္းႀကဲေနသည္မွာကိုယ့္နိုင္ ငံကအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအသံုးမက်ခဲ႔လို႔ျဖစ္ပါတယ္။အရင္ ကအာဏာရူးတစ္က္ုယ္ေကာင္းသမားေတြေပါ့။အခုေတာ့စနစ္ေျပာင္းသြားေတာ့ေကာင္းမယ္လို႕ယူဆရတာဘဲ။

    ReplyDelete