Monday, 27 April 2015

တန္ခ်ိန္ေထာင္ခ်ီေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား “ျဖစ္ရပ္မွန္လား---လုပ္ၾကံေျပာဆိုမႈလား” - အပိုင္း (၃)

“ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္
---------------------------------------------------------------
၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေအၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ “ဝ” လူမ်ိဳးမ်ား အုပ္စုကြဲခဲ့ၿပီး ခ်ိဳင္ငိုင္လိုင္ ႏွင့္ ဗိုယူဟိုင္ တို႔ကဦးေဆာင္ကာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး “ဝ” တပ္မေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ အသြင္ေျပာင္လာေသာ “ဝ” တပ္မေတာ္သည္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ “ဝ” ေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းမဲ့ဇုန္အျဖစ္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာႏွင့္ မသိမသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ၂၀ဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက “ဝ”တပ္ဖြဲ႕အား မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုအေၾကာင္းျပ၍ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သိုသိပ္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကပါသည္။ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ ဘိန္းမ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး
က်ိဳင္းေတာင္းႏွင့္ ေမာ္ဖတို႔တြင္ ဘိန္းစုေဆာင္းရာေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အႀကီးစားစက္႐ံုမ်ားကို “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္အတူ အက္ဖတမင္းေဆးျပားမ်ားကိုလည္း စံခ်ိန္တင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈ အခြင့္အာဏာသည္ ဘ႑ာေရးဌာနတာဝန္ခံ ဗိုယူလိုင္ ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ စက္႐ံုတာဝန္ခံ က်ိဳင္က်င္း႐ံႈ တို႔တြင္သာရွိပါသည္။ မံုးေပၚ စက္႐ံုမွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဘိန္းျဖဴ ၂ မက္ထရစ္တန္ခန္႔ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိ ပါသည္။ အျခားစက္႐ံု ၂ ခုကိုလည္း နမ့္တစ္တြင္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ အဖက္တမင္းေဆးျပား ထုတ္လုပ္ခြင့္ကို ဗို႐ိုလိႈင္ ကခြင့္ျပဳေပးၿပီး ဒုတပ္မွဴးမ်ားျဖစ္ေသာ အိုက္လန္ ႏွင့္ ဇိုေဇာင္ဒန္း၊ တပ္မဟာ (၄၆၈)မွဴး လီအိုက္႐ႈ၊ ဗိုယူဟန္၏ ဒုတိယေျမာက္သမီးျဖစ္သူ တို႔ကိုတာဝန္ယူေစပါသည္။

“ဝ” တပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အဖက္တမင္းေဆးျပားမ်ား၏တံဆိပ္မွာ Y1 ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း ႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ နာမည္ႀကီးပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို နမ့္တစ္-မိုင္းေမာ-မိုင္းလား လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်ၿပီး က်န္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ အျခားေသာကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကို မဲေခါင္ျမစ္ျဖတ္၍ ပို႔ေဆာင္ၿပီး လာအို ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေနရာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေသာကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ပါသည္။ ထိုလွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ ေပးရန္အတြက္ လက္ေထာက္အျဖစ္ ေဝဆူးက်န္ ၏ သားျဖစ္သူ လိုင္ဆန္ အားခန္႔အပ္ထားပါသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ားရရွိသျဖင့္ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕ သည္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဒံုးက်ည္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ပါကစၥတန္အေနာက္ပိုင္းမွ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းျခင္း၊ လက္နက္ငယ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္စက္႐ံုးမ်ားမွ ေမွာင္ခိုဝယ္ယူျခင္းတို႔ျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ မၾကာေသးမီကေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားအရ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕တြင္ သံခ်ပ္ကာကားမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအၿပီလ အတြင္းက ေခတ္မီစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအျပည့္သယ္ေဆာင္လာေသာ ကြန္တိန္နာေပါင္း ၁၀ဝ ေက်ာ္ ကို မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ သယ္ေဆာင္လာၿပီး စြတ္ပေလြ ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္းသို႔ ၁၂ ဘီးယာဥ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသယ္ယူမႈမ်ားတြင္ ပုခံုးထမ္း ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ားလည္းပါရွိေၾကာင္းကို မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ားမွ သိရွိခဲ့ရပါသည္။
ဗိုယူဟိုင္း ႏွင့္ အျခားေသာ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ၂၁ ဦးတို႔သည္ အေမရိကန္ DEA ၏ အလိုရွိသူမ်ားစာရင္းတြင္ပါဝင္ေနပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးမူဝါဒကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မိုင္းလား တပ္ဖြဲ႕
---------------------------
မိုင္းလား တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွာ စိုင္းလ်န္ ျဖစ္ၿပီး ေရႊႀတိဂံေဒသ လာအိုႏိုင္ငံအတြင္းရွိ King Romanson ကာစီႏိုေလာင္းကစား႐ံုပိုင္ရွင္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား က်န္းေဝ ႏွင့္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ မၾကာခဏဆိုသလို က်န္းေဝ ပိုင္ေသာ သေဘၤာမ်ားကို စြတ္ပုေလြ ကုန္တင္ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ရပါသည္။ ကုန္တင္ကုန္ခ် ၿပီးခ်ိန္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကိုသေဘၤာကိုယ္ထည္မ်ားအတြင္း ကြ်မ္းက်င္စြာဖံုးကြယ္ထည့္သြင္းၾက ပါသည္။ ညအခ်ိန္တြင္ အေမွာင္ထုကိုအကာအကြယ္ယူ၍ မိုင္းေမာဆိပ္ကမ္းသို႔ေရာက္ေအာင္ သယ္ေဆာင္သြားၾကပါသည္။ ထိုဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ကုန္တင္ကားမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ကာ ေလာင္းကစား႐ံုသို႔သယ္ေဆာင္ၾကပါသည္။

စိုင္းလင္းအေနျဖင့္ “ဝ” နယ္ေျမအတြင္းမွထုတ္လုပ္တင္ပို႔သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမွ အေကာက္အခြန္မ်ားစြာရရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြတ္ပုေလြ ဆိပ္ကမ္းသည္ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စိုင္းလင္း၏ မိုင္းလား တပ္ဖြဲ႕တို႔အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသယ္ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးရာ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္လာ ပါသည္။
United Wa State Army
-------------------------------------------
On April 17, 1989 ethnic Wa faction, under the leadership of Chao Ngi Lai and Bao Youxian, occupied the headquarters of the Burma Communist party and declared their defection, announcing the formation of the Wa Army.

The Wa army, which was transformed from the Burma Communist Party troops, openly declared in 2005 the Wa region to be “Drug Free Zone”. Contrary to this scheme clandestine operations of growing opium, producing all kinds of drugs, transporting and distributing were done discreetly. The Wa army was labeled as a narcotic trafficking organization by the US government on May 29, 2003. While hiding their drug producing and distributing operations under the pretext of “Anti-drug” movement, the Wa army was heavily engaged in purchasing all the opium grown in all of the Shan States using big towns such as Keng Tung and Small villages such as Maw Pha as collecting points and processed the opium products at large production plants In the Wa administrative region. Besides heroin, the Wa have managed to produce Amphetamine tablets to a record high level. The sole authority to produce heroin lies in the hands of the head of the finance department Bao You Liang and the manager in charge of the facility is no one other than his close aide Jiang Jing Shont. One facility in Mong Pawk produced two metric tons of heroines at average annually. Another two facilities were built at Nam tip. The license or authority to produce Amphetamines was issued by Bao Yeo Hlaing to the two Vice army commanders Ai Lun and Zhau Zhong Dang ,commander of brigade (468) Li Ai Shu and second daughter of Bao Youxian.
The brand of the Amphetamines produced by the Wa Army is the “Y1”, which is the most popular in the region and other parts of the world. 50 % of the products are smuggled into China along the Namtic, Mong Mao, Mong La route and another 50% to other parts of the world via Thailand as a staging area. Some are transported across Mekong River and stored in secret hiding places in Laos from which they are smuggled out to Thailand, Malaysia and other parts for the world. The man in charge of all the clandestine operations is the close aide come adopted son of Wei Hsueh-Kang, Lao San.
Acquiring abundant of wealth from these drug trade, the Wa Army purchased helicopters and all kinds of modern military equipment including anti aircraft missiles, known to be smuggled out from Western Pakistan and small arms manufacturing shops. Recent photos showed Wa army in possession of armoured cars. In April of 2012 over 100 containers stuffed with all kinds of modern arms and equipments were shipped along the Mekong River to Suplwe harbour from which they were transported to Pang Sang, the Headquarters of the Wa Army, on 12 wheeler trucks. Included in the shipment were shoulder launched anti aircraft weapons, according to sources along the Mekong river.
Bao Youxian and 21 other leaders of the Wa Army were included in the US DEA’s most wanted list since 2005. Whether it is revived is the matter of the anti-drug policy of the US State Department, a long shot perhaps.
Mong La Force
-------------------------
The leader of the Mong La Force, Sai Luen was a close business associate and partner of Jing Wei, a Chinese national, the very owner of the famous King Romanson Casino, situated in the Golden Triangle area of Laos inclusive of his drug operations. Quite frequently, vessels owned by Jing Hwei were seen at the dry dock at Sud Ploy harbour. After each dry dock session, drugs - which were said never to be uncovered even by a police force of 100 men - were expertly hidden all through the vessel’s structure. Then the vessels will crawl to the Laotian port of Mong Maw when night fell, under cover of darkness, from which the hidden merchandise was shipped to the casino on lorries.

On the other hand Sai Linn regularly received large amount of tax from drugs produced from the Wa Army area transported elsewhere. Thus the Sud Ploy harbour became the bloodline for the shipping and distribution of drugs for Wa Army as well as Sai Linn’s Mong La Force.Credit-Aung Kyaw Nyunt

No comments:

Post a Comment