Sunday, 27 December 2015

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည့္ ေငြေတာင္ျပည္

ကႏၵာရဝတီတုိင္း သုိ႔မဟုတ္ ကယားျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိေနေသာ အဓိကျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလင္းေရာင္ျခည္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ျပည္နယ္လံုး၏လူဦးေရသည္ သံုးသိန္းနီးပါးခန္႔သာရွိၿပီး ကယားလူမ်ဳိး ကိုးမ်ဳိးႏွင့္ ရွမ္း၊ ဗမာစသည့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ကယားတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကၿပီး ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကယားျပည္နယ္၌ အလြန္ လွပၿပီး ႐ႈမၿငီးသည့္ သဘာဝတရား မ်ား မူလအတုိင္းတည္ရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ေတာင္ကြဲ ေစတီေတာ္၊ ကန္ခုနစ္ဆင့္၊ ထီးပြင့္ ကန္စသည္အားျဖင့္ လည္ပတ္ခ်င္ စရာေနရာမ်ားစြာက ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရီး သြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ လာ ေရာက္မႈမွာ သိသာထင္ရွားေပၚလြင္ ေအာင္ လာေရာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ ထိုသို႔မလာေရာက္ျခင္းသည္ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲမ်ား၊ နယ္ေျမေဒသအေျခအေနမ်ား၊ ခရီး သြားက႑အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ား အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၏ စိတ္ဝင္ စားမႈကို မရႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရသစ္ စတင္တာဝန္ယူခ်ိန္မွ စ၍ခရီးသြားက႑သည္ သိသိ သာသာ တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။
ထို႔အတူ ကယားျပည္နယ္ အတြင္းသုိ႔လည္း ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ား စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါ သည္။

ယခုအခါ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ညႊန္ၾကားမႈ၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၏ႀကီးၾကပ္မႈတုိ႔ႏွင့္အတူ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန လြိဳင္ေကာ္႐ံုးတုိ႔က ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစေရးအတြက္ ဟုိတယ္ ဆုိင္ရာအေထာက္အကူျပဳသင္တန္း မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိ သည္။

ကယားျပည္နယ္သုိ႔ လာေရာက္ ပါက လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဒီးေမာ့ဆို ႏွင့္ ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕ေပၚတုိ႔မွ လြဲ၍ က်န္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္လိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ ျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ၾကရာတြင္ အဓိကအား ျဖင့္ ဟဲဟုိး-ပင္ေလာင္း-လြိဳင္ေကာ္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေညာင္ေရႊ-အင္းေလး-ဖယ္ခံုေလွဆိပ္မွ ေမာ္ ေတာ္ကားျဖင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ရန္ကုန္-လြိဳင္ေကာ္ တုိက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းလမ္းျဖင့္လည္း လာေရာက္ ႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္လိုင္း သာရွိရာမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ကေမၻာဇ ေလေၾကာင္းလုိင္းပါ တိုးတက္ေျပးဆြဲ လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္ခရီးစဥ္ကို တုိက္ ႐ိုက္ေရာင္းခ်ေပးမႈ နည္းပါးၿပီး ေညာင္ေရႊ-အင္းေလး-လြိဳင္ေကာ္ ပံုစံျဖင့္သာ အမ်ားစုေရာင္းခ်ခဲ့ၾက ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျပည္နယ္သုိ႔လာေရာက္ပါက အမ်ားစု မွာ တစ္ညအိပ္-ႏွစ္ရက္ ခရီးစဥ္သာ လည္ပတ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္ တြင္းခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈပံုစံမ်ားမွာ ကြဲျပား ျခားနားလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္း ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွာ ေတာင္ကြဲ ေစတီေတာ္၊ သီရိမဂၤလာေစ်း၊ ထီးစဲ့ ခါးေရတံခြန္၊ ေအာင္သေျပဂူ၊ ကန္ ခုနစ္ဆင့္ႏွင့္ ထီးပြင့္ကန္ေတာ္တုိ႔ကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။ ထုိေနရာ မ်ားသည္ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ လြယ္ကူမႈရွိၿပီး အဆင္ေျပမႈမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ား အမ်ားစုသြားေရာက္ၾကပါ သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားအမ်ားစုသည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းသို႔ လာေရာက္ ၾကသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သဘာဝ အေျခခံခရီးသြားလာေရးကို စိတ္ဝင္ စား၍သာ အဓိကလာေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ တစ္ညအိပ္- ႏွစ္ရက္ခရီးစဥ္မ်ားသာ လာေရာက္ ေနၾကရာမွ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၊ ဧည့္ လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔က ေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္း၍ ႏွစ္ညအိပ္-သံုးရက္ခရီးစဥ္ သို႔မဟုတ္ သံုးညအိပ္-ေလးရက္ ခရီးစဥ္လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ အမ်ားစုသည္ ကယားျပည္နယ္ သို႔ေရာက္ရွိပါက ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ပန္ပက္ေက်းရြာ၊ ကယန္း (ပေဒါင္) လူမ်ဳိးစုမ်ားရွိရာ ေက်းရြာစု သုိ႔ အဓိကသြားေရာက္ ေလ့လာ လည္ပတ္ၾကပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တနီးလာလဲေက်းရြာ သို႔လာေရာက္ၾကၿပီး ထီးပြင့္ကန္ႏွင့္ ကန္ခုနစ္ဆင့္တို႔သုိ႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါသည္။ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ လည္ပတ္စရာ ေနရာမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးျခင္းသာ အဓိကေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနရာ တစ္ခုသုိ႔ေရာက္ရွိပါက မိနစ္ ၃ဝ အတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္မႈမွာ ၿပီးဆံုးေနရသည္။

ခရီးစဥ္တစ္ခု၊ ေနရာတစ္ခုတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုစိတ္ဝင္ စားၿပီး ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ႏွင့္လူေနမႈဓေလ့စ႐ိုက္မ်ား၊ အစား အေသာက္မ်ားကို ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ပါ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိေစေရး တို႔အတြက္ စနစ္တက်စတင္ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကယား ျပည္နယ္အတြင္း အဓိကလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထုိင္သည့္ တနီးလာလဲေက်းရြာႏွင့္ ပန္ပက္ေက်းရြာႏွစ္ရြာကို စံျပ ခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ေက်းရြာ အျဖစ္ ပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။
ထုိသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အကူအညီေပးေနေသာ သြင္းကုန္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရးဗဟုိဌာန Center for Promotion of Imports from Developing Country ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးစင္တာ (ITC) တုိ႔ပူးေပါင္းကာ ဒတ္ခ်္အစုိးရ ရန္ပံုေငြက်ခံၿပီး ကယားျပည္နယ္ အတြင္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အထိ သံုးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္အတြင္း ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ အနားယူအပန္းေျဖႏုိင္ေစ ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုသုခုမမ်ားကို တစ္ေနရာတည္း ခံစားႏုိင္ေစေရး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါသည္။ ျပည္နယ္အတြင္းခရီးသြား က႑မွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိ ေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားမွလည္း ကယား ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ားကို ဝယ္ယူ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္ရက္ကန္း ေက်ာင္းတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ႐ိုးရာ အထည္မ်ားကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး ေစ်း ကြက္ရွာေဖြေပးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားအေနျဖင့္ ရက္ကန္းေက်ာင္း အတြင္း ႐ိုးရာအဝတ္အထည္ တစ္ခု ထုတ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို အစမွ အဆံုးထိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားအတြက္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ခံစားၾကရပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ား အမ်ားစုသြားေရာက္သည့္ ပန္ပက္ေက်းရြာ၌ ေက်းရြာေပါင္း ငါးရြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕မွ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ သြားေရာက္ပါက တစ္နာရီခြဲခန္႔ ၾကာျမင့္ပါသည္။ ပန္ပက္ေက်းရြာ သည္ ကယန္း(ပေဒါင္) လူမ်ဳိးမ်ား အဓိကေနထုိင္ရာ ရြာႀကီးျဖစ္ပါ သည္။
ကယန္း(ပေဒါင္)တုိ႔သည္ ေတာင္ ယာလုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ကိုင္ ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ဧည့္သည္ အမ်ားစုသည္ ကယန္း (ပေဒါင္)လူမ်ဳိးတို႔၏ လည္ပင္း ေၾကးကြင္းစြပ္သည့္ ႐ိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈမ်ားကို အထူး စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ခရီးသြားအမ်ားစုသည္ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ျခင္းျဖင့္သာ ေက်နပ္လ်က္ရိွ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန လိြဳင္ေကာ္႐ံုးႏွင့္ ITC တို႔က ပူးေပါင္း ၍ ေက်းရြာအတြင္း ခရီးသြားက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားရရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ခရီးသြား က႑မွ ေက်းရြာအတြက္ စီးပြားျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ႐ိုးရာတူရိယာမ်ား ထိန္းသိမ္းထား ႏုိင္မႈ စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း စည္း႐ံုးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အေန ျဖင့္ နံနက္မွ ညေနအထိ ေက်းရြာ အတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လည္ပတ္ ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေက်းရြာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လွပေသာေတာင္ တန္းမ်ား၊ ေတာအုပ္မ်ားသို႔ ခရီးတို ႏွစ္နာရီခရီးမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေဒသခံငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ သစ္ေတာ မ်ား၊ ပန္းပင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ ေတာင္ယာစိုက္ခင္းမ်ားကို ကိုယ္ တုိင္ကိုယ္က်ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ ၾကပါသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားက ႐ိုးရာ တူရိယာမ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖတီးခတ္ ျပသျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အား တစ္မူထူးျခားသည့္ ေတးဂီတ အလွအပႏွင့္ သဘာဝေတာငွက္ တို႔၏ ေအာ္ျမည္သံမ်ားက လည္း ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ေက်းရြာအတြင္း လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့လ်က္ရွိပါသည္။

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဒုတိယ အမ်ားဆံုး သြားေရာက္လည္ပတ္ၾက သည့္ခရီးစဥ္မွာ တနီးလာလဲေက်းရြာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕မွ မိနစ္ ၂ဝ အတြင္း သြားေရာက္ ႏုိင္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေက်းရြာ လမ္းေၾကာင္းအတြင္း ထီးပြင့္ကန္ႏွင့္ ကန္ခုနစ္အဆင့္ စသည့္ေနရာ မ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ႏုိင္ပါ သည္။ တနီးလာလဲေက်းရြာသည္ ကယားလူမ်ဳိးမ်ား အဓိကေနထုိင္ရာ ရြာႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာ အတြင္း ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးစံမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္႐ံုသာမက ေက်းရြာအတြင္း ႏြားလွည္းမ်ား စီး ရင္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္ပါ သည္။ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ၾကာကန္ သို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္ ပါသည္။

ကန္ခုနစ္ဆင့္ ေရကန္မ်ားတြင္ ငါးမွ်ားျခင္း၊ ေရကူးျခင္းမ်ားကို ခရီး သြားဧည့္သည္မ်ားမွ လံုၿခံဳစိတ္ခ် စြာ အပန္းေျဖႏုိင္ေစေရးအတြက္ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားကို ပညာေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ဧည့္ လမ္းညႊန္မ်ားကလည္း ကယား လူမ်ဳိးတို႔၏႐ိုးရွင္းသည့္ တစ္ေန႔တာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပံု၊ ႐ိုးသား ေပ်ာ္ရႊင္သည့္ လူမႈစ႐ိုက္မ်ား၊ ကယားလူမ်ဳိးတို႔၏ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ား ကို ေဝေဝဆာဆာရွင္းလင္းေျပာ ၾကားျခင္းျဖင့္ ဧည့္သည္၏ ေက်နပ္မႈကိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ မွ ၁၈ ရက္အထိ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စားသံုးသူျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပန္ပက္ေက်းရြာသားငါးဦး၊ တနီး လာလဲေက်းရြာသားငါးဦးႏွင့္ ITC ႐ံုးမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ ထုိင္း ႏုိင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ မြန္ေပါင္ေက်းရြာ၊ မြန္ပန္ေက်းရြာ၊ က်ားဗုိလ္ေက်းရြာ ႏွင့္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ သြား ေရာက္သည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ခရီးသြားက႑ကိုေလ့လာရန္ႏွင့္ ပန္ပက္ေက်းရြာ၊ တနီးလာလဲေက်းရြာသားတုိ႔ ခရီး သြားက႑အေပၚ ပိုမိုစိတ္ဝင္စား လာေစရန္ႏွင့္ အတုယူႏုိင္ရန္တို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္တြင္ ေက်းရြာသံုးရြာ၌ တစ္ညစီအိပ္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာမ်ား၌ စုေပါင္း၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ေက်းရြာမ်ား၌ ဝါးႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ လက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို လည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ားကိုလည္း ရက္လုပ္ေရာင္းခ်ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထား သည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ အေနျဖင့္ ခရီးသြားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာ ေစေရးႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ခံစားရရွိႏုိင္ေရး အတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား၌ ထုတ္ကုန္အသစ္ မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ပိုမို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပန္ပက္ေက်းရြာ ႏွင့္ တနီးလာလဲေက်းရြာမ်ား ကို ေရရွည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္ေက်းရြာမ်ားကို လည္း ခရီးသြားက႑တြင္ ပါဝင္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွပါသည္။
မၾကာမီ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ေဒသ အၾကား(BP-13) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ၁၇-၇-၂ဝ၁၅ ရက္ တြင္ သံလြင္တံတား(ဖာေဆာင္း)ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် မယ္ေဟာင္ေဆာင္ေဒသႏွင့္ အျပန္ အလွန္ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္ ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာမီကာလ အတြင္း ေငြေတာင္ျပည္တြင္ ခရီးသြားက႑ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အသီးအပြင့္မ်ား ေဝဆာဖူးပြင့္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။ ။
ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment