Sunday, 9 August 2015

ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ အသံမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနမႈ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ရန္ဟီးလီအႀကံျပဳေျပာၾကား

ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေသာအသံ မ်ားႏွင့္ အမွီအခိုကင္း၍ လြတ္ လပ္ေသာအသံမ်ားအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကို ျပန္စဥ္းစားဆင္ ျခင္ပါဟု ျမန္မာအစိုးရအား အဓိ ကအႀကံျပဳလိုေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္မစၥရန္ဟီးလီက ငါးရက္ တာ ခရီးစဥ္အၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခါနီးတြင္ သ တင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။


လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတက္ ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ သာမန္ႏိုင္ငံသား မ်ားက ၎တို႔၏ လြတ္လပ္ စြာေဖာ္ျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာစု႐ံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္္စြာသင္းဖြဲ႕ခြင့္တို႔ကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ အစိုးရကိုၿခိမ္းေျခာက္မႈမဟုတ္ဟု မစၥရန္ဟီးလီက ေထာက္ျပသည္။ ၎တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မတူကြဲျပားေသာ အသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္အသံမ်ားျဖစ္ၿပီး ႀကံ႕ခိုင္သန္မာေသာ ဒီမိုကေရစီေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ ကာ ကြယ္ေရးအားေပးမႈတို႔တြင္ မရွိိ မျဖစ္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ၾက သည္ဟု ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

‘‘သူတို႔ကို မိတ္ဖက္အျဖစ္ ႐ႈ ျမင္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အသံ ေတြကို မတားျမစ္သင့္ဘဲၾကားနာ သင့္တယ္။ ပံ့ပိုးသင့္တယ္။ ကူညီ ေထာက္ခံသင့္ပါတယ္’’ဟု မစၥ ရန္ဟီးလီက အႀကံျပဳသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ မ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ လႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ေထာက္လွမ္းမႈ ျမင့္တက္ လာျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးဂ်င့္မ်ား၏ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈ၊ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ တိုးျမင့္လာျခင္းမွာ စိုးရိမ္ပူပန္စ ရာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။ ၎ႏွင့္ေတြ႕ ဆံုခဲ့သူအခ်ိဳ႕ကို လံုၿခံဳေရးအရာရွိ မ်ားက ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ သည့္ သတင္းမ်ားရခဲ့ေၾကာင္းဆို သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ခရီးစဥ္မ်ားက ေတြ႕ဆံုခဲ့သူအခ်ိဳ႕ကိုလည္းေစာင့္ ၾကည့္မႈမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း တင္မႈမ်ား၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လံုၿခံဳ ေရးအရာရွိမ်ားက ေမးျမန္းစံုစမ္း မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ၾကားသိရသည္

ဟု ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ႏွင့္ေတြ႕ ဆံုခဲ့ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အျပန္အလွန္စြဲဆိုျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးမဆို ၎ထံသတင္းပို႔ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အစိုးရအေနျဖင့္မစၥရန္ဟီးလီႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သူအားလံုး၏ လံုၿခံဳေရးကိုကာ ကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသူတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ (သို႔မဟုတ္) တရားစြဲမႈမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ ျပန္လွန္စြဲဆိုျပစ္ဒဏ္ခ်မႈမ်ိဳးကိုမွ မေဆာင္ရြက္ရဟုလည္း မစၥရန္ဟီးလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎၏ခရီးစဥ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ ထိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈအေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ရာယခုခရီးစဥ္ႏွင့္လာမည့္ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္မည္သည့္ ျပန္လွန္စြဲဆိုျပစ္ဒဏ္ခ်မႈမ်ိဳးမွ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက အာမခံေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကုလလူ႔အခြင့္အေရး အ ထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ားအစရွိသူတို႔အပါအ၀င္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဆက္တိုက္ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေထာက္ျပသည္။

‘‘ဒီလိုက်င့္သံုးမႈဟာ ခ်က္ ခ်င္းအဆံုးသတ္သင့္ပါတယ္။ ကြၽန္မစကားေျပာခဲ့သူတခ်ိဳ႕က ေတာ့ ဒါဟာ အဲဒီလူေတြေထာင္ ထဲမွာပဲရွိေနၿပီး လာမယ့္ေရြး ေကာက္ပြဲေန ပထုတ္ပစ္ဖို႔အ တြက္ တမင္သက္သက္ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္တာလို႔ ယံုၾကည္ၾကပါ တယ္’’ဟု မစၥရန္ဟီးလီကေျပာ သည္။

မစၥရန္ဟီးလီသည္ မတ္လ ၁၀ ရက္က ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အၾကမ္း ဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈ ခံခဲ့ရသည့္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အားေပး ေထာက္ခံသူမ်ားကိုလည္း သာ ယာ၀တီေထာင္တြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ၎သည္ ဆႏၵ ျပမႈႏွင့္ၿဖိဳခြင္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေနရာ သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး အာ ဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာခဲ့ကာ သာယာ၀တီေထာင္၌ ထိန္းသိမ္း ခံထားရသူ ငါးဦးႏွင့္လည္းေတြ႕ဆံုစကားေျပာခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္မအျမင္မွာ ဒီလူေတြ ဟာ စိတ္ကူးေပါက္သလိုထင္တိုင္း ႀကဲဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုၿပီး ဒီလက္ ပံတန္းအေရးနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ ႏြယ္လို႔ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူေတြ အေပၚ စြဲဆိုထားတဲ့ စြဲခ်က္ေတြ အားလံုးကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ တိုိက္တြန္းပါတယ္’’ဟု ကမၻာ့ကု လသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၏ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခံရသူ မစၥ ရန္ဟီးလီကေျပာသည္။

ရန္ဟီးလီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပ ထမဆံုးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၄ ဇူ လုိင္ ၁၇ ရက္ မွ ၂၆ ရက္အထိ ဆယ္ရက္ၾကာလာေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီတြင္ ဒုတိယအ ႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုဆယ္ ရက္ၾကာ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ သည္။ ယခုခရီးစဥ္အတြက္ မစၥရန္ဟီးလီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ ရာ အထူးစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု ကို ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ၌ ကု လသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။
7 day

No comments:

Post a Comment