Thursday, 26 February 2015

သမုိင္းကုိဘာေၾကာင့္ေလ့လာသင့္သလဲ

သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ''သမုိင္းကိုေလ့လာတာဟာ မအေအာင္လုိ႔'' ဟု တုိတုိႏွင့္ ထိထိမိမိေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ''မိမိႏုိင္ငံ မိမိလူမ်ိဳးရဲ႕ သမုိင္းအစဥ္အလာကုိမွမသိတဲ့ ႏုိင္ငံဟာ ကြၽန္ျဖစ္ဖုိ႔မခဲယဥ္းဘူး'' ဆုိၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပဲ ေဝဖန္ခဲ့သည္။စာေရးသူအေနနဲ႔ကေတာ့ ''ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိႏုိင္ငံ၏သမုိင္းကုိ သိကုိသိရမည့္ တာဝန္ရွိသည္'' ဟု ေျပာခ်င္သည္။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းအဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊ တကၠသုိလ္အဆင့္တြင္လည္းေကာင္း မည္သည့္ဘာသာ ရပ္ကုိ သင္ယူရေစကာမူ သမုိင္းကုိေတာ့
လက္လႊတ္ရန္မသင့္ဟု တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ႏုိင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊စီးပြားေရး၊ဟုိအေရး၊သည္အေရးစသည္အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သမုိင္းသိသူႏွင့္ မသိသူတုိ႔မွာ မည္
သုိ႔မွ်မတူညီႏုိင္ေတာ့ပါ။ စဥ္းစားေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ သမုိင္းက အေထာက္ အကူလုံးလုံးျပဳပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ သမုိင္းကုိသိဖုိ႔ ပုိ၍ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေခတ္စနစ္မ်ားက မီးေမာင္း
ထုိးျပၾကသည္။
သမုိင္းကုိ မည္သုိ႔ရႏုိင္သနည္းဆုိေသာ္ စာေပကသာရႏုိင္သည္။ သမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေပမ်ားကုိ ေလ့လာ၊ ဖတ္႐ႈ၊ မွတ္သားမွ
သာ သမုိင္းသိသူျဖစ္ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး တြင္ သမုိင္းသိရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပါက ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ က်စ္လ်စ္ခုိင္မာမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း က်စ္လစ္ခုိင္မာ ရဲဝံ့စြာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွ်ေလာက္ အေရးႀကီးပါ၏။
ယေန႔ကမၻာတြင္ ဇာတိပုညဂုဏ္မာနရွိေသာႏုိင္ငံမ်ား တုိးတက္ေအာင္ျမင္ၾက သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္က ကမၻာ့အလယ္တြင္ ညႇိဳးညႇိဳး
ငယ္ငယ္ေနၾကရ သည္။ ယင္းသည္ သမုိင္းသာျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမၻာ၏တုိးတက္မႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းလွသည္။ မလုိက္ႏုိင္ပါက ေနာက္က်က်န္ခဲ့မည္မွာ ေသခ်ာသည္။
လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔ကႏွင့္ ယေန႔သည္ မည္သုိ႔မွမသက္ဆုိင္ ယွဥ္မရေအာင္ ကြာျခားလြန္းလွသည္။ လူသည္ အသိပညာ
အတတ္ပညာမ်ားကုိ ေႏွာင္းလူမ်ားတြက္လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏုိင္ခဲ့သျဖင့္သာ၊ ေႏွာင္းလူမ်ားက ေရွးေရွးေသာလူမ်ားေပးခဲ့သည့္ အသိ
ဥာဏ္၊ ဗဟုသုတ၊ သမုိင္းတုိ႔ကုိ ရယူၿပီး ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စာေပကလြဲ၍ ဘာမွမရွိပါ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔လူမ်ားသည္ ေရွးေရွးေသာကာလကလူမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ ေရွးလူမ်ား၏ ပုခုံးေပၚတြင္ရပ္၍ ၾကည့္ခြင့္ရသည့္အတြက္
ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ တုိးတက္လာရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
လူကလြဲ၍ အျခားသက္ရွိတိရိစၧာန္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔မဟုတ္၊ ကမၻာဦးက ႏြား၏အသိဥာဏ္သည္၊ ယေန႔ႏြား၏ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ဘာမွ် ထူးျခားမႈမရွိ၊ အျခားတိရစၧာန္မ်ားသည္လည္းထုိနည္းတူသာျဖစ္သည္။ လူသည္သာလွ်င္ ''လူ'' ဟု အမည္ပညတ္ထားသည္အတုိင္း တစ္လူလူ တက္လာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေပသည္လူ႕ဘဝႀကီး တစ္ခုလုံး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္အတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အားကုိးအားထားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေပကုိ ဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္းသည္ အေရးႀကီးလွ
သည္။ ထမင္းမစားလွ်င္ မျဖစ္သကဲ့သုိ႔ဟုခံယူထားသင့္သည္။
စာေပဆုိသည္မွာလည္း သမုိင္းထဲက သမုိင္းက႑တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ယေန႔ျဖစ္ပ်က္မႈမွန္သမွ်သည္ ေနာက္ေန႔တြင္ သမုိင္းထဲသုိ႔ ေရာက္သြား ရသည္။ ထုိနည္းတူ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲျဖင့္ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ႀကီး ျဖစ္လာရသည္။
ေရွးအခါက ရာဇဝင္ဟုသင္ၾကရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သမုိင္းဟု အမည္ေျပာင္းလဲသင္ၾကရသည္။ ရာဇဝင္သည္ သမုိင္းထဲပါဝင္
ေသာ္လည္း သမုိင္းသည္ ရာဇဝင္သက္သက္သာမဟုတ္ေတာ့၊ ရာဇဝင္သည္ တစ္ခ်ိန္က ဘုန္းမီးေနလေတာက္ပခဲ့ေသာ မင္းဘုရင္မ်ား
အေၾကာင္းျဖစ္ၿပီးသမုိင္းကအဆုိပါမင္းဘုရင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မည္သုိ႔မည္ပုံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကုိ အထူးျပဳေလ့လာေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္သည္။
တခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ေျပာဆုိၾကသည္ကုိ ၾကားရဖူးသည္ ''သမုိင္းဆုိတာ ၿပီးၿပီပဲ၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေလ့လာေနလုိ႔ ဘာအသုံးက်မလဲ''
ဆုိသည့္ စကားလုံးႀကီးႀကီးျဖင့္ ေျပာသည့္သူမ်ားရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ သမုိင္း၏တန္ဖိုးကုိမသိ၍သာ ထုိသုိ႔ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာအသုံး
က်သနည္းဆုိသည္ကုိ ေရးရပါက စာတစ္ေစာင္ေပတစ္ဖြဲ႕ေရး၍ပင္ ကုန္အံ့မည္မဟုတ္ အဓိကအခ်က္အခ်ိဳ႕ေလာက္သာ တင္ျပရပါလွ်င္ ယေန႔လူသားကမၻာႀကီးသည္ အတိတ္ကေပးေသာ သမုိင္းအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ရပ္တည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာရသည္ဆုိသည္ကုိေတာ့ ဆင္ျခင္ၾကည့္တုိင္း သိႏုိင္သည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစု ရွိေသာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္က ဗုဒၶသမုိင္းေၾကာင့္ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိတုိ႔ကုိ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရသည္။ ထုိသုိ ႔ဤဤကုန္ေသာ ဗုဒၶသမုိင္းမ်ားက အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ၏ ေရေသာက္ျမစ္ မ်ားျဖစ္သည္။ သေရေခတၱရာ၊ ဗိႆႏုိး၊ ဟန္လင္းစသည့္ ပ်ဴၿမိဳ႕ျပ
ႏုိင္ငံမ်ား၏သမုိင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ယေန႔ကမၻာက ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရ
သည္။ ထုိသုိ႔ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္သမုိင္းမ်ား ကမၻာ့ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ မရွိပါ။ အနည္းငယ္ေသာ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕၌သာရွိပါ၏။ ယင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံပါဝင္သည္။
ဤသည္ပင္ သမုိင္းေလ့လာျခင္း၏ရလဒ္ျဖစ္သည္။ သမုိင္း ကုိေလ့ လာျခင္းျဖင့္ အတိတ္သမုိင္းကေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိရသည္။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္တည္းဟူေသာ ကာလယႏၲရားႀကီးသုံးခုတြင္ ပစၥဳပၸန္သည္၊အတိတ္ကုိအေျခခံၿပီး ျဖစ္တည္လာရသကဲ့သုိ႔ အနာဂတ္သည္လည္း ပစၥဳပၸန္ကုိအေျချပဳၿပီး ျဖစ္တည္ လာရျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းတုိ႔သည္ပင္ သမုိင္းျဖစ္သည္။ သမုိင္းက သင္ခန္းစာမ်ားကုိရသည္။ သမုိင္းကေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ကုိ သင္ေပးသည္။ သမုိင္း က လူသားေတြကုိ သစၥာရွိစြာျဖင့္ အစစသတိေပးသည္။ သြန္သင္ေပးသည္ သမုိင္းက လူသားေတြကုိ ဆုံးမမႈမ်ားလည္းေပးသည္။ သမုိင္းက လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု
မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုိလည္း မီးေမာင္းထုိးျပသည္။ မကုန္ႏိုင္ပါ ဤေရြ႕ဤမွ် ဖတ္႐ႈမိလွ်င္ပင္ သမုိင္းကုိ မည္သည့္
အတြက္ေၾကာင့္ ေလ့လာ မွတ္သားဖုိ႔သင့္သနည္းဆုိသည္ကုိ သေဘာေတြ႕ေလာက္ပါမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ခရီး
စဥ္မ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္ရာတြင္သမုိင္းစဥ္ကုိမသိပါက လက္ကိုင္ဘီးမပါေသာ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ကုိ ေမာင္းႏွင္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ '' ႏုိင္ငံသား တုိင္းသည္ သမုိင္းကုိ သိရမည့္တာဝန္ရွိသည္ '' ဟုသာ စကားလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ခ်င္သည္။
ဦးေက်ာ္ေဇာ (လွသိပၸံ၊ ေရႊဘုိ)

No comments:

Post a Comment