Monday, 5 November 2012

Generation Of War တြင္ေခတ္ေနာက္မက်ေစခ်င္


“တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္ အင္အားရွိမည္”ဆုိသည္ ကို ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ေနသူလူ လတ္ပိုင္းတခ်ဳိ႕ ကလက္မခံႏိုင္ဟု သိရသည္။ အေတြးအေခၚအရ မွားယြင္း ေနသျဖင့္ လံုး၀လက္မခံႏုိင္ပါဟုဆုိသည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ခြဲျခားမရ ေသာဆက္စပ္မႈကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ေျပာျခင္းျဖစ္ တန္ရာသည္။ အသိ ေခါက္မိုက္အ၀င္နက္ၿပီး ေျပာတာဆုိလွ်င္ ေတာ့ရွင္းရမွာခက္လွ သည္။
ပညာရွိအမတ္ႀကီးမ်ားက ဘုရင္ကို မင္းက်င့္တရားမ်ားေလွ်ာက္ထားရာ၌ ဤဆက္စပ္မႈေတြ အေျမာက္ အျမားေတြ႕ ရသည္။ မင္းဧကရာဇ္ သတ္ၱိသံုးျဖာတြင္ ဥႆာဟသတ္ၱိပါသည္။ “ရိကၡာ၊ လက္နက္၊ စစ္သား ရွာမွီးမႈ”ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ မင္းဧရာဇ္သည္ ရိကၡာ၊ လက္နက္၊ စစ္သား (တပ္မေတာ္) ကို တည္ေဆာက္ ရမည္ ဟု ဆုိလိုသည္။ သို႔မွသာ တုိင္းျပည္ အင္အားေတာင့္တင္း၍ ရန္အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္။

တုိင္းျပည့္အဂၤါခုနစ္ျဖာတြင္ “က်ဳံး၊ ေျမာင္း၊ ခံတပ္၊ နယ္စပ္တံတုိင္း၊ ေတာေတာင္စသည့္တစ္ဖက္ရန္သူ၏ စစ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္မည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ား” ဟူေသာအဂၤါရပ္ႏွင့္ “စစ္သည္၊ ဗိုလ္ပါ၊ စစ္အဂၤါစုံၾကည္း တပ္၊ ေရ တပ္၊ ေလတပ္ မ်ား” ဟူေသာအဂၤါရပ္တုိ႔ပါ၀င္သည္။

တုိင္းျပည္ရတနာကိုးပါးတြင္ “ျပည္ ၏ အစြယ္”ႏွင့္ “ျပည္၏လက္”တို႔ပါ၀င္ သည္။ ျပည့္အစြယ္ဆုိသည္မွာ “သူရသတ္ၱိ ရွိၾကေသာ ဗိုလ္မွဴး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ တပ္မွဴးမ်ား” ျဖစ္သည္။ ျပည့္လက္ဆုိသည္မွာ “ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ ၊ အေျမာက္ေသနတ္စေသာ လက္နက္မ်ား” ျဖစ္သည္။ ျပည့္၀မ္း (စားနပ္ရိကၡာစပါးက်ီ)ကို မေဖာက္ရာ၊ ျပည့္လက္ (တပ္မေတာ္) ကို မခ်ဳိးရာဟု ဘုရင္ကိုဆံုးမသည့္ ဤႏွစ္ခ်က္ကား ရာဇ၀င္တြင္ ထင္ရွားလွ၏။

တစ္ဖန္ မင္းလုပ္သူတုိ႔၌ထားရွိရမည့္ ဗလငါးတန္ (အားငါးပါး)တြင္ “ဗာဟုဗလ (လက္႐ုံး၊ လက္နက္၊ စစ္သည္ အင္အား)” ဟု ပါရွိေသး၏။

ဘုရင္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔က်င့္သံုးရ ေသာတရားႏွင့္အညီ စစ္အဂၤါစုံကို တည္ေဆာက္ၾက၏။ စစ္အင္ အားေ တာင့္ တင္းေသာမင္းတို႔လက္ထက္တြင္ တုိင္း ျပည္နယ္နိမိတ္က်ယ္၀န္း၏။ လက္ေဆာင္ ပဏၰာဆက္ သခံရ၏။ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္းသာ ယာ၏။ သာသနာေတာ္ထြန္းကား၏။ ျပည္သူႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္း၏။

ပုဂံအေနာ္ရထာေစာလက္ထက္ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဇင္းမယ္၊ ယိုးဒယား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ကိုခ်င္ ခ်ဳိင္း နားအထိ က်ယ္၀န္း၏။ ဟံသာ၀တီ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ဒုတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိ မိတ္ သည္ကသည္း၊ ယိုးဒယား၊ ဇင္းမယ္၊ လင္းဇင္း၊ အနမ္း တုိင္းျပည္တုိ႔အထိ ေရာက္၏။ ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္တည္အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ၏ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ကား အာသံ၊ မဏိပူရ၊ ကိုးရွမ္းျပည္၊ ဇင္းမယ္၊ လင္းဇင္း၊ ယိုးဒယားအထိ က်ယ္ျပန္႔၏။ ထိုမင္းတုိ႔ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို လက္႐ုံး ရည္ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အင္အားမေတာင့္တင္းေသာ မင္းတုိ႔လက္ထက္တြင္ တုိင္းျပည္အင္အား ခ်ည့္နဲ႔သည္။ တိုင္းတစ္ပါး ၏က်ဴးေက်ာ္ မႈကို ခံရသည္။ နရသီဟပေတ့မင္းလက္ ထက္တြင္ တ႐ုတ္တပ္ႀကီးခ်ီလာရာ ငေဆာင္ခ်မ္း တြင္ ျမန္မာတပ္ပ်က္၏။ နရသီဟပေတ့လည္း ပုသိမ္ထိေအာင္ ေရွာင္ေျပးရ၏။ တ႐ုတ္တပ္သည္ ပုဂံကို ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ျပည္ၿမိဳ႕ေအာက္တ႐ုတ္ ေမာ္အထိလိုက္လာၿပီးမွ ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းရွည္ လ်ားသည္ႏွင့္ ခြာေလ ၏။

စစ္ကိုင္းမင္းထက္ထက္တြင္ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ျမန္မာ စစ္႐ႈံး၍ အာသံ၊ ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိ႔ကို အဂၤလိပ္အား ေပးလိုက္ရ၏။ တစ္ဖန္ ပုဂံ မင္းလက္ထက္တြင္ ဒုတိယစစ္ပြဲျဖစ္ရာ ထပ္မံ စစ္႐ႈံးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ကို နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္က သိမ္းယူ၏။ ေနာက္ဆံုး သီေပါမင္းလက္ထက္ တြင္ တတိယစစ္ပြဲျဖင့္ ထီးသုဥ္း၊ နန္းသုဥ္း၊ ၿမိဳ႕သုဥ္းသုညျဖစ္ခဲ့ရေတာ့၏။ တစ္နည္း ဆုိရေသာ္ လြတ္ လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆံုး႐ႈံးခဲ့ရ၏။ ဤသည္မွာ စစ္ အင္အားမေတာင့္တင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာဘုရင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕တပ္မေတာ္ယွဥ္ရာတြင္Generation Of War ကြာျခားေ သာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ အမ်ားနားလည္ေအာင္ေရးရလွ်င္ တပ္ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းတပ္ဆင္ မႈ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာက်င့္သံုးမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာဘုရင့္တပ္မေတာ္က ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤသုံးသပ္ခ်က္ကို ထိုေခတ္ကတည္း က စစ္ပညာရွင္ (military strategis) ဟုေခၚဆုိရမည့္ ကေနာင္မင္း သားႀကီးက သံုးသပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စစ္မျဖစ္ခင္ ျမန္မာဘုရင့္တပ္မေတာ္ကို အင္အားေ တာင့္ တင္းေခတ္မီေအာင္ျပဳ ျပင္ရမည္ကိုသိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ကေနာင္ မင္းသားႀကီး၏ တပ္မေတာ္ အင္အား ရွိ ေအာင္တည္ေဆာက္ပုံကို ေမာင္ေမႊးတင္ (ကသာ) ေရးသားေသာ “ထက္ျမက္ျပတ္ သား ျမန္မာ့ စိတ္ ထား” စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႕ရသည္။

ကေနာင္မင္းသားသည္ ေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆံုး႐ႈံးရသည္ကို ဆင္ျခင္သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ သူရသတိ္ၱ ဘက္တြင္မညံ့ လက္နက္အင္အားခ်ဳိ႕တဲ့ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္သည္။ အဂၤလိပ္ တုိ႔ရန္ ကို ေတာ္္ လွန္ေမာင္းထုတ္ရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ ေခတ္မီႏိုင္ငံထူေထာင္ ရန္ လက္နက္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား တည္ ေဆာက္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္တို႔သည္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ ႏႊဲလာလွ်င္ ေတာေတာင္ထူထပ္ၿပီး နယ္ ေျမမကၽြမ္းက်င္ သည့္ ကုန္းေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္တုိက္ခိုက္မည္မဟုတ္။ စစ္သည္ အေျမာက္အျမားတင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စစ္သေ ဘၤာျဖင့္ေရေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္တုိက္ ခိုက္မည္ဟုသံုးသပ္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္စစ္သေဘၤာမ်ား ကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ ရန္ ေရျမႇဳပ္ဗံုးထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ မင္းလွႏွင့္ ေဂြးေခ်ာင္းအရပ္တြင္ ခံတပ္မ်ား တည္ ေဆာက္ခဲ့ သည္။ စစ္ေရးအျမင္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ တုိင္းျပည္ကံၾကမၼာညႇိဳးရန္ အေၾကာင္းဖန္လာသျဖင့္ ေရျမႇဳပ္ဗံုးကို အသံုးခ်ခြင့္မရ သည့္အျပင္ ကေနာင္မင္း သားကိုယ္တုိင္ ရန္သူ၏လက္ဦးမႈေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ထက္ျမက္ေသာ စစ္ေရး ေခါင္းေ ဆာင္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ လည္း ေခတ္မမီႏိုင္ေတာ့။ အင္အားမ ေတာင့္တင္းႏိုင္ေတာ့။ စစ္ေရးမယွဥ္ႏိုင္ သည့္အျပင္ နန္းတြင္းမညီၫြတ္ေသာ ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အားေပ်ာ့ခဲ့သည္။ တုိင္းျပည္၏အရွင္ သီေပါဘုရင္ပင္လွ်င္ မယံုႏိုင္ဖြယ္ရာ၊ မခံခ်င္ဖြယ္ရာ၊ ေၾကကြဲ ဖြယ္ရာ ၾကက္ကေလး၊ ငွက္ကေလးဖမ္း သလို အဖမ္းခံရၿပီး သူ႔ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ခဲ့ ရသည္။ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ လက္နက္စြဲကိုင္တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ဆႏ္ၵျပျခင္း၊ အမိန္႔အာဏာကို ဆန္႔က်င္အာခံျခင္း၊ စည္း႐ုံးေဟာေျပာျခင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ျဖင့္ ႏိုးၾကားတက္ႂကြေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံသံုး၍ လြတ္လပ္ ေရး ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးကားအလွမ္းေ၀း လွ၏။ စစ္တပ္၊ ပုလိပ္တပ္ရွိေသာ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရကို အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္းပင္ကိုင္ခြင့္ မရွိေသာ ျမန္မာတုိ႔က မည္သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္အံ့နည္း၊ ထိုေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္မွတစ္ပါးအျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရွိေ တာ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္လူ ငယ္မ်ားသည္ လက္နက္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံျခားအကူ အညီရွာေဖြ ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးေခါင္း ေဆာင္မ်ားက အျမင္တူညီလာၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ အမိြဳင္သို႔ ဟိုင္လီသေဘၤာ ျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာလိုက္ပါသြားေသာ သခင္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္ လွၿမိဳင္တုိ႔က ဂ်ပန္ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ကို တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေခၚထုတ္၍ ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ စစ္ပညာ သင္ေပးသည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မလြဲမေသြ၀င္ ေရာက္တုိက္ခိုက္မည့္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း၍ ဘီအိုင္ေအတပ္ႀကီးခ်ီ တက္ ကာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကိုရယူရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၇.၁၂.၄၁ ရက္တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ရွိဦးလြန္းေဖေန အိမ္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာတုိင္းရင္း သားမ်ားကို စုေ၀းေတြ႕ဆုံလ်က္ ဘီ အိုင္ ေအေခၚဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (Burma Independence Army) သို႔၀င္ ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚရာတပ္သားသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ စတင္ရရွိခဲ့သည္။ ဤကား ယေန႔တပ္မေတာ္၏ အစျဖစ္သည္။ ဘုရင့္တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီတပ္မေတာ္ အျဖစ္ျပဳျပင္ရန္ ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ တပ္မဲ့ျဖစ္ေနရာမွ ပထမဆံုး အႀကိမ္ေခတ္မီလက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ၎တုိ႔အား ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ အင္အား ၂၃၀၀၀ ရွိေသာ ဘီအိုင္ေအ တပ္မေတာ္ကို ဂ်ပန္တုိ႔က အင္အား ၃၀၀၀ သာရွိေသာ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္ မေတာ္ဘီဒီေအ (Burma Defence Army) အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ သည္။ တပ္မေတာ္အင္အားယုတ္ေလ်ာ့ သြားေအာင္ ဂ်ပန္က ဖန္တီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္အား ေတာ္လွန္တုိက္ထုတ္ရလိမ့္မည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း က ေမွ်ာ္ေ တြးၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ကို စိတ္တုိင္းက် တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လည္းမရွိေခ်။ တပ္မေတာ္အင္အားေတာင့္ တင္းေအာင္ ျပည္သူကိုသာ အားထားရ မည့္အေျခ အေနျဖစ္ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းသည္ သူလိုခ်င္ေသာအခ်က္အလက္ မ်ားေပး၍ ေရႊတိုင္ၫြန္႔ကို သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ေရးခိုင္းသည္ဟု မွတ္သားရသည္။ တပ္မေတာ္အင္အားရိွမွ တုိင္းျပည္အင္အား ရွိမည္ဆိုေသာ သီခ်င္းျဖစ္လာသည္။ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္ အင္အားရွိမည္ဆုိေသာ စာသားသည္ ႏိုင္ငံတိုင္း အတြက္ အမွန္တရားျဖစ္သည္။

ဤသီခ်င္းကိုေရးစပ္စဥ္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးမရေသးေခ်။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမေပၚေပါက္ ေသးေခ်။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ရန္၊ လုိအပ္ပါက ျပန္၀င္လာ မည့္နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်ကို တုိက္ ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ပ ရန္ကို တုိက္ခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္တပ္စြဲေန ထုိင္လ်က္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား အႏိုင္က်င့္ႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ မ်ားကို ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရး၊ နဂါး ႏိုင္စစ္ဆင္ေရး၊ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆင္ႏႊဲ၍ ၾကည္း၊ ေလတုိက္ ပြဲမ်ား ေအာင္ပြဲခံကာ အၿပီးအပိုင္ေမာင္းထုတ္ ခဲ့သည္္မွာ သာဓကျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သမိုင္းမွ သင္ခန္း စာယူၾကရပါသည္။ သီေပါမင္းလက္ထက္ တုန္းကလိုgeneration of war တြင္ ေခတ္ေနာက္က်ခံလို႔ မျဖစ္ေခ်။ အနည္း ဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပခံုး ခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ေ သာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ လက္႐ုံး၀န္ထမ္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ပိုင္ဆုိုင္ ထားဖို႔လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္ေထာင္ စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို အင္အား ေတာင့္တင္းေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားက ခံ့ညားေလးစား လာၾကမည္ျဖစ္ သည္။ ဒီအတြက္ တပ္မေတာ္ကို အထိုက္ အေလ်ာက္ေခတ္မီေသာ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း မ်ား အား လြႊတ္ေတာ္ကခြင့္ျပဳသည့္ ကာကြယ္ေရးရန္ပုံေငြခဲြတမ္းအတြင္းမွ ၀ယ္ယူျဖည့္တင္း သြားမည္ သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ ကိုထမ္းေဆာင္ရင္းလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကာကြယ္သြား မည္ျဖစ္သည္။ မည္သူက မည္သို႔ပင္ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ပါေစ၊ တပ္မေတာ္သည္ သူ႔တာ၀န္ကိုဦးလည္မသုန္ထမ္းေဆာင္သြား မည္သာျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စစ္သား အိုႀကီးမ်ား (the old soldiers) ကလည္း အေရးႀကံဳလွ်င္ က်ရာကာကြယ္ေရးတာ ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ၀န္မေလးပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရေပသည္။


ဦးကို


ref:The Hot News

No comments:

Post a comment