Monday, 14 December 2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၄ သန္းေက်ာ္တြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ မဲေပးခဲ့

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ သူ ၃၄သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ (၆၀ ဒသမ ၆၃)က မဲလာေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး မဲေပးသူအေရ အတြက္သည္ ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ ပြဲသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားဆံုး အေရ အတြက္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၆၉ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၃ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္) မဲေပးခဲ့ၾက ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္္ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားအတြက္ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအ ထက္ပင္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အ တြက္ မဲေပးေသာႏႈန္းကို ပ်မ္းမွ် တြက္ခ်က္လွ်င္ ၆၉ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၃၄ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က လာေရာက္မဲေပး ခဲ့ၾကၿပီး ခိုင္လံုမဲမွာ လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္စလံုး၌ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအ ထက္တြင္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ပယ္မဲ/ေပ်ာက္မဲမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပင္မေက်ာ္ေပ။ တပ္မေတာ္အစုိးရက အရပ္ သားအစိုးရသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မဲေပး ခဲ့ေသာ္လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၂၉ ဒသမ ၀၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ ၂၂ ဒသမ ၄၂ သန္းသာ မဲလာေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူဦးေရ ၄၅ သန္းေက်ာ္သာရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ က်င္းပသည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အ ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပး ပိုင္ခြင့္ရွိသူ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၁၅ သန္းေက်ာ္လာေရာက္မဲေပးခဲ့ ၾကရာ ၇၂ ဒသမ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယခင္ေရြး ေကာက္ပြဲ မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ နည္းေသာ္ လည္း မဲလာေပးသည့္ လူဦးေရမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုစလံုး၌ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမဲ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရရွိ ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမျပည့္မီ ျခင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အဓိကက်သည့္ ဒီမို ကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အ က်ဥ္းခ်ထားသျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳသည့္ ၂၀၁၀ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌သာ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အႏိုင္ရၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ မဲ႐ံုေပါင္း ၄၀,၁၄၀ ရွိၿပီး မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၃၄,၂၉၅,၃၃၄ ဦးရွိသျဖင့္ မဲ႐ံု တစ္႐ံုလွ်င္ ပ်မ္းမွ်မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၈၅၅ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment