Thursday, 4 June 2015

ေရစုန္ေမ်ာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲယဥ္ေက်းမႈ

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွ သာ သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊တိုးတက္ေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆာလ်င္ စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္း ၾကာေလေလ၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုသည္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေလေလျဖစ္သည္။ ေသာ့ ခ်က္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား အားေျဖေလွ်ာ့ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ေဆာလ်င္စြာမရရွိႏိုင္လွ်င္ တိုင္း ျပည္ႏွင့္ျပည္သူသည္ ေရစုန္ေမ်ာ မည္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္သြက္ လက္ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေဆြးေႏြးပြဲယဥ္ေက်းမႈသည္သာ ေရစုန္ေမ်ာႏိုင္ငံေရးကို ကုစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ သည္ လစဥ္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းကို မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာႏွင့္အစခ်ီ လ်က္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တုိင္း ျပည္သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသံုးခု၊ ျပည္ ေထာင္စုဥပေဒျပဳဇယားႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳဇယား၊ သန္းေခါင္ စာ ရင္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ ကိစၥ၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး၊ လာမည့္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ၊ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ထဲက ေလွစီးဒုကၡ သည္မ်ား စသည့္ကိစၥမ်ားကို ေယဘုယ်သေဘာတို႔ထိ ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း မည္သည့္ကိစၥ ကိုမွ ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကိုင္ ေျပာမျပႏိုင္ခဲ့သည္မွာ နဂိုမူလအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထံုးစံအတိုင္း၊ ထူးမျခားနား၊ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ ႐ံုသက္သက္ထက္မပိုေသာ အစဥ္အလာ႐ိုးရာမပ်က္ သမၼတ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုသာျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနေန အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း(ဇယား -၁)နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း (ဇယား -၂)တို႔နဲ႔ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေဝမႈမ်ားကို အသက္ဝင္လာဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္’’ဟု အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇယား(၁)ႏွင့္ ဇယား (၂) ျပင္ဆင္ ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳခြင့္အာဏာကို ခြဲေဝျခင္းျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဇယား (၁)ႏွင့္ ဇယား(၂)တို႔သည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားအၾကားအာဏာခြဲေဝမႈမ်ားႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ သက္ဆုိင္မႈသာရွိသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ဇယားမ်ားျပင္ဆင္ ထိန္းညႇိမႈထက္ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရး ၾကန္႔ၾကာေနမည္ဆိုလွ်င္ ေရွ႕ႏိုင္ငံေရးခရီးသည္ မႈန္ရီေဝဝါးေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။
‘‘ပထမဆံုး အာ႐ံုစိုက္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့တာက အေျခခံဥပေဒမွာ ပါတဲ့ ေပးထားခ်က္မ်ားအေကာင္ အထည္ေပၚ အသက္ဝင္လာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ေတာ့ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ေပးထား ခ်က္ေတြကို လိုအပ္တဲ့ခ်ိန္ညႇိမႈ မ်ားနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္’’ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
 အေျခခံဥပေဒမွာပါေသာ ေပးထားခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေပၚ အသက္ဝင္လာဖုိ႔ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္ လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေအာက္တြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္ သူလူထုသည္ ဆင္းရဲသထက္ ဆင္းရဲ၊ က်ပ္တည္းသထက္က်ပ္ တည္းလ်က္ရွိသည္။ ေနာက္တစ္ ဆင့္တြင္ အေျခခံဥပေဒ၏ေပး ထားခ်က္မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ဟု သမၼတက ရဲရဲတင္းတင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မည္သည့္ခ်ိန္ညႇိမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ဳိးကိုမွ်လံုးလံုး မခံစားရေသးသည္မွာ ပကတိ အေနအထားပင္ျဖစ္သည္။
  ‘‘ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾက တဲ့အခါမွာ ဇယား (၁)နဲ႔ ဇယား (၂)ကို ျပင္ဆင္ဖို႔အဆိုတင္သြင္းခဲ့ ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကို ဖက္ ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ ေထာင္စုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတည္ ေဆာက္ရာမွာ အေျခခံေကာင္း ေတြရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္ နယ္ေတြက ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးတည္တဲ့ မွ်တမႈလည္းရွိတဲ့ ဘ႑ာေငြ၊ အခြန္အေကာက္ခြဲ ေဝမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေဝမႈ ေတြကို (ဇယား-၁)နဲ႔ (ဇယား-၂)တို႔မွာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ဦးစားေပး ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္’’ ဟု သမၼတက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ရာမွာ အဓိကအက် ဆံုးအေျခခံေကာင္းသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အ က်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားေရး ပင္ျဖစ္သည္။
သမၼတက ‘‘အစိုးရသက္ တမ္းေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကေနတစ္ဆင့္ ရရွိလာတဲ့အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး ဇယား (၁)နဲ႔ ဇယား(၂) ျပင္ဆင္ဖို႔ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ကို ဇြန္လအတြင္းမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ထံေပးပို႔တင္သြင္း သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟုလည္း အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး အသည္းအသန္ကာလတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အခ်ိန္ဆြဲႏိုင္မည့္နည္းလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ ဇယား(၁)ႏွင့္ ဇယား (၂) ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ သည္။
  ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအရ ဥပေဒျပဳစာရင္းျဖစ္ ေသာ ဇယား (၁)ႏွင့္ ဇယား (၂) ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေရးဆြဲႏိုင္မည္မဟုတ္ သည့္အျပင္ တင္သြင္းႏုိင္ေျခ လည္းမရွိႏိုင္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ အခ်ိန္ဆြဲ႐ံု၊ အလုပ္ျပ႐ံုသက္ သက္ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္အထိ တာသြားႏိုင္ သည္။
သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အပါအဝင္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ အားလံုးနီးပါးသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အာဏာရ ပါတီျဖစ္ေနသည့္ကာလတြင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ဟာကြက္မ်ားသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္သာ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနသည္။ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းတြင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးစီးပြားကိုေရွး႐ႈလ်က္ ျပည္သူလူထုဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိလွ်င္ အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိမည္ ျဖစ္သည့္အခ်က္ကို ဆင္ျခင္လ်က္ ၂၀၁၅အေထြေထြေရြး ေရာက္ပြဲတြင္ ပါတီႏွင့္အလံကို မဲေပးေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ သမၼတ၏ ဥပေဒျပဳဇယားႏွစ္ခု ျပင္ဆင္မည့္ အစီအစဥ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အခ်ိန္ဆြဲႏိုင္ သေရြ႕ဆြဲၿပီး မျဖစ္မေနျပင္ရပါက အနည္းဆံုး ျပင္ဆင္ေရးကိုသာ ေရွး႐ႈလိုသည့္ အာဏာရျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ မဟာဗ်ဴဟာအစိတ္ အ ပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ သည္။
 ဖြဲ႕စည္းပံုဗ်ဴဟာတြင္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ တစ္က်ိတ္တည္းတစ္ဉာဏ္တည္းျဖစ္ေနသည့္ အခင္းအက်င္းကို မ်က္ျခည္မျပတ္မွသာ ေရစုန္ေမ်ာႏိုင္ငံေရးကို ဟန္႔တား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ငင္း အ က်ပ္အတည္းမ်ားကို သေဘာ တူညီခ်က္ ေဆာလ်င္စြာရရွိေရး ဦးတည္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အတူ ျဖတ္ေက်ာ္ ႏိုင္မွသာ ေသာင္မတင္ေရမက် ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း အား ကူႏိုင္၊ ကယ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါ ေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးတိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။။
ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္း
7 day

No comments:

Post a Comment