Wednesday, 23 July 2014

မ်က္ကန္း တေစၦ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမျဖစ္ေစလို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ယခုအခါမွာ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ေနတာေတြကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မႈဟာလဲ ျပည္တြင္းစစ္ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအဓိကထား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လာသည့္အတြက္ တဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာေနာက္က်မႈေတြရွိလာပါတယ္။တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ား၏ အေျခခံအခ်က္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို မၾကည့္ဘဲ မိမိအဖြဲ႕အစည္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး၊ နယ္ေျမစည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္၊ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး စသည္တို႕ကိုသာအဓိကထားေတာင္းဆိုလာၾကတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ေခါင္းစဥ္ကေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး သို႕ေပမယ့္လည္း ခုအခ်ိန္အထိေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႕အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္၊လိုင္ဇာတြင္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္မွစတင္ၿပီး တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ထိပ္သီးညီလာခံကို က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးေဆာင္ကာ လိုင္ဇာသို႕သြားေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ၾသဂုတ္လ လဆန္းပိုင္းေလာက္မွာလည္း အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္လို႕သိရွိရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြသာ အၾကိမ္ၾကိမ္ေတြ႕ဆံုလာေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ မေရးထိုးႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အမိတကြဲ၊အဖတကြဲ ဘဝကေန ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ လႊတ္ေျမာက္ၾကရမွာလဲ။

ယခုဇူလိုင္ ၂၄ ရက္လိုင္ဇာမွာျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည့္ ထိပ္သီးညီလာခံဟာ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရဲ႕ ရလဒ္မ်ားကိုၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္မေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။သေဘာထားဆႏၵမပါရွိဘူးဆိုၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕တက္ေရာက္ျခင္း မရွိတာကိုလဲဲေတြ႕ရွိရပါတယ္။တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္တဲ့ ထိပ္သီးညီလာခံေဆြးေႏြးပြဲေတြ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ကိုမထုတ္ေဖာ္ႏိုင္တာလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာ တရားဥပေဒအျပင္ဘက္မွ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ေနၾကတာကိုလဲေတြ႕ရွိရတယ္။ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မွ အျငင္းပြားမႈ “ ေတြျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာတကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုလားတဲ့ ဆႏၵ ပါရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတချုဖစ္မလာဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ စားပြဲဝိုင္းဟာ စီးပြားေရးအစုရွယ္ယာခြဲတဲ့ စားပြဲဝိုင္းျဖစ္လာတယ္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြကလဲ မိမိေဒသအတြင္းရွိ မိမိအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိေရး၊နယ္ေျမဧရိယာ သတ္မွတ္ျခင္းတို႕ကိုဘဲ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးလာၾကတယ္။ယင္းအေပၚအေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္၊ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ အေပၚေတာင္းဆိုမႈေတြရွိလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေဝးသည္ထက္ေဝးကြာလာပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိမွသာလွ်င္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းတခု ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးထက္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံစားေနရေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုဦးစားေပးေဆြးေႏြးေစလိုပါတယ္။ ေဒသအတြင္း စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွသာလွ်င္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး တိုတက္ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ထို႕ေၾကာင့္ ထိပ္သီးညီလာခံမွ ရရွိလာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားဟာ စစ္ေဘးသင့္တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအတြက္ မ်က္ကန္း တေစၦ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမျဖစ္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရး အိမ္အျပန္လမ္းခရီး ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလုိက္ပါတယ္။
ညီညီ(ျမစ္ၾကီးနား)
facebook.com/newstunwin

No comments:

Post a Comment