Wednesday, 29 August 2012

ႏိုင္ငံေတာ္၊ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ႏွင့္ သားေရႊအိုး ထမ္းျခင္း၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ သုံးရပ္ကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပၿပီးေနာက္ တသီးတျခားစီ ပိုင္းျခား က်င့္သုံးခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လ နီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အရပ္သား အစိုးရ အသြင္ေျပာင္းကာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ ကာလကို ျပန္ၾကည့္ပါက ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္တို႔ အေနႏွင့္ မ်ားစြာေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရ ပါသည္။

ထိုသို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လုံးက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ အားေပး ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စား တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္၏ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္း အစအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒမ်ား အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို တာ၀န္ယူ ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ဳိးစီးပြား အလို႔ငွာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ တရားစီရင္ေရး အေနႏွင့္မူ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မွသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အထိတိုင္ သီးျခားမ႑ိဳင္ တစ္ခု အေနႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လြတ္လပ္စြာ စီရင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ဳိး သိသိသာသာ ျမင္ေတြ႕ရျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံး တရား႐ုံးဟု တစ္နည္းအားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး အေနႏွင့္မူ သမိုင္း၀င္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ရွိ တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕က ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးအဆင့္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ျခင္း ကိစၥအေပၚ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးက အေျခခံ ဥပေဒ အကိုးအကားျဖင့္ ယင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး အဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးအဆင့္ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ အေျပာင္းအလဲ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ သုံးရပ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ဳိး တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေထာက္ကူ ပ့ံပိုးေပးေသာ သမိုင္း၀င္ အက်ဳိးေဆာင္မႈ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္း ကာလတြင္ အာဏာသုံးရပ္ အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိၾကသည့္အခါ လူသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ အေခ်အတင္ ျဖစ္မႈမ်ား၊ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ား၊ တင္းမာမႈႏွင့္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိ အာဏာရွင္ စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံး အဆိုပါအေျခအေန မ်ားႏွင့္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆုိသလို ႀကဳံခဲ့ရသည္ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ အျပန္အလွန္ ထိန္းညႇိၾကသည့္အခါ အာဏာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား နားလည္မႈ မလြဲေစေရး၊ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးမ်ား မေရာယွက္ မိေစေရးမွာ အထူးအေရးႀကီးလွပါသည္။

ထို႔အတူ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအေပၚ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈ၊ ေကာက္ခ်က္ခ် ပုံေဖာ္ ဆုံးျဖတ္မႈတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ တစ္ခုခ်င္း စီအလိုက္ တစ္ခါတစ္ရံ ကြဲလြဲမႈ ရွိတတ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း အာဏာသုံးရပ္ အၾကား နားလည္မႈ လြဲစရာ အေရးကိစၥႀကီး တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ ပါသည္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အရ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံ႐ုံးသည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဖြဲ႔စည္းသည့္ ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အကိုးအကား ျပဳကာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မူတည္ကာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကခုံ႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ျပန္႐ုပ္သိမ္း ေပးရန္၊ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕၀င္မ်ား မိမိ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ ေပးရန္သမၼတထံ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ျခင္း၊ ခုံ႐ုံး အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ရန္ စီစဥ္ျခင္း၊ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕က အေျခခံဥပေဒ အတိုင္းသာ စီရင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္းအစား အေျခခံဥပေဒပါ ထိုအခ်က္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ျခင္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ထံ ေမတၱာရပ္ခံ အေၾကာင္းျပန္စာေပးပ႔ိုျခင္းတို႔ ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းေၾကာင္း ေၾကညာရန္ အဆိုကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆၂၂ ဦးရွိသည့္အနက္ ေထာက္ခံမဲ ၄၅၂မဲျဖင့္ လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားသည္ အေခၚအေ၀ၚ၊ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳကာ ဥပေဒ ျပဳလႊတ္ေတာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးတို႔အၾကား အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈ ကြဲလြဲေနၾကျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ အေခ်အတင္ ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ မ်ားစြာ သတိထားရမည့္ အခ်က္မွာ သာမန္အားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈ ကြဲလြဲမႈ တစ္ခုထက္ ခံစားခ်က္ပါေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးစိတ္၊ အဖြဲ႕အစည္း အသင္းအပင္း စိတ္ ေရာယွက္ မသြားမိေစေရး ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးအႀကီးဆုံး မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အက်ပ္အတည္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ဳိး အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးအတြက္ က်န္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း မ႑ိဳင္ အသီးသီး၏ သမိုင္း၀င္ ေဆာင္ရြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခ်င့္ကာ သူမႏိုင္၊ ငါမ႐ႈံး၊ သူႏိုင္၊ ငါႏိုင္ သားေရႊအိုး ထမ္းလာသည့္ ေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းၾက ပါမည့္ အေၾကာင္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment