Saturday, 1 September 2012

အၾကီးစား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးစနစ္

လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ထိပ္ပိုင္းတစ္ေနရာ၀ယ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခိ်န္တြင္ စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း တို႔ေနာက္ေရာက္ေန၍ ျမန္မာ့ပညာေရးမွာ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ လစဥ္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘူမိသိပၸံ အသင္းမွ ေဒါက္တာဦးသိန္းက “အၾကီးစား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရး စနစ္"ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယေန႔ ေဟာေျပာခဲ့သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ပညာေရးျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္ေနျခင္းမွာ တက္လာေတာ့မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား၊ တတ္သိကၽြမ္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တတ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ အထိ ေရတိုၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲရန္အတြက္ ဆိုလွ်င္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၊ ေရေၾကာင္းသိပၸံ တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ ္အခ်ဳိ႕ ၊ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ၊ႏုိင္ငံၿခားဘာသာ တကၠသိုလ္ မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာလိပ္ စသည္တို႔သာ သင့္ေတာ္သည့္ အဆင့္တြင္ရွိ၍ အၿခားတကၠသိုလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားတို႔သည္ အဆင့္ႏွိမ့္က်ေနကာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ကုိ ရုိက္ထုတ္ေသာ စက္ရုံၾကီးမ်ား ( Degree Mills )အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ၄င္းမွ ထပ္မံေဟာေၿပာခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသား မ်ားၿပီး ဆရာနည္းကာ ဓါတ္ခြဲခန္းပစၥည္း ကိရိယာမ်ား အလြန္နည္းပါးေနၿပီး လက္ေတြ႕မ်ားႏွင့္ က်ဴတိုရီယယ္မ်ားေကာင္းစြာ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ အၿဖစ္သာ ကူးေရးတင္မႈမ်ားအတြက္ အမွတ္မ်ားမေပးသင့္ပဲ လက္ေတြ႕တန္း စာေမးပြဲစနစ္ကိုၿပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္ၾကားေရးစနစ္ ကုိလည္း ( ဒါသင္ ၊ ဒါက်က္ ၊ ဒါေမး ၊ ဒါေၿဖ ) စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္၍ အ.ဆ.ည မွအဆိုၿပဳတင္ၿပထားေသာ အယူအဆဦးစားေပးသင္ၾကားေရး ( Conceptual Teaching )ကို စတင္က်င့္သံုးရန္ ၊ 20 % အမွတ္ကုိ အစားထိုးမည့္ ေလ့လာလုပ္ေဆာင္ တင္ၿပခ်က္မ်ား(assignments) တို ့ပါ၀င္ လာမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာ့လြန္းေသာ ေမာ္ဒေရးရွင္း အေပးမ်ားေသာ အေအာင္ေပးမႈကို ၿပင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ စာေမးပြဲကို ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း ေဟာေၿပာခဲ့သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား အရည္အေသြးကို ၿမွင့္တင္ေပးရန္ ႏွင့္ က်ဴရွင္ ေရာဂါဆိုး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စာေမးပြဲမ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအားအေလးထား သင့္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားခဲ့သည္။တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားရွိ ဌာနတိုင္းတြင္ Internet ရရွိေရး၊ အသံုးၿပဳေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ၄င္းတို ့အတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးစက္မ်ားကိုပါ ထားရွိေပးသင့္ေၾကာင္း ေဟာေၿပာခဲ့သည္။

ေဟာေျပာပြဲသို႔ ပရိသတ္ ၅၀၀ ေက်ာ္မွ်တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a comment