Tuesday, 28 August 2012

ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတတရံုး
(အမိန့္အမွတ္၊ ၂၁/၂၀၁၂)
၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၀ ရက္
(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၂၇ ရက္)

ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က) နွင့္ ပုဒ္မခဲြ (ဃ)၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔ ဥပေ ဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္ (၉) တို့အရ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား ယွဉ္တဲြပါ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ ခန့္အပ္တာဝန္ေပး လိုက္သည္  - 

(၁) ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း - ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၂) ဦးပိုက္ေထြး - ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၃) ဦးသန္းေဆြ - ယဉ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
(၄) ဦးေအာင္သိမ္း သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန
(၅) ေဒါက္တာ လင္းေအာင္ -ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၆) ဦးဆက္ေအာင္ - အမိ်ဳးသားစီမံကိန္း နွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
(၇) ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီ - အမိ်ဳးသားစီမံကိန္း နွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
(၈) ေဒၚစုစုလိွုင္ - လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရး နွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၉) ဦးေသာင္းတင္ - ဆက္သြယ္ေရး၊စာတိုက္ နွင့္ ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန
(၁၀) ဦးထင္ေအာင္ - စြမ္းအင္ဝန္ျကီးဌာန
(၁၁) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ဝင္းျမင့္ - လူဝင္မႈႀကီးျကပ္ေရး နွင့္ ျပည္သူ့အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန
(၁၂) ဦးေအးျမင့္ေမာင္ - ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
(၁၃) ေဒါက္တာ ေဒၚသက္သက္ဇင္ - ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
(၁၄) ဦးေသာင္းထိုက္ - အားကစားဝန္ႀကီးဌာန
(၁၅) ေဒါက္တာ ေဒၚသိန္းသိန္းေဌး - က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာန                                                                                                                                                          (ပံု) သိန္းစိန္
                                                                                                                                                   နိုင္ငံေတာ္သမၼတ

                                                                                                                                        ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

No comments:

Post a Comment