Tuesday, 28 August 2012

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတတရံုး
(အမိန့္အမွတ္၊ ၂၃/၂၀၁၂)
၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၁ ရက္
(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၂၈ ရက္)

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ) နွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈၊ ပုဒ္မခဲြ (က) တုိ႔အရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအား  ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္-

(၁)    ဦးခင္ေမာင္ျမင့္                 ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
(၂)    ဦးေဇာ္မင္း                       အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန                                                                                                                                                                                                                                            
                                                     (ပံု) သိန္းစိန္
                                                       ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ
                                                       ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
                                                                                                                                                  

No comments:

Post a Comment