Saturday, 28 July 2012

ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာ၏ ေရးသားခ်က္ကို အထူးဆန႔္က်င္

ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အေျခစိုက္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္တို႔အေပၚ ျပင္းထန္စြာစြပ္စြဲ တိုက္ခိုက္သည့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လ ၂ဝရက္ေန႔က ေရးသားေဖာ္ၿပ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားေၾကာင့္ အာရွ၏ ထြန္းသစ္စနိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးက ရွုျမင္သုံးသပ္ခန႔္မွန္းၾကသည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေသာကႀကီး ေနေသာ ထိုင္းနိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ရွိ လူပုဂၢိဳလ္၊ နိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕၊ ျမန္မာ့အေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္အခ်ိဳ႕အတြက္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာဘ႑ာေငြမ်ား ကိုင္တြယ္သုံးစြဲေနေသာ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ နိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ကိုယ္စား ေရးသားေပးေသာစြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ ယခုထိုင္းနိုင္ငံခရီးစဥ္မတိုင္မီ ႏွစ္ႀကိမ္ေရႊ႕ဆိုင္း ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ၏ေရးသားခ်က္မွာ မ်ားစြာတစ္ဖက္သတ္ဆန္ေနသည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆန႔္က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သမၼတခရီးစဥ္
ဖ်က္သိမ္းခဲ့မွုႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္စင္စစ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးမွုတြင္ အေၾကာင္းအရင္းရွိသည္။ တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေသာ လူႀကိဳက္မ်ား အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ကို ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္လိမ့္မည္ဆိုသည့္ ထိထိမိမိ မွန္းဆမွုရွိေနေသာ
 ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၏ ေရးသားထားျခင္းသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ထားၿပီး တစ္စုံ တစ္ရာနားလည္မွုရရွိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတႀကီးတို႔ အၾကား နားလည္မွုလြဲမွားေစနိုင္ေသာ အေရးအသားျဖစ္ေနသည္ကို ေဒသတြင္းအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ ေကာင္းစြာ သတိျပဳနိုင္ပါလိမ့္မည္

ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းရွိ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ နိုင္ငံမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၎အတြက္ အားသာခ်က္ အသြင္ေျပာင္းယူၿပီး စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ၊ ကိုရီးယားစစ္ပြဲ၊ ကေမၻာဒီးယား ျပည္တြင္းစစ္၊

 ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္တို႔က ယေန႔ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနေရာက္ရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္း တရားမ်ားလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

ေဒသတြင္းမဟာဗ်ဴဟာအခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ရွိေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္း လာၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက ယခင္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို အခြင့္အလမ္းတစ္ခု အျဖစ္ အသုံးခ်ကာ စီးပြားလမ္းေျဖာင့္ ခဲ့ေသာ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ သြားမည္ကို အထူးစိုးရိမ္ေနဟန္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ခန႔္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆိုးရြားခဲ့ေသာ လူသားအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ နိုင္ငံေရး ေသာင္မတင္ ေရမက်မွုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အေနာက္ကမၻာ၏ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္ပေရာက္

 ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေနာ္ေဝနိုင္ငံအစိုးရ အပါအဝင္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ ဘ႑ာေငြအေထာက္အပံ့ ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္
 ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည့္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္႐ုံးခြဲမ်ား
ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႐ုံးခြဲမ်ား၏ လည္ပတ္ သုံးစြဲေငြအားလုံးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္သုံးစြဲေသာ
 ေငြေၾကးအားလုံးသည္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းေဈးကြက္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ 
စီးဝင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏ လုပ္အားခနည္းပါးမွု၊ ဖိႏွိပ္ခ်င္သေလာက္ ဖိႏွိပ္ခြင့္ရရွိမွု တို႔ေၾကာင့္ လူမွုေရးျပႆနာအခ်ိဳ႕ ရွိလင့္ကစား ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္း၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ကုန္က်စရိတ္ နည္းနည္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိ ေနျခင္းကလည္း အားသာခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခက္အခဲကို ေကာင္းစြာသိရွိ ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇာတိမွ ထြက္ခြာလာၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ရန္အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ ခရီး တစ္ေထာက္နားၾကေသာ္လည္း ျမန္မာ နိုင္ငံမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ ျပႆနာအရွုပ္ထုပ္ကို ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း လက္ခံ ႀကိဳဆိုျခင္းမျပဳေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္၏ ေရးသားခ်က္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သမိုင္းေၾကာင္းတို႔ကို ေသခ်ာစြာမသိဘဲ အႏွစ္ ၂၀ ခန႔္ စီမံခန႔္ခြဲမွုအလြဲမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ားအား လက္ညႇိုးထိုးၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ရန္ပုံေငြမ်ားစြာျဖင့္ အႏွစ္ ၂ဝခန႔္ စည္း႐ုံးလွုံ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန႔္ခ်ိေနသူမ်ား၏ အေနာက္မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ထြက္ေပၚလာေသာအသံကို ပဲ့တင္ထပ္ေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္အတိတ္က အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔အေပၚ ျပင္းထန္သည့္ တစ္ဖက္သတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ေရးသားမွုအျဖစ္ The Voice Weekly က ရွုျမင္ပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ယူစဥ္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိတိုင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေနပါသည္ဟုဆိုေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံတစ္ခုမွ ၎တို႔ကိုယ္ ၎တို႔ သိကၡာရွိ သတင္းစာတစ္ေစာင္ဟုဆိုေနေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာအေနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လာေရာက္၍

 ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း သမၼတႀကီးႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမၽွ တရားဝင္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း မရွိေသးေပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွနာမည္ေက်ာ္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာ၊ ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွ Suddeutsche Zeitung သတင္းစာ၊ စင္ကာပူနိုင္ငံမွ Channel NewsAsia တို႔သည္ပင္လၽွင္ သမၼတႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းကာ ကမၻာအရပ္ရပ္က သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္လႊင့္ထုတ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီးႏွင့္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမၽွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ျခင္းမရွိပါဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာအခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မွုအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးသားမွုမ်ားမွာ လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္သက္သက္သာျဖစ္ေနပါသည္

ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာအေနႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အတိတ္သမိုင္း ေၾကာင္းကို အေသအခ်ာေလ့လာျခင္း၊ ယင္းေဒသသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကြင္းဆင္းကာ သတင္းရင္းျမစ္ မ်ားကို စုံေစ့ေအာင္ေမးျမန္းျခင္း၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ေအာက္ထစ္ဆုံး ဆန႔္က်င္ဘက္ သတင္း ရင္းျမစ္ႏွစ္ခု၏ အယူအဆသေဘာထားကို ေမးျမန္းျခင္း လုံးဝ (လုံးဝ)မရွိဘဲ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲေရးသားျခင္းသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသေသာသတင္းမီဒီယာတစ္ခုထက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္သေဘာထားရွိေနသည့္ လွုံ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန႔္မီဒီယာ တစ္ခုအသြင္ေဆာင္ေနပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတ၏ေျပာၾကားခ်က္ကို လူမ်ိဳးစြဲစိတ္ျပင္းျခင္း၊ မုန္းတီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အေငြ႕အသက္မ်ားလႊမ္းေနသည္ဟု ေရးသားခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာအေနႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ရာဇဝင္ေနာက္ခံ ထိုင္း႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား၊ ထိုင္းဘာသာျဖင့္ 

 ေရးသားထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ားတြင္ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းမွ ျမန္မာဘုရင္တို႔၏ ထိုင္းနိုင္ငံ အေပၚ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ အနာေဟာင္းမ်ားကိုတူးေဖာ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ လက္စားေခ်လိုစိတ္ ျပင္းျပလာေစရန္ ထိုင္းအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ကို လွုံ႔ေဆာ္ႏွိုးဆြေပးျခင္းျဖင့္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ထိုင္းလူဆိုးဂိုဏ္း၊ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား အပါအဝင္ ထိုင္းနိုင္ငံသားအမ်ားစုက ထိုင္းနိုင္ငံ အတြင္းရွိ
 ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ မုန္းတီးစိတ္၊ လက္စားေခ်စိတ္ျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွု၊ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္မွု၊ လုယက္သတ္ျဖတ္မွု၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ိဳးေကာင္း
 ျမန္မာမိန္းကေလးငယ္မ်ားကို အဓမၼက်င့္သတ္ျဖတ္မွု၊ မေလးရွားနိုင္ငံႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
 ေက်းကၽြန္မ်ားသဖြယ္ ေရာင္းစားမွုကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိေနပါလ်က္ လ်စ္လ်ဴရွုေနေသာ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား၊ ထိုင္းမီဒီယာမ်ား၊ နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေရငုံႏွုတ္ဆိတ္ေနပါသနည္း ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းရွိ ခြဲထြက္လိုေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ားအၾကား ကာလၾကာရွည္ျဖစ္ပြားေနသည့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မွုမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္

လက္ထက္က ထိုင္းစစ္တပ္၏ ေသြးထြက္သံယိုအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း
 ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရွပ္နီဆႏၵျပသူမ်ားအား ဘုရင့္သစၥာေတာ္ခံ ထိုင္းစစ္တပ္က ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္
ၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကိုမူ မၾကာေသးခင္က ၎တို႔ႏွင့္နယ္စပ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္ ေဒသတြင္း အျခားနိုင္ငံအေရးကိစၥမ်ားအေပၚ
 ျပစ္တင္ေဝဖန္ေရးသားသကဲ့သို႔ လက္သြက္ေျခသြက္မရွိခဲ့ ျခင္းမွာလည္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္
သတင္းစာ၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနပါသည္။

ယခုအခါ အေျခအေနအားလုံး ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းစျပဳေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာ၏ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲတိုက္ခိုက္ေရးသားမွုေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အထင္လြဲမွု၊ ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာပါက ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္သာ လုံးဝတာဝန္ရွိေၾကာင္း အထူးသိေစအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၇-၂၀၁၂)


ref:ThevoiceWeekly

No comments:

Post a Comment