Thursday, 11 June 2015

ႏိုုင္ငံတကာထက္ မိမိနိုင္ငံက ျပည္သူေတြကို တာဝန္ခံဖိုု႔ ပိုအေရးႀကီးသည္

မၾကာခင္ က်င္းပရန္ရွိသည့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး လြတ္လပ္မႈရွိေရး တရားမွ်တမႈရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက အေလးေပး ေျပာဆိုုလ်က္ ရွိၾကသည္။ ျပည္တြင္းမွ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏိုုင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုုေနၾကသလိုု အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုုင္ငံတကာ အစိုုးရမ်ား၊ ႏိုုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေျပာဆိုုလ်က္ ရွိၾကသည္။ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုုင္းက အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ မစ္မက္ေကာ္နယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္မွ်တမွဳ မရွိခဲ့လွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုႏွင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ပံုုမွန္ ဆက္ဆံေရးကိုု ထိခိုုက္ႏိုုင္ေၾကာင္း မီဒီယာကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခဲ့သည္။ ယင္း ေျပာဆိုုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ယမန္ေန႔က မည္သည့္ႏိုုင္ငံ၏ ဖိအားေပးမႈကိုုမွ် မခံေၾကာင္းကိုု တံုု႔ျပန္ေျပာဆိုုသြားသည္။ မွန္ပါသည္။

ႏိုုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈ မည္သိုု႔မည္ပံုု လုုပ္သင့္သည္။ ကိုုင္သင့္သည္ဆိုုသည့္ ေျပာဆိုုခ်က္ မ်ားကိုု မခံျခင္းကိုု နားလည္ႏိုုင္ပါသည္။
 ႏိုုင္ငံတကာ အစိုုးရမ်ားတြင္လည္း ဒီမိုုကေရစီအေရး တရားမွ်တမႈအေရးထက္ သီးျခားအက်ိဳးစီးပြားမ်ား တြဲလ်က္ပါရွိေကာင္း ပါရွိေလ့ ရွိပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ မိမိအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုု မိမိႏိုု္င္ငံကသာ ပိုုင္ဆိုုင္သည့္ ႏိုုင္ငံတစ္ႏိုုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ ထိုုသိုု႔ေသာ ေျပာဆိုုျခင္းမ်ား တိုုက္တြန္းျခင္းမ်ား ေစခိုုင္းျခင္းမ်ားကိုု လက္မခံပယ္ခ်ပိုုင္ခြင့္လည္း ရွိပါသည္။
ထိုုသိုု႔ေသာ ျပင္ပမွ တိုုက္တြန္းျခင္းမ်ား၊ ဖိအားေပးျခင္းမ်ားထက္ မိမိႏိုု္င္ငံတြင္းမွ ျပည္သူမ်ားအား  ပိုု၍ အေလးထား၊ ဂ႐ုုျပဳၿပီး တာဝန္ခံမႈရွိေစဖိုု႔က အေရးႀကီးသည္ဟုု မဇၥ်ိမ အေနျဖင့္ ရႈျမင္ပါသည္။
ယခုုဆိုုလွ်င္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုုင္သည့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ား ျပဳစုုေၾကညာ လ်က္ရွိသည့္ ကာလျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအဖိုု႔ မဲစာရင္း မွန္ကန္ေစေရး သည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုုျဖစ္သည္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္တြင္ စနစ္က်ၿပီး ထိေရာက္သည့္ စာရင္းအင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္အခါတိုုင္းတြင္ မဲစာရင္းျပဳစုုေရးသည္ အေရးပါရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ မဲေပးလိုုသူမ်ား မဲစာရင္းတြင္ မပါရွိျခင္း ေၾကာင့္ နိုု္င္ငံသားတစ္ေယာက္၏ အေျခခံအခြင့္အေရး ဆံုုး႐ံွဳးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု႔ ဆံုုး႐ံွဳးျခင္းက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ မွ်တမႈကိုု ထိခိုုက္ေစမည္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မွ်တေရး လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုုလိုု အခ်ိန္ေျပာဆိုုရာတြင္ မဲစာရင္းကိစၥသည္ အေရးႀကီးဆံုုး ျဖစ္ေနေပသည္။
ထိုု႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျပည္သူမ်ားကို တာဝန္ခံမႈရွိသည္ ဆိုုပါက မဲစာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ျမန္ဆန္စြာ တံုု႔ျပန္ လုုပ္ေဆာင္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိဖိုု႔ အေရးတႀကီးလိုုအပ္သည္ဟုု ေထာက္ျပလိုုေပသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မဲစာရင္းထဲ အမည္မပါရွိမႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္ မွားယြင္း ေနေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႔ရွိေနရသည္။ ယင္းသိုု႔ မွားယြင္းမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ မည္သိုု႔ေဆာင္႐ြက္မည္ သိုု႔မဟုုတ္ လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ျပင္ဆင္နိုုင္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုု ေကာ္မရွင္က တံုု႔ျပန္လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ တိုုက္တြန္းလိုုေပသည္။
လံုုေလာက္သည့္ အသံုုးစရိတ္ ေကာ္မရွင္တြင္ မရွိပါက ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဖြဲ႔ထံ ေတာင္းခံ၍ သံုုးစြဲရမည္လည္း ျဖစ္သည္။
တံတားေဆာက္၊ လမ္းေဖာက္ ဆည္ေဆာက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစိုုးရအဖြဲ႕တြင္ အသံုုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ရွိၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိစၥအတြက္ ေငြမလံုုေလာက္ဟုုဆိုုလွ်င္ သဘာဝမက်သည့္ ျဖစ္ရပ္ဟုု ဆိုုရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုုက်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုုျဖစ္သည္ဆုုိသည္ကိုုလည္း ယခုုလက္ရွိ တာဝန္ယူထားသည့္ အစိုုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္အားလံုုးတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကိုု သိေစအပ္ပါသည္။
mizzima

No comments:

Post a comment