Saturday, 25 April 2015

အက်ပ္အတည္းႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရလက္ငင္း ျမန္မာ့အေျခအ ေနကို ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ကာလဟု သတ္မွတ္မည္ဆိုလွ်င္ ၫြန္႔ ေပါင္းအစုိးရသည္ ေသာ့ခ်က္က် ေသာ စဥ္းစားမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ သည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးတို႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ တည္ေဆာက္မည္ဆုိလွ်င္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းကို ျဖတ္ေက်ာ္မည္ဆိုလွ်င္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရသည္ အစြမ္းထက္ ကုထုံးျဖစ္ႏုိင္သည္။ လွည့္စားမႈဟု ဆိုႏုိင္ေသာ လူထုကို အက်ဳိးမျပဳ၊ လူတစ္စုကိုသာ အက်ဳိးျပဳေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရျဖစ္လာမည္ကို မ်က္စိဖြင့္၊ နားစြင့္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ပထမရက္ သတၱပတ္တြင္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ား က်င္းပႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္၂၀၁၆ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လာ မည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ အလြန္ကာလတြင္ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရေပၚေကာင္းေပၚလာႏုိင္ေသာ္လည္း အဆုိပါ အစိုးရကို ေခါင္းေဆာင္မည့္ ပါတီ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ အစိုးရဖဲြ႕စည္းမႈပုံစံတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးပိုင္းမတုိင္မီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳအာဏာတုိ႔ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တန္းတူရည္တူ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခဲြေ၀က်င့္သုံးႏုိင္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကိုအေျချပဳလ်က္ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူေသာ ႏုိင္ငံေရးစႀကႍလမ္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရသည္ အ ေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ ဖဲြ႕ ႏုိင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအ တြက္ကို အႏုိင္မရရွိသည့္အခါ ပါတီမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီခ်က္ယူလ်က္ ဖဲြ႕ စည္းေလ့ရွိေသာ ပါလီမန္ဒီမုိက ေရစီစနစ္၏ အစုိးရပုံစံတစ္ခု ျဖစ္ သည္။ အခ်ဳိးက်ကုိယ္စားျပဳေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္တြင္ ၫြန္႔ေပါင္းအ စိုးရ ေပၚေပါက္ေလ့ရွိၿပီး အား ေကာင္းေသာ အစုိးရမ်ားျဖစ္ခဲ သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ အ မ်ားစုအႏုိင္ရပါတီမ်ားအၾကား အေပးအယူလုပ္ ဖဲြ႕စည္းရသည့္ အစိုးရျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရမ်ားသည္ ေလ်ာ့ရဲေပ်ာ့ၿပဲတတ္ၾကသည္။ ၁၉၅၈ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ ပါတီႀကီး ေလးပါတီအၾကား ၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရဖဲြ႕စည္းလ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ေသာ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ သည္။

ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း (သို႔မဟုတ္) အမ်ဳိးသားေရး အ က်ပ္အတည္းျမင့္မားေသာ ကာ လတြင္လည္း ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ (သို႔မဟုတ္) အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရမ်ားသည္ အေရးပါလာ တတ္သည္။ လက္ငင္းျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရးတြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ အား ၿပိဳင္သူမ်ား ျမင့္မားေနသည့္အ ေလ်ာက္ ၫြန္ေပါင္းအစုိးရပုံစံ သည္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာႏုိင္ေျခ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရ၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ေသာ့ခ်က္အဖဲြ႕မ်ားအၾကား သူႏုိင္ ကိုယ္ႏုိင္ခဲြေ၀ ပုံေဖာ္ႏုိင္မွသာ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အေျပာင္းအလဲကို ဦးတည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

 ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၀ အရ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ပုဒ္မ ၆၀ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည္။ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးႏုိင္သည့္တစ္ဦးတည္း ေသာ့ခ်က္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သျဖင့္ ၫြန႔္ေပါင္းအစုိးရ ပီျပင္ေရးတြင္ သမၼတ၏ႏုိင္ငံေရး အတုိးအဆုတ္သည္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ရန္ လုိ အပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ကို သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံး ရရွိသည့္ ဒုတိယ သမၼတသည္ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆႏၵမဲ အမ်ားဆုံး ရရွိႏုိင္ေရး တြင္ တစ္ပါတီထက္မကေသာ ပါတီမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈသည္ ပဓာနက်ႏုိင္သည့္ နည္းတူ၊ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလးပုံတစ္ပုံ၏ ေထာက္ခံမႈသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ဒုတိယသမၼတသည္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ထပ္မံရရွိ မည္ဆုိပါက သမၼတျဖစ္ရန္ အလားအလာ ျမင့္မားမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပါတီ မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စား လွယ္စုစုေပါင္း၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကို အႏုိင္ရရွိခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ပါတီမ်ား၏ ေထာက္ခံ မႈကို ရရွိသူသည္ သမၼတျဖစ္လာ ရန္ က်ိန္းေသမည္ ျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံး ေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္လွ်င္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ထိပ္တန္းစစ္အရာရွိေဟာင္း ႀကီးမ်ား၏ အာဏာရျပည္ေထာင္ စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကို ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စစ္အရာရွိ ႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္အရာရွိႀကီး အ ၿငိမ္းစားမ်ားအၾကား ၀ိ၀ါဒကဲြျပား မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ သည္ ထူးျခားေသာ ၀ိေသသမ်ား ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) သည္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ဦးတည္ၿပီး သမၼတထံအပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သည့္အေလ်ာက္ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရဖဲြ႕စည္းႏုိင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္ဟုလည္း သုံးသပ္ႏုိင္သည္။ ပုဒ္မ ၂၃၂ အရ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူကိုျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုိင္သည္။ ပုဒ္မ ၂၃၂ (ဃ)အရ၊ျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း အထင္အရွားမျပႏုိင္ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ကန္႔ကြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သမၼတစိတ္ႀကိဳက္ အစုိးရအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ ၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရေပၚေပါက္ေရးသည္ သမၼတႏွင့္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္မည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီအေပၚတြင္ မူတည္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ အ လြန္ အစိုးရဖဲြ႕စည္းေရး ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တပ္မ ေတာ္တို႔သည္ ဟန္ခ်က္ညီညီ သူ ႏုိင္ကိုယ္ႏုိင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိႏုိင္ေရး အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတႏွင့္ သမၼတကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕တြင္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ၀န္ႀကီးေနရာမ်ား အားလုံးကိုရယူၿပီး အျခားပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို သာမန္၀န္ႀကီးေနရာမ်ားသာ ခဲြေ၀ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးသ႐ုပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။သမၼတသည္ အေျခခံဥပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အ၀ က်င့္သုံးလ်က္ မိမိလူရင္းမ်ားကို ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္လာမည္ဆုိလွ်င္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ သမားစဥ္သည္ က်ဳိးပ်က္မည္ ျဖစ္သည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆုိေသာ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၫြန္႔ေပါင္း အစုိးရသည္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ အလားတူ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပုံ ေဖာ္လာမည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ကတိက၀တ္ မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔အေနျဖင့္ သူႏုိင္ကိုယ္ႏုိင္ထုံး ကို ႏွလုံးမူလ်က္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူကာႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိေသာ ဆႏၵအာသီသကို အျမင့္မားဆုံးျမႇင့္တင္ၿပီး အေထြေထြေရြးေကာက္ ပဲြ အႀကိဳကာလႏွင့္ အလြန္ကာလမ်ားကို မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းသင့္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိး တုိက္တြန္းေဆာ္ၾသ လုိက္ရပါသည္။   ။
7 day

No comments:

Post a comment