Monday, 2 December 2013

အေျပာေတြပဲ ျဖစ္ေနသလား၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း

M-2-12 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား လူထုမိန္႔ခြန္းႏွင့္ လူထုေတြ႔ဆုံ ပြဲမ်ား၌ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- သမၼတ႐ုံး ၀က္ဘ္ဆုိက္)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္က စတင္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ကို စတင္တာ၀န္ ယူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္-သံုးႏွစ္နီးပါးသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္အထိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ျပည္သူလူထု (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မိန္႔ခြန္းအေရအတြက္ (၆၇) ႀကိမ္ထက္မနည္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေျပာၾကားခ်က္မ်ားထဲတြင္ ျပည္သူလူထုသို႔ သတင္းစကားပါးျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္းႏွင့္ ကတိက၀တ္ ျပဳျခင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္း စတင္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခ်ိန္အထိ ၎၏မိန္႔ခြန္းမ်ားက ျပည္သူလူထုက စိတ္၀င္စားခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေစသည္ဆိုေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္၀င္ စားမႈ ေလ်ာ့က်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး အေရအတြက္ ၉၆ ဦးရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အေရအတြက္မ်ားၿပီး ရလဒ္အားနည္းေနျခင္း မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို လည္း ျပည္သူလူထုက စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္း ျဖစ္သည္။

"အေျပာခ်ည္းျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕ဘာမွ ျဖစ္မလာတဲ့ အခါမွာ လူေတြက ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့သြားတာေပါ့။ အရင္ကေတာ့ မၾကားဖူးတာ ၾကားရေတာ့ စိတ္၀င္စားတယ္။ အခုေတာ့ စိတ္မ၀င္ စားေတာ့ဘူး" ဟု မိထၴီလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

"သမၼတရဲ႕ အာဏာရၿပီး အခ်ိန္ကစၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြကို ျပန္ၿပီးၾကည့္လို႔ရွိရင္ အဲဒီ မိန္႔ခြန္းေတြမွာ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မႈ အပိုင္းမွာ အေတာ္အားနည္း တာကို ေတြ႕ရၿပီးေတာ့ မိန္႔ခြန္းေတြဟာ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ နားေထာင္လိုက္ရင္ေတာ့ ေကာင္းၿပီးေတာ့ မိန္႔ခြန္းေတြထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ တကယ္ခံစား ရယူပိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့ အေနအထား မွာ ေရာက္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ျပည္သူလူထုထဲမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဘယ္လိုျဖစ္ လာသလဲ ဆိုေတာ့ သမၼတရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြ အေပၚမွာ စိတ္၀င္စားမႈက တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာတယ္" ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသည့္ ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္း က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အပိုင္းသံုးပိုင္း အေနျဖင့္ ခြဲျခားေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ကာလမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအၾကား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ ႐ိုးရွင္းမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေစခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အႏိုင္ရၿပီးခ်ိန္တြင္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ိဳ႕ကို ျမင့္ေတြ႕လာရၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ေျပာၾကားလာျခင္း၊ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းအေပၚ ၀န္ခံေျပာၾကားခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ လေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္အၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့အၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္မူ ေရွ႕က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်သည့္ ကာလသာျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ လေပါင္း (၃၀) တြင္ ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရး အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ လူမႈစီးပြားေရး အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကာလျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ က႑အသီးသီးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ ကတိစကားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထိုက္သင့္ေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျပည္သူလူထု၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး အလံုအေလာက္ ရရွိေရး၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လံုေလာက္စြာ ရရွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တိုးျမင့္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားမွာလည္း ႀကီးမားေသာ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြကို ျပန္ၿပီးၾကည့္လို႔ရွိရင္ အဲဒီ မိန္႔ခြန္းေတြမွာ ပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မႈ အပိုင္းမွာ အေတာ္အားနည္းတာကို ေတြ႕ရၿပီးေတာ့ မိန္႔ခြန္းေတြဟာ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ နားေထာင္လိုက္ရင္ေတာ့ ေကာင္းၿပီးေတာ့ မိန္႔ခြန္းေတြထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ တကယ္ခံစား ရယူပိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့ အေနအထားမွာ ေရာက္ေနတာကို . . . . .

ထို႔ျပင္ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေျပာဆိုေနေသာ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပမက်န္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး အဓိက အခ်က္ကိုလည္း ပီျပင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ ကတိစကား အမ်ားအျပားမွာလည္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူလူထု လိုလားေတာင့္တေနေသာ အဓိက ဆႏၵႏွစ္ရပ္ဟူ၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစဥ္ တစိုက္ ေျပာၾကားေနေသာ "တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး" ဆိုသည့္ ကိစၥအားလံုး၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး" ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္ ႏွစ္ခု မွာလည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။

N-2-12
စိန္ရတု သဘင္ခန္းမတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု-၀င္းျမင့္ေက်ာ္)

"သမၼတႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခဏခဏ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခုထိ ရေအာင္မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ေသးဘူး။ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ အခု အခ်ိန္အထိ  လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မတိုက္ ထုတ္ႏိုင္ေသး ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ သမၼတႀကီးက အျခားလူေတြထက္ စကားအမ်ားႀကီး ပိုေျပာေနေပမဲ့ လက္ေတြေတာ့ မလုပ္ျပေသးဘူး လက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔ ပိုအေရးႀကီး ပါတယ္" ဟု စာေရးဆရာ ထက္ျမက္ က ေျပာၾကားသည္။

စာေရးဆရာ ထက္ျမက္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ထုတ္ ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ (၈)၊ အမွတ္ (၂၆) တြင္ "ဦးသိန္းစိန္ အေျပာနည္းနည္းေလွ်ာ့" ဟူေသာ ေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့ၿပီး သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ ကြာဟေနမႈမ်ားကို ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
"ဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီး ကတည္းက ေျပာလိုက္တဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြ၊ ဘာတစ္ခုမွ အေကာင္ အထည္ ေပၚမလာဘူး။ တကယ္ေျပာရရင္ေတာ့ အေမရိကန္ စတိုင္မ်ဳိး လုပ္တာေပါ့။ အဓိကကေတာ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္က တကယ္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥေတြကို မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ လူထုေက်နပ္ဖို႔ပဲ ေျပာေနတာပဲ။ ကေလးေတြကို ေခ်ာ့သလို ပံုစံမ်ဳိးပဲေပါ့" ဟု ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးလွေရႊက ေျပာၾကားသည္။

အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားထက္ ျပည္သူလူထု၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ၀င္ေငြတိုးတက္ ရရွိရန္ အခ်က္ကိုပင္ မျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ ေသးျခင္းက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားစြာ ရွိေစခဲ့သည္။
"အစ္မတို႔ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြက ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူးလို႔ ေျပာေနၾကတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ႏိုင္ငံေရး သမားေတြပဲ ရေနၾကတယ္လို႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြက ယူဆေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာလည္း ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ပိုမ်ားလာတာေပါ့" ဟု စာေရးဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္က ဆိုသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္က အဓိကကေတာ့ ဆင္းရဲတြင္းကေန ႐ုန္းထြက္ဖို႔၊ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ဖို႔။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရ အေနနဲ႔ကလည္း ႏွစ္ေတြသာ ၾကာလာတယ္။ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေအာင္လည္း မလုပ္ႏုိင္သလို တကယ့္ေအာက္ေျခ လူတန္းစားေတြ အတြက္၊ လယ္သမားေတြ အတြက္၊ လယ္သမားေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ အထူးသျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀၊ ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူက ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ သိသာျမင္သာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ အေျပာင္းအလဲေတြ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး" ဟု ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီတြင္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း (LDC) ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္လည္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားသည္။

"ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး စီးပြားေရး အၾကံေပး အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး စလုပ္မယ္ ဆုိတုန္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္အားတက္ သြားတယ္။ တကယ္ပဲ ျဖစ္ေတာ့မွာလားေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အခုေျပာၿပီးတာ တစ္ႏွစ္ခြဲ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ ရွိေနၿပီ။ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္မႈဆုိတာ အရိပ္အေယာင္ေတာင္ မေတြ႕ေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ခု ဖုန္းကတ္ဆိုရင္ သူ႔ခမ်ာ ေစတနာနဲ႔ လုပ္ရွာတာပဲ။ ေအာက္ကလူေတြ က ေပါက္ကရ ေလွ်ာက္လုပ္ေတာ့ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ဆုိတာ အဲဒါအစစ္ပဲ။ ေအာက္က လူေတြကို သူမႏုိင္ဘူးဗ်။ ေအာက္ကလူေတြကလည္း စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ မလုပ္တတ္ၾကဘူး" ဟု ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

"ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ဖို႔ဆိုတာ ေငြေခ်းလုိက္႐ံုနဲ႔ ၿပီးမသြားဘူး။ ေရရွည္လုပ္ငန္းေတြပါ ေထာက္ပံ့ရမွာ။ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဆက္ရွိေနဖို႔။ ဆင္းရဲတာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ အခြင့္အေရး ဆင္းရဲတာနဲ႔ ဓနဥစၥာ ဆင္းရဲတာ။ ပထမ အဆင့္မွာ အခြင့္အေရးကိုပဲ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေပး။ အခုက ဆင္းရဲမႈကေတာင္ မလြတ္ႏိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္" ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးဂ်င္မီက သံုးသပ္သည္။

အစိုးရ အေနနဲ႔ကလည္း ႏွစ္ေတြသာ ၾကာလာတယ္။ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေအာင္လည္း မလုပ္ႏုိင္သလို တကယ့္ေအာက္ေျခ လူတန္းစားေတြ အတြက္၊ လယ္သမားေတြ အတြက္၊ လယ္သမားေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထူးသျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀၊ ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူက ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၀ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ သိသာျမင္သာတဲ့ . . . . .

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုးလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ရွိလူေနမႈ စရိတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစေရး၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးက႑ ျမႇင့္တင္ေပးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားမွာ သမၼတ၏ ကတိစကားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ (National Development Goal) အျဖစ္ ႏိုင္ငံ၏ GDP ကို တစ္ႏွစ္ပွ်မ္းမွ် ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တစ္ဦးက် GDP ၁ ဒသမ ၇ ဆ ရရွိရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ငါးႏွစ္အတြင္း သံုးဆတိုးျမႇင့္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အေနအထားမ်ားအရ ခဲယဥ္းေနေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက သံုးသပ္သည္။

O-2-12
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု - သမၼတရံုး၀က္ဘ္ဆိုက္)
"အခုခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ Real GDP က ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တက္တယ္ဆိုေပ မဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္းက ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနတယ္။ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားေနရင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က သိပ္မလြယ္ဘူး။ ၂၀၁၄ မွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲႀကီး ျဖစ္လာရင္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူးေပါ့။ GDP ကို တြက္တဲ့အခါ ကိန္းဂဏန္းေတြကိုပဲ ၾကည့္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အမွန္တကယ္ ရရွိေငြ၊ သူတို႔ရဲ႕၀င္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနသလဲ၊ ၀င္ေငြကြာဟမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုတာကို ထည့္ၿပီးၾကည့္ရမယ္" ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆိုသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ ေခတ္အဆက္ဆက္ တင္ရွိေန သည့္ ႏိုင္ငံျခား ေၾကြးၿမီမ်ားအနက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီး အတိုးႏႈန္း သက္သာေသာ ေၾကြးၿမီအသစ္မ်ားလည္း ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ သိရွိရေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ေခ်းေငြကတိျပဳမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူရာတြင္ Development Plan ႏွင့္ Reform Strategy အေပၚ မူတည္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳရမည့္ ဦးစားေပး က႑ေျခာက္ခုႏွင့္ ဦးစားေပး နယ္ေျမမ်ားကို အတည္ျပဳ ေပးထားၿပီးျဖစ္ရာ ထိုက႑မ်ားတြင္ မည္မွ်အထိ အသံုးျပဳေနၿပီဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေသးေပ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္း အားနည္းလာေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

"လႊတ္ေတာ္ဆုိတာက ဥပေဒပိုင္း၊ အစုိးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း။ လႊတ္ေတာ္က ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစုကေတာ့ ကုိယ့္ေဒသ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံကို ယူၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ကို ေျပာၾကတာကိုး။ ဒါေပမဲ့ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးေတြ၊ ဒု၀န္ႀကီးေတြ ေျဖတာျပဳတာက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕က သာမန္ကာ လွ်ံကာေတြ ေျဖတယ္။ လွီးလႊဲေျဖတာေတြ ပါတဲ့အခါက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္ပ်က္လာတယ္။ ဒါကိုလည္း တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆုိၿပီး ၾကံဆေနတာေပါ့ေလ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဌာနဆုိင္ရာေတြက လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီကို လာတင္ျပတဲ့ အခါမွာ အခ်က္အလက္ေတြ မမွန္ဘူးဗ်။ လိမ္တယ္လို႔ေတာ့ မစြပ္စြဲခ်င္ဘူး။ အခ်က္အလက္ေတြ မမွန္ဘူး။ အဲဒီလုိ ကြာဟတာေတြ ရွိတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေတာ္ေတာ္အားနည္း ပါတယ္" ဟု ဦး၀င္းထိန္က ဆိုသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္(၃၄) တြင္မူ ေဆာင္းပါးရွင္ အဲခိုး (ေတာင္ကေလး ဆရာေတာ္)က "ျပည္သူကို ဒုကၡေပးသူမ်ား" ဟု ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့ၿပီး ထိုေဆာင္းပါး၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို စြပ္စဲြျပစ္တင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ သမၼတကို ႏိုင္ငံေတာ္ တရား႐ံုးတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က တရားစြဲဆို သင့္သည္ဟူ၍ ေရးသားခဲ့သည္။

အဲခိုး (ေတာင္ကေလး ဆရာေတာ္)၏ "ျပည္သူကို ဒုကၡေပးသူမ်ား" ေဆာင္းပါးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ "ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ေပးထားသည္။ တာ၀န္ၿပီးဆံုး၍ အနားယူလွ်င္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အၿငိမ္းစား လစာႏွင့္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ရရွိၾကဦးမည္။ ဤမွ်ေသာ ျပည္သူတို႔၏ ေစတနာကို တန္ဖိုးမထားဘဲ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး လွည့္ပတ္ျဖားေယာင္းသည္။ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးသည္။ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား အသြင္ေဆာင္ေနေအာင္ လက္သိပ္ထိုး ကစားသည္။ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္၊ ေျပာင္းကြက္၊ ခ်ဲ႕ကြက္မ်ားကို လုပ္သက္ေက်သူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး အဘက္ဘက္မွ ေပၚလာေသာ ဟာကြက္ျမႇဳပ္ကြက္မ်ားကို မက္ကြက္မ်ားေပးၿပီး လုပ္ေစသည္။ အသက္မ်ားစြာ ေသေက်သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္းေၾကာင့္ သမၼတကို အေရးယူရန္ ထိုက္သည္။ ဤကိစၥတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ရွိသည္" ဟု ေဆာင္းပါးရွင္ အဲခိုးက ေရးသားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခဏခဏ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခုထိ ရေအာင္မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ေသးဘူး။ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ အခု အခ်ိန္အထိ  လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မတိုက္ထုတ္ႏိုင္ေသးဘူး . . . . .

ေဆာင္းပါး၏ နိဂံုးပိုင္းတြင္မူ "သမၼတ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူ ျဖစ္သည္။ သမၼတသည္ အေျခ ခံဥပေဒႏွင့္ အျခားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မရွိရ။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၄ ႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူ ျဖစ္သည္။ မိမိ သမၼတ ျဖစ္ၿပီးမွ မိမိ၏ ပါတီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆက္သြယ္မႈ လုပ္သည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အတိ အလင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ (၁) ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္း (၂) မိထၳီလာ အေရးအခင္း (၃) လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္း (၄) ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥတို႔တြင္ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ ျဖစ္သည္။ ထိုအေရးအခင္း ကာလမ်ားတြင္ ေသေက်ပ်က္စီး ၾကရသည္ေၾကာင့္ သမၼတ ျဖစ္သူမွာ တိုက္႐ိုက္တာ၀န္ ရွိသည္။ ဤသို႔ အၾကြင္းမရွိ တာ၀န္ရွိေနသူ ျဖစ္ေနပါလ်က္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အမတ္မင္းမ်ား သမၼတကို အေရးယူ ျပစ္တင္စြပ္စြဲမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလိုတူ အလိုပါ ၾကသူမ်ားဟု ထင္ရွားသည္။ ဤသို႔ေသာ သမၼတ၊ ဤသို႔ေသာ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အမတ္မင္းမ်ိဳး၊ ဤသို႔ေသာ အေျခခံ ဥပေဒမ်ိဳး ျပည္သူမ်ား ဒုကၡမျဖစ္ဘဲ ရွိႏိုင္ပါ့မလား ေမာင္တို႔ရဲ႕" ဟု ေရးသားခဲ့သည္။  

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆို သင့္သည့္ဆိုေသာ အျမင္ကို ေရးသားျခင္းသည္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာထက္၌ ပထမဆံုး တရား၀င္ ေရးသားခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့သူ အဲခိုး (ေတာင္ကေလး ဆရာေတာ္) သည္ ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို ျပသေပးသူျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္ကေလး ဆရာေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ၏ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ကိုးကြယ္သည့္ ရဟန္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား ကလည္း ေတာင္ကေလး ဆရာေတာ္ကို သမာဓိ အရာ၌ ထက္ျမက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ ျဖစ္သည္ဟု  သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

P-2-12
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သံတြဲၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သမၼတ႐ုံး၀က္ဘ္ဆိုက္)

ျမန္မာ့အေရး သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေဖာ္ျပေနေသာ Foreign Policy မဂၢဇင္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ခ်ီးက်ဴးထားသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုေဆာင္းပါးမွာ ေဆာင္းပါးရွင္ Gwen Robinson ေရးသားသည့္ The Listener-In-Chief ေဆာင္းပါးျဖစ္ၿပီး ယင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာအျမင္ မိမိတြင္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။
"တကယ္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ဟာ The Listener-In-Chief မဟုတ္ပါဘူး။ The Speaker-In-Chief လို႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္က ျမင္ပါတယ္" ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စဥ္ ရက္စြဲ အေၾကာင္းအရာ
၁။ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၂။ ၃၁-၃-၂၀၁၁ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၃။ ၂၀-၅-၂၀၁၁ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၄။ ၁၉-၈-၂၀၁၁ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား။
၅။ ၂၂-၈-၂၀၁၁ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၆။ ၂၇-၁၁-၂၀၁၁ ဧရာ၀တီတံတား (ေညာင္တုန္း) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၇။ ၀၄/၀၁/၂၀၁၂ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူး ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္ပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၈။ ၀၁/၀၃/၂၀၁၂ သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၉။ ၂၅-၃-၂၀၁၂ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၁၀။ ၁၂/၀၅/၂၀၁၂ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္။
၁၁။ ၁၀/၀၆/၂၀၁၂ ျပည္သူ႔လူထုသို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၁၂။ ၁၉-၆-၂၀၁၂ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၁၃။ ၁၉-၆-၂၀၁၂ စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၁၄။ ၂၀-၆-၂၀၁၂ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၁၅။ ၂၅-၆-၂၀၁၂ လူမႈေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၁၆။ ၁၈-၇-၂၀၁၂ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြမ်ား (၁၀) ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြး။
၁၇။ ၁၃-၈-၂၀၁၂ စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၁၈။ ၁၅-၈-၂၀၁၂ စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း၌ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၁၉။ ၁၀/၀၉/၂၀၁၂ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား အသစ္ခန္႔အပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၂၀။ ၂၇-၉-၂၀၁၂ ၆၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၂၁။ ၂၈-၉-၂၀၁၂ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ Asia Society ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၂၂။ ၁၆-၁၁-၂၀၁၂ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္ အေျခအေနအား ရွင္းလင္း။
၂၃။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၂ အစိုးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၂၄။ ၂၆-၁၂-၂၀၁၂ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း၌ အမွာစကားေျပာၾကား။
၂၅။ ၂၇-၁၂-၂၀၁၂ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔၌ နိဂံုးခ်ဳပ္ စကားေျပာၾကား။
၂၆။ ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (ဒုတိယအႀကိမ္) အစည္းအေ၀း၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၂၇။ ၀၁/၀၁/၂၀၁၃ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၂၈။ ၁၁/၀၁/၂၀၁၃ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၂၉။ ၁၉-၁-၂၀၁၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၃၀။ ၂၀-၁-၂၀၁၃ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအမွာစကား ေျပာၾကား။
၃၁။ ၀၁/၀၂/၂၀၁၃ ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၃၂။ ၀၁/၀၃/၂၀၁၃ ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၃၃။ ၁၂/၀၃/၂၀၁၃ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ (၁/၂၀၁၃) တြင္ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၃၄။ ၂၈-၃-၂၀၁၃ မိထၴီလာ အေရးကိစၥ အပါအ၀င္ လတ္တေလာ ဆူပူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထုသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကား။
၃၅။ ၀၁/၀၄/၂၀၁၃ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား။
၃၆။ ၀၉/၀၄/၂၀၁၃ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၃၇။ ၁၄-၄-၂၀၁၃ အတာသႀကၤန္ ႏွစ္ကူး အခါသမယ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၃၈။ ၂၃-၄-၂၀၁၃ International Crisis Group ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၃၉။ ၃၀-၄-၂၀၁၃ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၄၀။ ၀၂/၀၅/၂၀၁၃ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား။
၄၁။  ၆-၅-၂၀၁၃ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၄၂။ ၁၂/၀၅/၂၀၁၃ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရး အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၄၃။ ၁၉-၅-၂၀၁၃ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာသံ႐ံုး၌ ျမန္မာမိသားစု ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး အမွာစကား ေျပာၾကား။
၄၄။ ၂၁-၅-၂၀၁၃ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕၊ ဂြၽန္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၄၅။ ၃၀-၅-၂၀၁၃ ျမန္မာ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၄၆။ ၀၂/၀၆/၂၀၁၃ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရး အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၄၇။ ၀၄/၀၆/၂၀၁၃ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားျခင္း။
၄၈။ ၀၆/၀၆/၂၀၁၃ အာရွေဒသဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲ၌ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား။
၄၉။ ၀၇/၀၆/၂၀၁၃ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၅၀။ ၂၅-၆-၂၀၁၃ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၅၁။ ၀၂/၀၇/၂၀၁၃ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား။
၅၂။ ၁၆-၇-၂၀၁၃ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ Chatham House ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၅၃။ ၀၁/၀၈/၂၀၁၃ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား။
၅၄။ ၀၉/၀၈/၂၀၁၃ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႔ဆံုအမွာစကား ေျပာၾကား။
၅၅။ ၁၄-၈-၂၀၁၃ အသစ္ခန္႔အပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား မိန္႔ခြန္းနာခံျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၅၆။ ၁၉-၈-၂၀၁၃ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရး အခမ္းအနား၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၅၇။ ၀၁/၀၉/၂၀၁၃ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား။
၅၈။ ၃၀-၉-၂၀၁၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြ/ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ အခမ္းအနား၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၅၉။ ၀၁/၁၀/၂၀၁၃ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားျခင္း။
၆၀။ ၀၇/၁၀/၂၀၁၃ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၆၁။ ၀၇/၁၀/၂၀၁၃ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ (၂/၂၀၁၃) အစည္းအေ၀း၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၆၂။ ၂၉-၁၀-၂၀၁၃ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း၌ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၆၃။ ၀၁/၁၁/၂၀၁၃ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားျခင္း။
၆၄။ ၁၅-၁၁-၂၀၁၃ ျမန္မာ-အီးယူ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။
၆၅။ ၁၈-၁၁-၂၀၁၃ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား။
၆၆။ ၂၀-၁၁-၂၀၁၃ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား။
၆၇။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၃ ရန္ကုန္ စိန္ရတု သဘင္ခန္းမ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း၊ ေျပာၾကားခ်က္ အခ်ိဳ႕၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ကတိက၀တ္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အနာဂတ္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အရွိန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုေၾကာင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေရး၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေက်းလက္ လူေနမႈအဆင့္ ကြာဟမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အားေပးပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အနိမ့္ဆံုးလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ လူေနမႈ စရိတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်က္ကိုလည္း ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ ပညာေရး က႑တြင္ အခမဲ့ မသင္မေနရ မူလတန္း ပညာေရး စနစ္ကို ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္အျပင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ား၊ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရး၊ ပညာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား အရည္အခ်င္း ျမင့္မားေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးတို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အတူ က်န္းမာေရး က႑တြင္လည္း ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။


အစိုးရ အဖြဲ႔အတြက္ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္း
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္၌ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုမိန္႔ခြန္းတြင္ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Good Governance) ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ (Clean Government) ေပၚေပါက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းရန္ အခ်က္ကို ဦးတည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒုတိယ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ (Democratic Practices) မ်ား ထြန္းကားေစေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို အေလးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္ တရားစီရင္ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္ျမန္သြက္လက္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ရွိေရးအျပင္ စတုထၴမ႑ိဳင္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အခ်က္ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ထပ္မံကတိျပဳျခင္း
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ကတိစကားမ်ားကို ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Good Governance)၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ (Clean Government)၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ (Democratic Practice) မ်ား ထြန္းကားေရး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေပၚေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စသည္တို႔ကို ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားသည္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၊ ဘ႑ာေရး မူ၀ါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနၿပီ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ထပ္မံကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ေနတာေတြ၊ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္" ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ႏွစ္ရပ္  
သမၼတတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္ ၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနသည့္ အဓိက ဆႏၵႏွစ္ရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုဆႏၵႏွစ္ရပ္မွာ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္သည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အဆင္းရဲဆံုး စာရင္း၀င္ႏိုင္ငံ (LDC) ဘ၀မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစုတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ "ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း" တြင္ ေျပာၾကားေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခဲ့သည့္နည္းတူ အစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္ကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္က သက္ေသျပသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ၀န္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ ထိေတြ႔ခံစားေနရသည့္ ေန႔စဥ္ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ စား၀တ္ေနေရး၊ သြားလာေနထိုင္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေအာင္ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးတႀကီး လိုလာေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာ ပထမအဆင့္ (First Stage of Reform Strategy for National Development) ကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ဗဟာဗ်ဳဟာ ဒုတိယအဆင့္ (Second Stage of Reform Strategy for National Development) ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (People Centered Development)၊ လူမႈေရး စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Civil Society) ၏ အေရးပါမႈႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ေက်းလက္ သမ၀ါယမ အစုအဖြဲ႔မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းၿပီး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ ဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္ သံုးစြဲေရး၊ အခြန္အေကာက္ တိုးတက္ရရွိေရး၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ (Public Finance) အား ထိေရာက္ေသာနည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ား အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ဘဏ္မ်ား၊ ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ား၊ သမ၀ါယမ အစုအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္းရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအမံမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ေက်းရြာအစုအဖြဲ႔မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) ကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ တစ္ႏွစ္ပွ်မ္းမွ် ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ လယ္ယာက႑ႀကီး၏ ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစားကို ၃၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၉ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ စက္မႈက႑ႀကီး၏ ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစားကို ၂၆ ဒသမ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ က႑ႀကီး၏ ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစားကို ၃၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၈ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ပွ်မ္းမွ်ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (Per Capital GDP) ကို အေျခခံႏွစ္ထက္ ၁ ဒသမ ၇ ဆ တိုးတက္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔အစည္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း/ေဒသ ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားကို ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆို ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တြက္ခ်က္ထားေသာ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈႏႈန္းအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပွ်မ္းမွ်တစ္ဦးက် ဂ်ီဒီပီကို အေျခခံႏွစ္ထက္ ၁ ဒသမ ၇ ဆ ရရွိရန္ တြက္ခ်က္ထားေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ပွ်မ္းမွ်တစ္ဦးက် ဂ်ီဒီပီကို အေျခခံႏွစ္ထက္ သံုးဆႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ငါးႏွစ္အတြင္း သံုးဆတိုးေအာင္ ႀကိဳးစားခ်င္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ဆိုသည္။ ထိုမိန္႔ခြန္းမွာပင္ ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရာ၌ အလုပ္ရ႐ံု သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ထိုက္သင့္ေသာ အေျခခံ လုပ္ခလစာမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ ရရွိေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္မီး ပိုရေရး၊ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ကတိႏွင့္ ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းမ်ား   
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၀န္းက်င္တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို စတင္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္လႊင့္သည့္ ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရရွိလာမည့္ ႏိုင္ငံ တကာ ေခ်းေငြ အကူအညီမ်ားကို ျပည္သူ႔အက်ိဳး စီးပြားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေခတ္သစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမလ ၂ ရက္က ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္ ေရဒီယို မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း အစိုးရ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးအတြက္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထိုစီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီး ပိုမိုရရွိေရးႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

လ ၃၀ စီမံခ်က္ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ေဖာင္ဖ်က္  
အစိုးရ အဖြဲ႔အတြက္ က်န္ရွိသည့္ လ ၃၀ တြင္ သာမန္သမ႐ိုးက် လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ဆိုပါက ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး လိုအင္ဆႏၵ အက်ိဳးရလာဒ္ ရရွိေရရန္ ခဲယဥ္းသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိပ္ပိုင္းယႏၲရားမွ ေအာက္ေျခအထိ ဘုရင့္ေနာင္ ေဖာင္ဖ်က္ သကဲ့သို႔ ေနာင္႐ိုး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မွသာ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္မည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ လေပါင္း ၃၀ ကာလသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ လူမႈစီးပြားေရး အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ရရွိခံစားေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ ကာလဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑မ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟုလည္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြ/ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနား တြင္လည္း အစိုးရ၏ က်န္ရွိေသာ ၂၉ လအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္သံုးေရ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တိုးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စေသာနယ္ပယ္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္း ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မွာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

  Eleven Media Group 

No comments:

Post a Comment