Sunday, 26 May 2013

ကမာၻ႔ အခ်မ္း သာဆံုးႏုိင္္ငံ မ်ား

Photo: ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆံုးႏုိင္္ငံမ်ား
Sunday, May 26, 2013

ကမၻာ့ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ၏ ကမၻာေပၚရွိ စီးပြားအင္အား ႀကီးႏုိင္ငံ၅၀အတြက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းစာရင္းဇယားအခ်က္ အလက္မ်ားအား ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈကုိအေျခ ခံ၍တြက္ခ်က္မႈအရ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံ သုံးႏုိင္ငံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံ အျဖစ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံရပ္တည္ေန ၿပီး ႏွစ္စဥ္တစ္ဦးခ်င္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးမွာ ၆၁၅၆၇ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ယခုႏွစ္မ်ား အတြင္း စကၤာပူ၏စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွာလ်င္ျမန္လ်က္ရွိၿပီး စကၤာပူသည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၏ ဗဟုိအခ်က္အျခာ ဌာန တစ္ခုျဖစ္လာေနသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စင္ကာပူသည္ ဆြစ္ဇာလန္အား ေက်ာ္လြန္၍ ကမၻာ့ဒုတိယအခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံ အျဖစ္ရပ္တည္ေနသည့္ႏုိင္ငံမွာ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငျံဖစ္ၿပီး ၎၏တစ္ဦး ခ်င္းျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္ လုပ္မႈတန္ဖုိးမွာ ၅၆၆၆၃ေဒၚလာ ျဖစ္ကာ ဥေရာပတုိက္၏အခ်မ္း သာဆုံးႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံသည္လည္း ဆြစ္ဇာ လန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ပင္ ဥေရာပတုိက္ ၏ေႂကြးၿမီးျပႆနာမ်ားအတြင္း စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္စြာရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ေရနံထြက္ရွိမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား အသားတင္ထုတ္ လုပ္မႈတန္ဖုိးမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ပထမ ေလးလပတ္အတြင္း၀.၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းတုိးတက္ခဲ့သည္။အခ်ဳိ႕ေသာ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံသားမ်ားကတုိင္ျပည္ ၏ေရနံႏွင့္စြမ္းအင္အေပၚအား ထားေနရမႈသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဒုကၡေတြ႕ႏုိင္သည္ဟု သတိေပး ေျပာၾကားၾကေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္အထိတြင္မႈ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ သည္စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေန ေသးၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း စီပြား ေရး၂.၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးတက္လာ လိမ့္မည္ဟုလည္းခန္႔မွန္းထားသည္။

ကမၻာ့တတိယအခ်မ္းသာဆုံး ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္တစ္ဦးအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးမွာ ၅၁၂၄၈ ေဒၚလာျဖစ္သည္။အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနရာမွ တျဖည္းျဖည္း ခ်င္းျပန္လည္နာလံထူလာၿပီး အေမရိကန္ျပည္သူအမ်ားစုမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျဖင့္ေနထုိင္လ်က္ ရွိကာ အလုပ္လက္မဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္း မွာလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ္လည္းႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အလားအလာေကာင္း မြန္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္း ထားသည္။၎၏ ခန္႔မွန္ခ်က္ အရ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္တစ္ဦးခ်င္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ၆၃၀၀၀ရွိလာမည္ျဖစ္ သည္။ 

ဥကၠာေအာင္ 

The Hot News
ကမၻာ့ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ ၏ ကမၻာေပၚရွိ စီးပြားအင္အား ႀကီးႏုိင္ငံ၅၀အတြက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းစာရင္း ဇယားအခ်က္ အလက္မ်ားအား ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈကုိအေျခ ခံ၍တြက္ခ်က္မႈအရ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံ သုံးႏုိင္ငံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံရပ္တည္ေနၿပီး ႏွစ္စဥ္တစ္ဦးခ်င္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိးမွာ ၆၁၅၆၇ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ယခုႏွစ္မ်ား အတြင္း စကၤာပူ၏စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွာ လ်င္ျမန္လ်က္ရွိၿပီး စကၤာပူသည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား၏ ဗဟုိအခ်က္အျခာ ဌာန တစ္ခုျဖစ္လာေနသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စင္ကာပူသည္ ဆြစ္ဇာလန္အား ေက်ာ္လြန္၍ ကမၻာ့ဒုတိယအခ်မ္းသာဆုံးႏုိင္ငံ အျဖစ္ရပ္တည္ေနသည့္ႏုိင္ငံမွာ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငျံဖစ္ၿပီး ၎၏တစ္ဦး ခ်င္းျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္ လုပ္မႈတန္ဖုိးမွာ ၅၆၆၆၃ေဒၚလာျဖစ္ကာ ဥေရာပတုိက္၏အခ်မ္း သာဆုံးႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ သည္။ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံသည္လည္း ဆြစ္ဇာ လန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ပင္ ဥေရာပတုိက္ ၏ေႂကြးၿမီးျပႆနာမ်ားအတြင္း စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္စြာရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ေရနံထြက္ရွိမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား အသားတင္ထုတ္ လုပ္မႈတန္ဖုိးမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ပထမ ေလးလပတ္အတြင္း၀.၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းတုိးတက္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ သားမ်ားက တုိင္ျပည္ ၏ေရနံႏွင့္စြမ္းအင္အေပၚအား ထားေနရမႈသည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဒုကၡေတြ႕ႏုိင္ သည္ဟု သတိေပး ေျပာၾကားၾကေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္အထိတြင္မႈ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ သည္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေန ေသးၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း စီပြား ေရး၂.၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးတက္လာ လိမ့္မည္ဟု လည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ကမၻာ့တတိယအခ်မ္းသာဆုံး ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္တစ္ဦးအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးမွာ ၅၁၂၄၈ ေဒၚလာျဖစ္သည္။အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ စီးပြားေရး က် ဆင္းေနရာမွ တျဖည္းျဖည္း ခ်င္းျပန္လည္နာလံထူလာၿပီး အေမရိကန္ျပည္သူအမ်ားစုမွာ သက္ေတာင့္ သက္သာ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျဖင့္ေနထုိင္လ်က္ ရွိကာ အလုပ္လက္မဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္း မွာလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ္လည္းႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္အလားအလာေကာင္း မြန္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္း ထားသည္။၎၏ ခန္႔မွန္ခ်က္ အရ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္တစ္ဦးခ်င္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ၆၃၀၀၀ရွိလာမည္ျဖစ္ သည္။

ဥကၠာေအာင္
The Hot News

No comments:

Post a comment