Monday, 1 October 2012

ABSDF ပါေဂ်ာင္(၃၈)ဦးသတ္ၿဖတ္မွဳသည္ နို္င္ငံတကာရာဇဝတ္မွဳသာၿဖစ္သည္ABSDF ပါေဂ်ာင္(၃၈)ဦးသတ္ၿဖတ္မွဳသည္ နို္င္ငံတကာရာဇဝတ္မွဳသာၿဖစ္သည္ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ဆာင္းပါးတ ပုဒ္ကို ၂-၁၀-၂၀၁၂ ရက္ထုတ္ NEWS WATCH WEEKLY ဂ်ာနယ္အတြဲ (ရ) ၊အမွတ္(၆၅) မွာေရးသားထားပါတယ္။ေဆာင္းပါးရွင္ကေတာ့ ေမာင္ေဌးဦး(စိန္ဂြ်န္း)ဆိုသူၿဖစ္ပါတယ္။ 

မတရားလူမဆန္စြာညွင္းပန္းသတ္ၿဖတ္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားလမ္းေၾကာင္းမွလြဲမွားသြား၍ အမွန္တရား မ်ား၊တရားမွ်တမွဳမ်ား၊အၿပည့္အဝခံစားခြင့္မရမည္ကိုစိုးရီမ္ေၾကာင့္က်မိသၿဖင့္ ဤေဆာင္းပါး ကိုေရး သား ရၿခ င္းၿဖစ္ေၾကာင္းအစခ်ီကာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ၿဖတ္မွဳ(Genocide)၊လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားဆန္.က်င္ က်ဳးလြန္ မွဳ(Crime against humanity) ႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မွဳ(War Crime)တို.သည္နိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မွဳၾကီးမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ နုရင္ဘတ္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာစစ ္ရာဇဝတ္ ခံုရံုးမွအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ စစ္ၿဖစ္ပြါးေနခ်ိန္(သို.)ၿငီမ္းခ်မ္းခ်ိန္တြင္ က်ဳးလြန္ေသာ လူသား မ်ိဳးႏြယ္ အားဆန္.က်င္ေသာရာဇဝတ္မွဳမ်ားသည္ၿပစ္မွဳက်ဳးလြန္ရာနိုင္ငံဥပေဒတြင္အဆိုပါၿပစ္မွဳမ်ားကိုၿပ ဌါန္း မထား လွ်င္လည္း ဤနိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ၿပထားသည္ဟု ဆိုၿပီးလူေပါင္း တ ရာေက်ာ္ကိုစစ္ေထာက္လွမ္းေရး ဟုစြပ္စြဲဖမ္းဆီးကာ ၃၈ ဦးကိုအၿပင္းအထန္ ညွင္း ပ န္းႏိွပ္စ က္၍ လူသားမဆန္ရက္စက္စြာသတ္ၿဖတ္ခဲ့မွဳသည္သာမန္လူသတ္မွဳအမ်ိဳးအစားမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား သည္။္

အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာစစ္ရာဇဝတ္မွဳၿဖင့္တရားစြဲလိုပါက စြဲဆိုနိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လည္းေကာင္း၊လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွလည္းေကာင္း၊ကုလ အေထြေထြအတြင္းေရးမွုး၏တင္ၿပခ်က္အေပၚ လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီ၏ေထာက္ခံခ်က္ၿဖင့္လည္းေကာင္း တရားစြဲဆိုနုိင္သည္၊ထိုေၾကာင့္ပါေဂ်ာင္စခန္း တြင္ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူေပါင္း တရာေက်ာ္ကိုစစ္ေထာက္လွမ္းေရးဟုစြတ္စြဲဖမ္းဆီးကာ ၃၈ ဦးကို အၿပင္း အထန္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္၍လူသားမဆန္ရက္စက္စြာသတ္ၿဖတ္ခဲ့မွဳသည္ လူသား မ်ိုဳးႏြယ္အား ဆန္. က်င္ေသာရာဇဝတ္မွဳ(Crime against humanity)ၿဖစ္သည္ဟုသူယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွ င့္ၿမန္မာ တရားသူၾကီးမ်ားပါဝင္ေသာအၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မွဳခံုရံုးတြင္ အၿပည္ၿပည္တဆုိင္ ရာတရားဥပေဒစံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္အညီၾကားနာစစ္ေဆးမွဳၿပဳနိုင္မွသာ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားေရာ၊နစ္နာဆံုးရံွဳးခဲ့ရသူ မ်ားအတြက္ပါတရားမွ်တမွဳကိုခံစားရမွာၿဖစ္ေၾကာင္း၊ထိုေၾကာင့္နစ္နာသူမိသားစုဝင္မ်ား၊လြတ္ေၿမာက္လာေသာေက်ာင္း သားေဟာင္း မ်ားအေနႏွင့္ေကာ္မရွင္ဖြဲ.စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ေတာင္းဆိုေနမွဳထက္ အၿပည္ၿပည္ ဆိုင္ရာ ရာဇဝ တ္ မွဳ ခံုရံုးတခုၿမန္မာနိုင္ငံတြင္လာေရာင္ဖြင့္လွစ္၍အမွဳကိၾကားနားစစ္ေဆးေပးပါရန္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး အား ၎၊ကုလ အတြင္းေရးမွဳးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းထံသို.၎၊ကုလ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥကၠဌ ထံလိပ္မူ ၍ေတာင္းဆိုၿခင္းကတရားနည္းလမ္းမွန္ကန္လီမ့္မည္ဟုယူဆေၾကာင္း မတရားၿပဳက်င့္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမွဳႏွင့္အမွန္တရားေပၚေပါက္ေစၿခင္းအက်ိဳးဌာေရးသားထားေၾကာင္း --------ဟုေရးသားေဖာ္ၿပ ထား ပါသည္

No comments:

Post a comment