Sunday, 14 December 2014

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူမ်ား က်န္းမာေရး အေျခအေန ပိုမိုညံ့ဖ်င္း

အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ သင္၏ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနက အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ပုံေပၚသည္။

၀င္ေငြျမင့္မားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (သို႔မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႔ အိမ္သုံး ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳမႈ ပိုမ်ားလာျခင္းမွာ အ၀လြန္ျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း၊ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ထုိင္ေနသည့္အခ်ိန္ပိုမ်ားလာျခင္း တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္။

ယင္းအခ်က္မွာ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း မွန္ကန္မႈရွိ၊ မရွိဆုိသည္ကို ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ သုေတသီမ်ားက အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀,၇၉၉ စုမွ လူေပါင္း ၁၅၃,၉၉၆ ဦးကို မ်ားမၾကာမီကေလ့လာခဲ့ သည္။ ယခုေလ့လာမႈကို ကေနဒါ၊ ဆြီဒင္၊ ယူေအအီး၊ အာဂ်င္တီး နား၊ ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီ၊ မေလးရွား၊ ပိုလန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ တူရကီ၊ တ႐ုတ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အီရန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္ ႏွင့္ ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကား (သို႔မဟုတ္) တီဗီ(သို႔မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႔ အိမ္သုံး ပစၥည္းတစ္ခုပိုင္ဆုိင္႐ုံျဖင့္ အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။ ကား ႏွင့္ တီဗီပိုင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ ယင္းအႏၲရာယ္ပိုမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ု အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကား၊ တီဗီႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာ ပစၥည္းသုံးမ်ဳိးလုံး ပိုင္ဆုိင္သည့္ မိသားစုမ်ားမွာ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးၿပီး ခါးတုတ္လာျခင္းႏွင့္အတူ ထုိင္ေနသည့္ အခ်ိန္ ပိုမ်ားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထိုင္ေနသည့္ အခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ပိုမ်ားလာေစမည့္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သုေတသီမ်ားက လမ္းၫႊန္ေပးထားသည္။ အလုပ္ေနရာတြင္ မတ္ တတ္ခုံထည့္သြင္းရန္၊ ႐ိုး႐ုိးေလွကားကိုပို အသုံးျပဳရန္၊ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ထုိင္ေနစဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ရန္ သုေတသီမ်ားက လမ္းၫႊန္ထားသည္။

ဘ၀၏ ဇိမ္ခံစရာမ်ားကို ဆက္လက္ခံစားႏုိင္ေသာ္လည္း အလြန္အကြၽံမျဖစ္ေစရန္ လုိအပ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တီဗီ၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားတို႔ကို ေလွ်ာ့ ၍သုံးပါက သင့္မိသားစုတြင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းတုိ႔ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။

ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ ျမင့္မားလာပါက ေရာဂါကူးစက္မႈ ေလ်ာ့ က်သြားေသာ္လည္း ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလုံးေရာဂါတို႔ကဲ့သို႔ လူေနမႈ ဘ၀ပုံစံႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ပိုမ်ားလာသည္ဟု ဆီးခ်ဳိေရာ ဂါကု အတုိင္ပင္ခံ ဆရာ၀န္ေဒါက္တာ ပရာဒိဂတ္ဂ်ီက ေျပာသည္။ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ စိတ္ပ်က္မႈ၊ မေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈမ်ဳိးကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်န္းမာေနေစရန္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းမွာ အေရးပါေသာ္လည္း လူမ်ားစုမွာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကၿပီး ယင္းအစီအစဥ္ကို ေခ်ာင္ထိုးထားေလ့ ရွိသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္လိုျခင္းအတြက္ မၾကာခဏ ၾကားရေလ့ရွိ ေသာ ဆင္ေျခမွာ အခ်ိန္မရွိဆုိေသာ စကားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ိုး ရွင္းလြယ္ကူသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အလုပ္မသြားမီ သတင္းစာ အ၀ယ္ထြက္ရင္း ၅ မိနစ္မွ ၁၀ မိနစ္အထိ လမ္းေလွ်ာက္ ႏုိင္သည္။ ခါးလွည့္အ၀ိုင္းျပားေပၚတက္၍ ခဏတာ ခါးလွည့္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေျပးစက္ေပၚတက္၍ ခဏတာေျပးျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္ႏုိင္ သည္။ ညေနခင္းတြင္ကေလးမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ကစားႏုိင္သည္။

အကယ္၍ ေစာင့္ဆုိင္းေနရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ႀကံဳပါက လမ္း ေလွ်ာက္ေနလုိက္ပါ။ အလုပ္သို႔လမ္းေလွ်ာက္၍ (သို႔မဟုတ္) စက္ ဘီးျဖင့္ သြားပါ။ ဓာတ္ေလွကားမသုံးဘဲ ႐ုိး႐ုိးေလွကားမွ အတက္ အဆင္းလုပ္ပါ။ အျပင္ထြက္၍ စားေသာက္ရမည္ဆုိပါက လမ္း ေလွ်ာက္သြားပါ။ အခ်ိန္အၾကာၿပီး ထုိင္ေနစဥ္ ေျခေထာက္ေလ့ က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။ တီဗီၾကည့္သည့္အခါ ေတးသီခ်င္းဖြင့္၍ ကခုန္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ၾကည့္၍ အတူလုိက္ပါ ေလ့က်င့္ပါ။ သတင္းၾကည့္ေနစဥ္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ေျခေထာက္ေလ့ က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ပါ။

-TOI
7Day DAILY 

No comments:

Post a Comment