Monday, 29 December 2014

ေငြမည္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကစားသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္

ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္သည္ အစိုးရသစ္တက္လာသည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တရိပ္ရိပ္တက္လာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ တက္လာသည့္အပိုင္းတြင္ ပံုမွန္တက္လာျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ေဈးကစားရန္ ကိုင္ထားေသာ လက္ႀကီးသမားမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ အိမ္ျခံေျမအား လက္ႀကီးသမားမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသကဲ့သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ တပ္ေျမသိမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးသည္ တရိပ္ရိပ္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ မွစ၍ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္ပါက ဝင္ေငြရလမ္း ေဖာ္ျပစရာမလိုဟူေသာ ျပဠာန္းေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္သို႔ ေငြမည္းအမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအေနအထားမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ေငြမည္းသမားမ်ားက အိမ္ျခံေျမကို ကိုင္ထားခဲ့သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္သည္ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းအျမင့္ဆံုး ေရာက္ေနသည့္အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ အစိုးရ Project မ်ား ကလည္း အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းကို မီးေလာင္ရာေလပင့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဥပမာ-ဟံသာဝတီေလယာဥ္ကြင္း ေဖာက္လုပ္မည္ဆိုသည့္သတင္းေၾကာင့္ ပဲခူးတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားအျပား လိုက္လံဝယ္ယူမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ သီလဝါစက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည့္အခါတြင္ တြံေတးဘက္တစ္ေၾကာတြင္ အေရာင္းအဝယ္ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ လႈိင္သာယာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထန္းတပင္အထိ ဝယ္အားမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ဝယ္ယူသူမ်ားမွာ ဝင္ေငြရလမ္းေဖာ္ျပရန္မလုိေသာ လူတစ္စုသာျဖစ္ေနသည္။
ယင္းသို႔ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ သို႔ ေငြမည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ႏွင့္ ေနႏုိင္ေရးသည္ ပိုမို၍ခဲယဥ္းလာေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားမွာလည္း ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမမီႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆိုပါက တရားမဝင္ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ ေငြမည္းသမားမ်ားအား မႏွိမ္နင္းႏုိင္ပါက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေငြမည္းသမားမ်ားက ေနာင္လာမည့္ေဈးကြက္ကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ေဈးအဆမတန္ေပး၍ ေျမကြက္မ်ား လိုက္လံဝယ္ယူမႈသည္ သာမန္ျပည္သူလူတုိ႔အား ပို၍ အလွမ္းေဝးေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ထို႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံျခားသား ေျမပိုင္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာမွတ္ပံုတင္ကိုင္ထားေသာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအား ၾကားခံ၍ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပား အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္တြင္ ေျခခ်င္း႐ႈပ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ သစ္ေမွာင္ခို၊ ဘိန္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းမွ ရသည့္ေငြမ်ားႏွင့္ အျခားလာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းမွ ရေသာေငြမ်ားကို အလားအလာရွိသည့္အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္ျမွဳပ္ႏွံလာၾကသျဖင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပင္ လက္လွမ္းမမီသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္မွာ မျဖစ္သင့္ေသာ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။
စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚရမည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားက အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ခက္ခဲေနျခင္းမွာလည္း တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္ပါက ဝင္ေငြရလမ္းေဖာ္ျပစရာမလိုစနစ္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ အခြန္စနစ္သည္ အခြန္ေရွာင္တိမ္းသူမ်ားကို အေရးမယူႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကိုသာ စည္းၾကပ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အိမ္ ျခံေျမတန္ဖိုးျမင့္တက္မႈအျပင္ ျပည္သူမ်ားက အခြန္အတြက္ပါ ပိုမိုထည့္ဝင္သံုးစြဲလာရေၾကာင္း သိရသည္။
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ UNODC ၏ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကမၻာေပၚတြင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ထရီလ်ံအထိရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းပမာဏမွာ ကမၻာ့ GDP ၏ ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္စစ္တမ္း မရွိေသးေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈျဖစ္စဥ္ မရွိသည့္ႏုိင္ငံဟူ၍ မရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း အနည္းဆံုး GDP ၏ ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ၇ဝ ေက်ာ္တြင္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ ခန္႔ သိမ္းဆည္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူကုန္ကူးမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း အဆိုပါတပ္ဖြဲ႔မွ သိရသည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက လယ္ယာေျမကို ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ခြင့္အပါအဝင္ အျခားစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး စသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားေဈးႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခ်ေပးခဲ့သည့္ပါမစ္ေျမမ်ားမွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေဈးကစားရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အတူ ႏုိင္ငံသားအမည္ခံ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ဆုိင္သည့္စက္႐ံု မ်ားလာသည့္အတြက္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရန္ကိုပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္အထိ တရားမဝင္ေငြေၾကးမ်ား နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အိမ္ ျခံေျမက႑တြင္လည္း ဝင္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္ေသာေငြမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven

No comments:

Post a Comment