Thursday, 21 November 2013

“ ဘုရားေလာင္း မိန္းမဘဝ ျဖစ္ဖူးမျဖစ္ဘူး ”

“ ဘုရားေလာင္း မိန္းမဘဝ ျဖစ္ဖူးမျဖစ္ဘူး ”

 ေဂါတမဘုရားအေလာင္း ႏုစဥ္ကာလတြင္ မိန္းမဘဝျဖစ္ 
မျဖစ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါသနည္းတဲ့ 
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကိုေခတ္ႏွစ္ေခတ္ခြဲၿပီး ျပရမွာပဲ၊ 
ေခတ္ႏွစ္ခတ္ဆိုတာက -
(၁) နိယတဗ်ာဒိတ္မရေသးေသာ ႏုေသာဘုရားအေလာင္းေတာ္ေခတ္၊
(၂) နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရၿပီးေသာ ရင့္ေသာဘုရားအေလာင္းေတာ္ေခတ္-
မ်ားေပါ့၊အဲသည္ ေခတ္ ၂-ပါးနက္ ငါသည္ သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္တိုင္ 
ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျမင္တဲ့ ဗုဒၶဘုရားျဖစ္လွ်င္ေကာင္းမွာပဲလို႔ စိတ္ျဖင့္ 
ဘုရားဆုကို ေတာင္းေသာ မေနာပဏိဓိေခတ္၊ စိတ္ျဖင့္ ဆုေတာင္း႐ံုမွ်
မကဗုဒၶဘုရားျဖစ္ရပါလို၏လို႔ ႏႈတ္က ျမြတ္ဆိုဆုေတာင္းတဲ့ ဝါစာပဏိဓိ
ေခတ္၊ သည္ေခတ္ႏွစ္ခုတို႔ဟာနိယတဗ်ာဒိတ္ မရရွိေသးတဲ့ ႏုေသာ 
ဘုရားအေလာင္း ေခတ္ျဖစ္တယ္။

ေသာတတၳကီက်မ္းရဲ႕ အလိုအားျဖင့္ဘုရားအေလာင္း မာတုေပါသက ဘဝ
မွစ၍ သိဒၶတၳေတလ ဒါယိကာမင္းသမီးဘဝအထိ (၇)သေခ်ၤကာလအတြင္း
ဟာ မေနာပဏိဓိေခတ္ျဖစ္တယ္၊ သိဒၶတၳေတလ ဒါယိကာမင္းသမီးဘဝက 
နိယတဗ်ာဒိတ္ခံတဲ့ သုေမဓာရေသ့ဘဝအထိ(၉)အသေခ်ၤကာလအတြင္းဟာ 
ဝါစာပဏိဓိေခတ္ျဖစ္တယ္။

သည္ ႏွစ္ေခတ္အတြင္း ဘုရားေလာင္းရဲ႕ဘဝဟာ ဧကန္ဘုရားျဖစ္ဖို႔ မေသ
ခ်ာဘူး၊ အၾကားကာလမွာ သာဝကဘဝႏွင့္ ကၽြတ္တမ္းဝင္ခ်င္လည္း ဝင္
တက္တယ္၊ပဏိဓိ(ဆုေတာင္း) ေျပာင္းခ်င္လည္း ေျပာင္းသြားတက္တယ္၊ 
ဒါေၾကာင့္ ဘဝလည္း မေသခ်ာဘူး၊ အဝီစိေရာက္ခ်င္လည္းေရာက္မယ္၊ 
ျဗဟၼာျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္၊ မိန္းမျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္၊ ေယာက်ၤားျဖစ္
ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္၊ သူ႔ရဲ႕ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေယာက်္ားအႀကိမ္မည္မွ်၊ မိန္းမ
အႀကိမ္ မည္မွ်လို႔ ေရတြက္ပိုင္းျခားဖုိ႔လည္း မလြယ္ဘူး”

“သုေမဓာ ရေသ့ဘဝမွာ နိယတဗ်ာဒိတ္ ခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ယခု ေဂါတမ 
ဘုရားျဖစ္ေတယ္မူသည့္ တိုင္ေအာင္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း 
ကာလအတြင္းကေတာ့ စိတ္ညြတ္႐ံု ႏႈတ္ျမြတ္႐ံုမကေတာ့ဘူး၊ကိုယ္ေရာ, 
ႏႈတ္ေရာ, စိတ္ေရာ အားလံုးကုန္ ညြတ္လာခဲ့ၿပီ၊ ပါရမီအင္အားလည္း 
ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းလာခဲ့ၿပီ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဧကန္ အပင္ေပါက္မည့္ 
ရင့္က်က္တဲ့ မ်ိဳးေစ့ကို ပိုးစေသာ အႏၲရာယ္မ်ား မဖ်က္ဆီးႏိုင္သလို၊ 
ရင့္က်က္တဲ့ဘုရားေလာင္းရဲ႕ ဘဝဟာလည္း ဇစၥႏၶ, ဇစၥဗဓိရ စတဲ့ အႏၲရာယ္
မ်ိဳး မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ သည္လို မျဖစ္ႏိုင္တာကိုအဘဗၺလို႔ ေခၚတယ္ကြယ့္၊ 

အဲသည္ အဘဗၺ႒နဟာ (၁၈)ပါး ရွိေၾကာင္း(သုတၱနိပါတ္၊ ႒၊ ပ၊ ၄၅)မွာျပဆို
ထားတယ္။

          ဘုရားအေလာင္းမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အဘဗၺ႒ာန ၁၈-ပါး

          (၁) အမိဝမ္းတြင္းက မ်က္စိကန္းလာတဲ့ဇစၥႏၶ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၂) အမိဝမ္းတြင္းက နားပင္းလာတဲ့ဇစၥဗဓိရ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၃) ႐ူးသြပ္ေသာသူ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၄) စကားမေျပာတက္ေသာ သူအ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၅) ေျခလက္ဆြံ႔သူ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၆) လူ႐ိုင္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၇) ကၽြန္မဝမ္းမွာ ပဋိသေႏၶ မေနႏိုင္ဘူး၊
          (၈) နိယတ မိစာၦဒိ႒ိ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၉) လိမ္ မေျပာင္းလြဲႏိုင္ဘူး၊
          (၁၀) အနႏၱရိယ ကံငါးပါးကို မက်ဴးလြန္ႏိုင္ဘူး၊
          (၁၁) ႏူေသာသူ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၁၂) တိရစၦာန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ငံုးေအာက္ငယ္တဲ့တိရစာၦန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
          (၁၃) မစားမေသာက္ရလို႔ အၿမဲ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ရတဲ့ ခုပၸိပါသိက 
ၿပိတၱာမ်ိဳး၊ခႏၶာကိုယ္ အၿမဲမီးေလာင္ေနလို႔ အပူဒဏ္ခံေနတဲ့ နိဇၩာမတဏိွက ၿပိတၱာမ်ိဳး၊
ခံတြင္း အပ္နဖားေလာက္နဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာ သံုးဂါဝုတ္ေလာက္ရွိတဲ့ ကာလကိဥိၥက 
အသုရာမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၄)အဝီစိငရဲႏွင့္ ေလာကႏၱရိငရဲမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၅)ကာမဝစရနတ္ဘံုမွာ အသညသတ္ျဗဟၼာႏွင့္ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာ 
မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၆)႐ူပဝါစရဘံုမွာ အသညသတ္ျဗဟၼာႏွင့္ သုဒၶါသျဗဟၼာ မျဖစ္ႏို္င္ဘူး၊
(၁၇)အ႐ူပျဗဟၼာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၈)သည္ စၾကာဝဠာတစ္မွတစ္ပါး အျခားစၾကဝဠာမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

သည္ ၁၈-ပါးေသာ႒ာနဟာနိယတဗ်ာဒိတ္ရတဲ့ ရင့္က်က္ေသာ ဘုရား
အေလာင္းမ်ားမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ႒ာနမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္၊ သည္ ၁၈-႒ာန အနက္ 
အမွတ္(၉)အရ(နႆ လိဂၤ ံ ပရိဝတၱလိ) လိမ္မေျပာင္းလြဲႏိုင္ဘူးဆိုတာ
ပါတယ္ကြယ့္၊ သုေမဓာရွင္ရေသ့ နိယတဗ်ာဒိတ္ ခံယူေတာ္မူစဥ္က (ပုရိသ
ဘာဝ) ေယာက်္ားဘဝျဖစ္တယ္၊အဲသည္ ေယာက်္ားဘဝဟာ ဗုဒၶဘုရား
ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူး။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ေျဖရလွ်င္ ေဂါတမဘုရားအေလာင္းဟာ အလြန္ႏုတဲ့ မေနာပဏိဓိ
ေခတ္,ဝါစာပဏိဓိေခတ္မွာ မိန္းမျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ သိဒၶတၳေတလ ဒါယိကာမင္းသမီး
ဟာ ေဂါတမဘုရား အေလာင္းပါပဲ၊မိန္းမဘဝေပါင္း ဘယ္မွ် ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေသ
အခ်ာ က်န္းညႊန္းခ်က္ မရွိပါဘူး၊ နိယတဗ်ာဒိတ္ရၿပီးေဂါတမဘုရား ျဖစ္သည့္တိုင္
ေအာင္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းအတြင္းမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ 
ေယာက်္ားဘဝမွ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိပါဘူး။

- ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ၊ ျမန္မာစာၾသဝါဒါစရိယ
အဂၢမဟာသဒၶမေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲေဒဝိႏၵာဓိပတိ (ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ - 
တည္ေတာဆရာေတာ္ႀကီး)ယေန႔ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား 
အတြဲ(၂) (စာမ်က္ႏွာ ၆၅ - ၆၈ ) မွ ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။
ဓမၼဒါန - ေထရ၀ါဒရနံ႕
Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

ေဂါတမဘုရားအေလာင္း ႏုစဥ္ကာလတြင္ မိန္းမဘဝျဖစ္မျဖစ္ႏွင့္ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါ သနည္းတဲ့ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကိုေခတ္ႏွစ္ေခတ္ခြဲၿပီး ျပရမွာပဲ၊ ေခတ္ႏွစ္ခတ္ဆိုတာက -

(၁) နိယတဗ်ာဒိတ္မရေသးေသာ ႏုေသာဘုရားအေလာင္းေတာ္ေခတ္၊
(၂) နိယတဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရၿပီးေသာ ရင့္ေသာဘုရားအေလာင္းေတာ္ေခတ္-
မ်ားေပါ့၊အဲသည္ ေခတ္ ၂-ပါးနက္ ငါသည္ သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျမင္တဲ့ ဗုဒၶဘုရားျဖစ္လွ်င္ေကာင္းမွာပဲလို႔ စိတ္ျဖင့္ ဘုရားဆုကို ေတာင္းေသာ မေနာပဏိဓိေခတ္၊ စိတ္ျဖင့္ ဆုေတာင္း႐ံုမွ် မကဗုဒၶဘုရားျဖစ္ရပါလို၏လို႔ ႏႈတ္က ျမြတ္ဆိုဆုေတာင္းတဲ့ ဝါစာပဏိဓိ ေခတ္၊ သည္ေခတ္ႏွစ္ခုတို႔ဟာနိယတဗ်ာဒိတ္ မရရွိေသးတဲ့ ႏုေသာ ဘုရားအေလာင္း ေခတ္ျဖစ္တယ္။

ေသာတတၳကီက်မ္းရဲ႕ အလိုအားျဖင့္ဘုရားအေလာင္း မာတုေပါသက ဘဝ မွစ၍ သိဒၶတၳေတလ ဒါယိကာမင္းသမီးဘဝအထိ (၇)သေခ်ၤကာလအတြင္း ဟာ မေနာပဏိဓိေခတ္ျဖစ္တယ္၊ သိဒၶတၳေတလ ဒါယိကာမင္းသမီးဘဝက နိယတဗ်ာဒိတ္ခံတဲ့ သုေမဓာရေသ့ဘဝအထိ(၉)အသေခ်ၤကာလအတြင္းဟာ
ဝါစာပဏိဓိေခတ္ျဖစ္တယ္။

သည္ ႏွစ္ေခတ္အတြင္း ဘုရားေလာင္းရဲ႕ဘဝဟာ ဧကန္ဘုရားျဖစ္ဖို႔ မေသ ခ်ာဘူး၊ အၾကားကာလမွာ သာဝကဘဝႏွင့္ ကၽြတ္တမ္းဝင္ခ်င္လည္း ဝင္ တက္တယ္၊ပဏိဓိ(ဆုေတာင္း) ေျပာင္းခ်င္ လည္း ေျပာင္းသြားတက္တယ္၊ဒါေၾကာင့္ ဘဝလည္း မေသခ်ာဘူး၊ အဝီစိေရာက္ခ်င္လည္းေရာက္ မယ္၊ ျဗဟၼာျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္၊ မိန္းမျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္၊ ေယာက်ၤားျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္၊ သူ႔ရဲ႕ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေယာက်္ားအႀကိမ္မည္မွ်၊ မိန္းမ အႀကိမ္ မည္မွ်လို႔ ေရတြက္ပိုင္းျခားဖုိ႔လည္း မလြယ္ဘူး”

“သုေမဓာ ရေသ့ဘဝမွာ နိယတဗ်ာဒိတ္ ခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ယခု ေဂါတမဘုရားျဖစ္ေတယ္မူသည့္ တိုင္ေအာင္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလအတြင္းကေတာ့ စိတ္ညြတ္႐ံု ႏႈတ္ျမြတ္႐ံုမကေတာ့ဘူး၊ ကိုယ္ေရာ,ႏႈတ္ေရာ, စိတ္ေရာ အားလံုးကုန္ ညြတ္လာခဲ့ၿပီ၊ ပါရမီအင္အားလည္း ေကာင္းသည္ ထက္ေကာင္းလာခဲ့ၿပီ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဧကန္ အပင္ေပါက္မည့္ရင့္က်က္တဲ့ မ်ိဳးေစ့ကို ပိုးစေသာ အႏၲရာယ္မ်ား မဖ်က္ဆီးႏိုင္သလို၊ရင့္က်က္တဲ့ဘုရားေလာင္းရဲ႕ ဘဝဟာလည္း ဇစၥႏၶ, ဇစၥဗဓိရ စတဲ့ အႏၲရာယ္ မ်ိဳး မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ သည္လို မျဖစ္ႏိုင္တာကိုအဘဗၺလို႔ ေခၚတယ္ကြယ့္၊

အဲသည္ အဘဗၺ႒နဟာ (၁၈)ပါး ရွိေၾကာင္း(သုတၱနိပါတ္၊ ႒၊ ပ၊ ၄၅)မွာျပဆို ထားတယ္။

ဘုရားအေလာင္းမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အဘဗၺ႒ာန ၁၈-ပါး

(၁) အမိဝမ္းတြင္းက မ်က္စိကန္းလာတဲ့ဇစၥႏၶ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၂) အမိဝမ္းတြင္းက နားပင္းလာတဲ့ဇစၥဗဓိရ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၃) ႐ူးသြပ္ေသာသူ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၄) စကားမေျပာတက္ေသာ သူအ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၅) ေျခလက္ဆြံ႔သူ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၆) လူ႐ိုင္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၇) ကၽြန္မဝမ္းမွာ ပဋိသေႏၶ မေနႏိုင္ဘူး၊
(၈) နိယတ မိစာၦဒိ႒ိ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၉) လိမ္ မေျပာင္းလြဲႏိုင္ဘူး၊
(၁၀) အနႏၱရိယ ကံငါးပါးကို မက်ဴးလြန္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၁) ႏူေသာသူ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၂) တိရစၦာန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ငံုးေအာက္ငယ္တဲ့တိရစာၦန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၃) မစားမေသာက္ရလို႔ အၿမဲ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ရတဲ့ ခုပၸိပါသိက
ၿပိတၱာမ်ိဳး၊ခႏၶာကိုယ္ အၿမဲမီးေလာင္ေနလို႔ အပူဒဏ္ခံေနတဲ့ နိဇၩာမတဏိွက ၿပိတၱာမ်ိဳး၊ ခံတြင္း အပ္နဖားေလာက္နဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာ သံုးဂါဝုတ္ေလာက္ရွိတဲ့ ကာလကိဥိၥကအသုရာမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၄)အဝီစိငရဲႏွင့္ ေလာကႏၱရိငရဲမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၅)ကာမဝစရနတ္ဘံုမွာ အသညသတ္ျဗဟၼာႏွင့္ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာ
မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၆)႐ူပဝါစရဘံုမွာ အသညသတ္ျဗဟၼာႏွင့္ သုဒၶါသျဗဟၼာ မျဖစ္ႏို္င္ဘူး၊
(၁၇)အ႐ူပျဗဟၼာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊
(၁၈)သည္ စၾကာဝဠာတစ္မွတစ္ပါး အျခားစၾကဝဠာမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

သည္ ၁၈-ပါးေသာ႒ာနဟာနိယတဗ်ာဒိတ္ရတဲ့ ရင့္က်က္ေသာ ဘုရား အေလာင္းမ်ားမျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ႒ာနမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္၊ သည္ ၁၈-႒ာန အနက္အမွတ္(၉)အရ(နႆ လိဂၤ ံ ပရိဝတၱလိ) လိမ္မေျပာင္းလြဲႏိုင္ဘူးဆိုတာ ပါတယ္ကြယ့္၊ သုေမဓာရွင္ရေသ့ နိယတဗ်ာဒိတ္ ခံယူေတာ္မူစဥ္က (ပုရိသ
ဘာဝ) ေယာက်္ားဘဝျဖစ္တယ္၊အဲသည္ ေယာက်္ားဘဝဟာ ဗုဒၶဘုရား ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူး။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ေျဖရလွ်င္ ေဂါတမဘုရားအေလာင္းဟာ အလြန္ႏုတဲ့ မေနာပဏိဓိ ေခတ္, ဝါစာပဏိဓိေခတ္မွာ မိန္းမျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ သိဒၶတၳေတလ ဒါယိကာမင္းသမီး ဟာ ေဂါတမဘုရား အေလာင္းပါပဲ၊မိန္းမဘဝေပါင္း ဘယ္မွ် ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေသ အခ်ာ က်န္းညႊန္းခ်က္ မရွိပါဘူး၊ နိယတဗ်ာဒိတ္ရၿပီးေဂါတမဘုရား ျဖစ္သည့္တိုင္ ေအာင္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းအတြင္းမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာေယာက်္ားဘဝမွ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိပါဘူး။

- ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ၊ ျမန္မာစာၾသဝါဒါစရိယ
အဂၢမဟာသဒၶမေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲေဒဝိႏၵာဓိပတိ (ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕ -
တည္ေတာဆရာေတာ္ႀကီး)ယေန႔ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား
အတြဲ(၂) (စာမ်က္ႏွာ ၆၅ - ၆၈ ) မွ ေကာက္ႏုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။
ဓမၼဒါန - ေထရ၀ါဒရနံ႕
Dhamma Danã Source ►
Young Buddhist's Association

1 comment:

 1. ေဂါတမဘုရားအေလာင္းဟာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ေခတ္က ငါမိန္းမျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္ ေဂါတမဟာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္(၁၈)ခါေဆာင္ပါတယ္။ ႏို႔ႀကီးထြားပါတယ္။ေဂါတမက လိင္ဆက္ဆံရင္အရွိန္နဲ႔ ပန္းထြက္လာ ေယာက္်ားျဖစ္သူသုတ္ရည္အားလံုးပါတယ္ ေယာက္်ား လိင္အဂၤါႀကိဳက္ပါတယ္ ေဂါတမဟာတိရစၦာန္ ဘဝျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္ ေဂါတမဟာ အ႐ူပျဗဟၼာဘဝျဖစ္ ခဲ့ဖူးပါတယ္ ေဂါတမဟာအဝီစိငရဲႏွင့္ ေလာကႏၱရိငရဲမွာ ေရာက္ဖူးပါတယ္

  ReplyDelete