Wednesday, 12 June 2013

အသည္းေရာဂါ ကာကြယ္ တားဆီးေရး အစြမ္းထက္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္

Photo: အသည္းေရာဂါ ကာကြယ္ တားဆီးေရး အစြမ္းထက္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္

ေလာကနီတိတြင္ ဖိုးသုည ခုနစ္ေယာက္ အျဖစ္ အအိပ္ႀကီးသူ၊ ေမ့ေလ်ာ့တတ္သူ၊ သက္ေသာင့္သက္သာ ဇိမ္ခံ ေနတတ္သူ၊ ေရာဂါ ရေနသူ၊ ပ်င္းရိသူ၊ အလိုႀကီးသူ၊ အေသးအဖြဲ အလုပ္ေတြႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သူ တို႔သည္ က်မ္းဂန္စာေပ တတ္ကၽြမ္းျခင္းမွ ကင္းကုန္၏ဟု ၫႊန္ျပထားသည္။
မ်က္ေမွာက္ ကမ႓ာႀကီးတြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ဆန္းျပား လာျခင္းေၾကာင့္ လူသားတို႔ လူေနမႈ ဘ၀ ျမင့္မား လာျခင္းႏွင့္ အတူ ေရာဂါေ၀ဒနာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ ေနၾကရသည္။ ယခင္က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ ဖူးေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ေဆးမတိုးေတာ့ သျဖင့္ ေဆး၀ါးေဗဒ ပညာရွင္ မ်ားက ထက္ျမက္ေသာ ကုသမႈ အတြက္ ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆးအသစ္မ်ား တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနၾက ရသည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္း မွာပင္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါဆန္းမ်ား အတြက္လည္း ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆး၀ါးတို႔ကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ ေနၾကရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ကမ႓ာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ ကမ႓ာ့ ျပည္သူသန္းေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔သည္ အသည္းေရာဂါ B သို႔မဟုတ္ C ေရာဂါပိုး ကူးစက္ ခံရသျဖင့္ နာတာရွည္ ေရာဂါသည္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၾက ရေသာ္လည္း ကမ႓ာ့ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤေရာဂါ ကုသေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ အသည္း ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရသည္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား က်ဆင္းသည့္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရထက္ ပိုမို မ်ားျပားလ်က္ ရွိၿပီး

Read more >>http://bit.ly/11GlGmf
ေလာကနီတိတြင္ ဖိုးသုည ခုနစ္ေယာက္ အျဖစ္ အအိပ္ႀကီးသူ၊ ေမ့ေလ်ာ့ တတ္ သူ၊ သက္ေသာင့္သက္သာ ဇိမ္ခံ ေနတတ္သူ၊ ေရာဂါ ရေနသူ၊ ပ်င္းရိသူ၊ အလိုႀကီးသူ၊ အေသးအဖြဲ အလုပ္ေတြႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သူ တို႔သည္ က်မ္းဂန္စာေပ တတ္ကၽြမ္းျခင္းမွ ကင္းကုန္၏ဟု ၫႊန္ျပထားသည္။

မ်က္ေမွာက္ ကမ႓ာႀကီးတြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ဆန္းျပား လာျခင္းေၾကာင့္ လူသားတို႔ လူေနမႈ ဘ၀ ျမင့္မား လာျခင္းႏွင့္ အတူ ေရာဂါေ၀ဒနာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ ေနၾကရ သည္။ ယခင္က ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ ဖူးေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ေဆးမတိုးေတာ့ သျဖင့္ ေဆး၀ါးေဗဒ ပညာရွင္ မ်ားက ထက္ျမက္ေသာ ကုသမႈ အတြက္ ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆးအသစ္မ်ား တီထြင္ ထုတ္လုပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနၾက ရသည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္း မွာပင္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ေရာဂါဆန္းမ်ား အတြက္ လည္း ကာကြယ္တားဆီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေဆး၀ါးတို႔ကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ ေနၾကရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ကမ႓ာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ ကမ႓ာ့ ျပည္သူ သန္းေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔သည္ အသည္းေရာဂါ B သို႔မဟုတ္ C ေရာဂါပိုး ကူးစက္ ခံရသျဖင့္ နာတာရွည္ ေရာဂါ သည္ အျဖစ္ ေရာက္ ရွိေနၾက ရေသာ္လည္း ကမ႓ာ့ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤေရာဂါ ကုသေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ အသည္း ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရသည္ ကိုယ္ခံစြမ္းအား က်ဆင္းသည့္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရထက္ ပိုမို မ်ားျပားလ်က္ ရွိၿပီး အဆုတ္ ေရာဂါႏွင့္ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါတို႔ ထက္လည္း ေသဆံုးသူ ဦးေရ ပိုမိုေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၀ါရွင္တန္ရွိ တကၠသိုလ္ တစ္ခု မွ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိ ခ်က္ အရ ႏွစ္စဥ္ အသည္း ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁ ဒသမ ၄၄ သန္းရွိၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအား က်ဆင္းသည့္ ေရာဂါေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ေသဆံုးသူ ၁ ဒသမ ၄၇ သန္းရွိသည္။

ကမ႓ာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးသည္ အသည္းေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ရက္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး စႀကႍကို ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ စင္ကာပူ၌ စတင္ တည္ေထာင္၍ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ျခင္းကို ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္မွ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံ အားလံုးပါ၀င္ ေဆာင္ ရြက္ မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အရင္း အျမစ္မ်ား စုစည္းကာ ကုသမႈမ်ား တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစေရး အထူး အေလးထား ၾကရန္  တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ အသည္းေရာဂါ ကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ကြန္ရက္တြင္ ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ေဒသတြင္း ရွိ သိပၸံပညာ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဗဟို ဌာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ အသည္းေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား အုပ္စုတို႔ ပါ၀င္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာ့ အသည္းေရာဂါ ကုသေရး ေဆြသဟာ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ခ်ားလ္စ္ဂိုရီက ကမ႓ာလံုး ဆိုင္ရာ အသည္းေရာဂါ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူမ်ား အား ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္၍ ကုသရန္၊ ေဆး၀ါး လံုေလာက္မႈ ရွိေရး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ထားသည္။ အသည္းေရာဂါ A သည္ အစား အေသာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ၿပီး ေ၀ဒနာ အေပ်ာ့ဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း B ႏွင့္ C သည္ ေသြးမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ျပင္းထန္ သည့္ ေရာဂါျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ အသည္းေရာဂါ ေ၀ဒနာေၾကာင့္ ဖိုးသုည ဘ၀မေရာက္ ရေလေအာင္ ျပည္သူ အားလံုးတို႔သည္  က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ျဖစ္ေစရန္ သတိ ျပဳၾကရ မည္ ျဖစ္ၿပီး ေ၀ဒနာေၾကာင့္ ဘ၀မလွသူ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးေရး အတြက္ အစြမ္းထက္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ၾကရန္ လိုအပ္ေန ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment