Tuesday, 13 October 2015

ၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ ခုရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ေၾကညာ


လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အ ေျခအေနမရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ခု ရွိေက်းရြာအုပ္စု ေလးရာေက်ာ္ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ငါးေစာင္  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ ရွိသည့္အနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ခု၊ မြန္ျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခုႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ  ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုစုစုေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ ခုရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ရက္၌ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ ခုတြင္ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွလြဲျပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္၃၀ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းေပးသြင္းထားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္း ပႏိုင္မည့္ နယ္ေျမမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၅ စု၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၁စု၊ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္စု၊ ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၆စု၊ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ အုပ္စုကုိးစု၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ရွစ္စု၊ အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၆၁ စု၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၉ စု၊ မုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၇စု၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၃စုႏွင့္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၀ စုတုိ႔ပါ၀င္သည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္စု၊ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္မွေက်းရြာ အုပ္စု ရွစ္စု၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ကုိးစု၊ ေကာ့က ရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ခုနစ္စု၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၈စု၊ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ေျခာက္စုႏွင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္မွေက်းရြာအုပ္စု ၂၅အုပ္စုတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၌ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ အုပ္စု ၁၂စုႏွင့္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၉စုတုိ႔ပါ၀င္ သည္။ မြန္ျပည္နယ္၌မူဘီးလင္း ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဘာေနာခီးေက်းရြာ အုပ္စုတစ္ခုသာပါ၀င္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၌ ‘၀’ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ မုိင္းလားၿမိဳ႕ နယ္ငါးခုလုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔အျပင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ေလးစု၊ ကုန္းၾကမ္း ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ႏွစ္စု၊ မန္ တုံၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္စု၊ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ေလးခု၊ မုိင္းယန္းၿမိဳနယ္မွ ေက်းရြာ အုပ္စု ၁၅စု၊ မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ရွစ္စု၊ မုိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ေလးစုႏွင့္ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၇ စုတုိ႔တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွစတင္ကာ တုိက္ပြဲ မ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာထားရသည့္ ေလာက္ကုိင္ ၿမိဳ႕နယ္မွာမူ ေရြး ေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္သည့္စာ ရင္းတြင္ပါ၀င္လာျခင္းမရွိေပ။

 ၂၀၁၀  အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္းပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေပ။

 အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အနက္ပန္ဆန္း (ပန္းခမ္း)မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားထဲတြင္ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုးျဖစ္သည့္ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) အေျခစုိက္ရာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဆြမ္ပရာမဲဆႏၵနယ္ (၂)ႏွင့္အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္ (၂)တို႔တြင္လည္း လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေပ။
7 day

No comments:

Post a Comment