Wednesday, 23 September 2015

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ စိတ္ကူး


 ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့  ဦးေရ ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနက်ဆင္းေနမႈကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ မတိုင္မီကတည္းက ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္ အဆုိပါျပႆနာသည္ အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ လပိုင္းသာလိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္အထိ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ မရွိေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ေနာက္အစိုးရသက္တမ္း ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔သက္ဆိုင္ရာပါတီ လုပ္ငန္းစဥ္မူ၀ါဒမ်ား၌ အသီးသီး ေရးဆြဲထည့္သြင္းလာခဲ့ၾကသည္။ႏွစ္ကာလတာရွည္ သက္ဆိုးရွည္ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးမႈျဖစ္စဥ္က ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမတ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕ကမူ ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ စိတ္အားထက္သန္ ေနၾကသည္။

 ၎တို႔တြင္ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈကို ေျဖရွင္းမည့္နည္းလမ္းမ်ားအားအသီးသီး စိတ္ကူးပံုေဖာ္ထားၾကေသာ္လည္း 7Day News ၏ ေမးျမန္းခ်က္အခ်ိဳ႕တြင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက တူညီေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးမႈမ်ား ရွိေနျခင္္းသည္ အစိုးရ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ပါတီႏွင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေနရာေဒသ မတူညီေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၁၀ ဦးက တညီတၫြတ္တည္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။‘‘အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းမႈေတြရွိတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲ မႈမွာ စနစ္မက်တာေတြရိွတယ္။ ဒါေတြက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားလာႏိုင္မႈအေပၚ သြားၿပီး သက္ေရာက္ေနတယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးဘမ်ိဳးသိန္းက ေျပာသည္။

လယ္ယာက႑၊  စက္မႈက႑မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အားျဖည့္ေထာက္ပံံ့ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားလာေအာင္ ဖန္တီးေပးသြားႏုိင္မည္ဟု ၎ကယံုၾကည္ထားသည္။‘‘အေျခခံက်တဲ့ စီးပြားေရး က႑ေတြကို အားေပးျမႇင့္တင္ရမယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ရရွိေအာင္ လုပ္မယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေပး မယ္ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမို ၀င္ေရာက္လာမယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ပို ထြက္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးဘမ်ိဳးသိန္းကေျပာသည္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားေရးသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး မႈေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ အဓိကက်သည့္ အေသးစားလုပ္ ငန္းမ်ားကိုပိုမိုတြန္းအားေပး၍ ေငြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ထုတ္ေခ်း ကာပံ့ပိုးမႈေပးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီး သည္ဟု၀ံသာႏုNLD (ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏိုင္ငံ) ပါတီမွ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးရဲမင္းက ၎၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာသည္။

‘‘အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားေရးဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္ တို႔ပါတီရဲ႕မူထဲမွာ ပါၿပီးသားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ျပည္သူကိုကတိေပးႏုိင္တာကေတာ့ အလုပ္အ ကိုင္ရွားပါးေနတဲ့ ကိစၥကို လႊတ္ ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ သေဘာထား ခ်င္းတူညီတဲ့ တျခားပါတီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေျဖရွာေပးသြားမယ္ ဆိုတာပါပဲ’’ဟု ၎ကဆိုသည္။ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ လြတ္လပ္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေပၚမွသာ အဆင္ေျပႏုိင္မည္ဟုလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္ထားၿပီး ယင္းကိစၥကို အ ေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳ ထားၾကသည္။

‘‘မည္သည့္စြက္ဖက္မႈမွမပါတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ထူေထာင္ရမယ္။ ဒါမွ ေငြေစ်းတည္ၿငိမ္မယ္။ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းက်ဆင္းမယ္။ ဒီလိုတည္ၿငိမ္မႈ ေတြရွိလာမွပဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြပိုၿပီးတိုးတက္လာမယ္။ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးတက္လာမယ္။ ဆက္စပ္လုိက္ရင္ အဲဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ရဲ႕ အကိ်ဳးဆက္အျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ႏုိင္ငံတကာ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ေပါ မ်ားလာမယ္’’ဟု ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ေနရာအတြက္ ပန္းဘဲတန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္သန္းက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားစြာ ဖန္တီး ႏုိင္ေရးအတြက္ ၎၏ရည္ရြယ္ ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာျပသည္။

ထိုသို႔ ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားလာၿပီး ၀င္ေငြရရွိမႈ တိုးတက္လာပါက ျပည္ပသို႔ ျမန္မာလုပ္သား ယိုစိမ့္ ထြက္ခြာေနမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏုိင္ မည္ဟု ၎ကတြက္ဆသည္။ထိို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ၎ေရာက္ရွိပါက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး တည္ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း သက္၀င္မႈ အားနည္းေနသည့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္အသက္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။‘‘၁၉၇၅ ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ ဒီဥပေဒမွာ အစိုးရတာ၀န္ယူရမယ့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ပါၿပီးသား။ ဒါကိုအသံုးခ်မႈအားနည္းတယ္။ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္းမွာလည္း ဘယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ မေထာက္ ျပခဲ့ၾကဘူး’’ဟု ၎၏ဆႏၵကို ေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ႀကံဳ ေတြ႕ေနရေသာ အလုပ္အကိုင္အ ခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈ အေျခအေန သည္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးေပၚ လစီမ်ား ျပင္ဆင္ႏုိင္မွသာ ပိုမိုအ လုပ္ျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ေနရာအတြက္ေက်ာက္တန္း ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးဇင္ေအာင္က ၎၏ယံုၾကည္ခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္ သားသားဆိုသည္။ထိုသို႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေပၚလစီမ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္မွာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘တိုင္းျပည္ရဲ႕ေပၚလစီလြဲမွားမႈေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြ အမ်ားႀကီးအ႐ံႈးေပၚခဲ့တာသက္ေသ ဘဲ။ ဦးေဆာင္တဲ့သူေတြ ျပတ္ျပတ္သားသား မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့လို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး သင့္သေလာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိခဲ့ဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ရဲရဲတင္းတင္း ၀င္ေရာက္လာမယ္။ အဲဒီလို လုပ္ႏုိင္မယ္္လုိ႔လည္း ယံုၾကည္ တယ္’’ ဟု ဦးဇင္ေအာင္က ဆိုသည္။ 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈမွာ ႏုိင္ငံလူဦးေရအမ်ားဆံုးရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းတစ္ခု တည္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမဟုတ္ ဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းသည့္ တိုင္း ရင္းသား ေဒသမ်ား၌ပါ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းေနျခင္းမွာ ယင္းေဒသရွိ ျပည္သူလူထု အျခားေနရာေဒသသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေန ထိုင္ရန္ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္ဟုတိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။စိုက္ပ်ိဳးေရးသာ အဓိကထား ေနရသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚအေျခခံ၍ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မႈမွာ အေရးပါေနသည္ဟု လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ)မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာအတြက္ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးလာမာ ေလးကဆိုသည္။

‘‘စိုက္ပ်ိဳးေရး  လုပ္ငန္းအ တြက္ အေထာက္အပံ့ရဖို႔ကလႊတ္ ေတာ္ထဲမွာတင္ျပသြားရမွာပါ။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ၊ ေအာက္ေျခလူ တန္းစားေတြအတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မ်ားမ်ား ၀င္ေရာက္လာေအာင္ ဖိတ္ေခၚ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတယ္။လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ကိုယ့္ေဒသ ကိုယ့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က ပါတီငယ္ေလးျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ေပါမ်ားေရးကိုပဲအေလးထားတယ္။လုပ္ႏုိင္မယ္ လို႔လည္း ယံုၾကည္ခ်က္ရွိတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သူ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ ခမ္းကလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုး တက္ေရးႏွင့္ ဘ၀အာမခံခ်က္ ရွိ ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္လို အပ္သည္ဆိုသည့္အေပၚေထာက္ ခံသည္။

၎အေနျဖင့္မူ ပူတာအိုခရိုင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရာထူးမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံံုး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေျပာဆိုႏုိင္သည့္အတြက္ မိမိေဒသ တစ္ခုတည္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္္။‘‘လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေအာင္လုပ္မယ္။ ကုန္ ၾကမ္းတစ္ခုတည္း အားထားေနရ တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသလုပ္ငန္း ေတြအတြက္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ျခင္း အားျဖင့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ ေဆာင္ရမယ္’’ဟု ၎၏ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဘယ္ေလာက္အထိ ကြၽန္ ေတာ္လုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာေတာ့ မူတည္ေသးတာေပါ့’’ဟု လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ၎လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္မႈအေနအထားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဆက္လက္ေျပာသည္။တိုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ႏုိင္ငံအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမွ ပိုမိုအသက္၀င္လာႏိိုင္သည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ားလည္းရွိ သည္။ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို အတင္းအဓမၼျပဳလုပ္ပါက ေဘး ထြက္ဆိုးက်ိဳးရွိလာမည္ကို ၎တို႔ က စိုးရိိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကူးေျပာင္းမႈအရွိန္ယူ ဆဲကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေျပာင္း လဲမႈအခ်ိဳ႕ကို အခ်ိန္ယူရဦးမည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္ဟုေခတ္ သစ္ျပည္သူ႔ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ ဦးေအာင္မ်ိဳးကေျပာ သည္။‘‘စီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီမူထဲမွာ ပါၿပီး သားပါ။ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေျဖရွင္းရပါမယ္။ ဒါကိုလုပ္ ေဆာင္တဲ့အခါမွာ တိုင္းျပည္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွ စီးပြားေရး ပြင့္လင္းႏုိင္မွာေလ’’ဟု၎ကဆို သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိုင္ငံ၏ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းတိုးတက္ေရး ခံယူခ်က္မ်ားဆုပ္ကိုင္ထားေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕က်က် အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာမူ ထင္ သေလာက္လြယ္ကူမည္မဟုတ္ဟု ၎တို႔က လက္ခံထားသည္။ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနည္းစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွခဲ့သည့္ ခ႐ိုနီမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားလိုသူအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္အလုပ္အကိုင္ အ ခြင့္အလမ္းတိုးတက္ေရးမွာ ခက္ ခဲစြာေျပာင္းလဲ႐ုန္းကန္ရမည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ေျပာသည္။‘‘ေျပာင္းလဲမႈအတြက္  ထိုးေဖာက္ဖို႔ေတာ့ ခက္ပါတယ္။ ဒီမုိ ကေရစီစနစ္စစ္မွန္က်င့္သံုးတဲ့ အ စိုးရကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ေျဖ ရွင္းႏုိင္မယ္ထင္တယ္’’ဟု ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။
7 day

No comments:

Post a Comment