Thursday, 27 February 2014

ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္းအေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားသိႏိုင္ေရးဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင္႕တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ဆံု

ျပည္လံုးကြၽတ္သန္းေခါင္စာရင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား မ်ား၏သေဘာထားမ်ားကို သိရွိ ႏိုင္ရန္ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ UNFPA ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယေန႕နံနက္ ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ Mount Pleasant ဟိုတယ္တြင္ေတြ႕ဆံုၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။


အဆိုပါညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီ၊ ဗဟို သန္းေခါင္ စာရင္းေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းျမင့္၊ ဗဟို သန္းေခါင္ စာရင္းတာဝန္ခံအရာရွိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ၾကိဳင္၊ UNFPA မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ ေသာ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္၊ ဆလိုင္း က်ဲအိုဘိခ္ေထာင္း၊ ဆလိုင္းေအာင္ မင္းလႈိင္၊ မြန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးေရႊသိန္း၊ မိခင္ေလး ျမင့္၊ မိၿဖိဳးသီရိဝင္း၊ ရွမ္းကိုယ္စား လွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ စိုင္းႏြဲ႕၊ စိုင္းစံ အိုက္၊ စိုင္းေမာက္၊ ရခိုင္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးသာဘန္း၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္၊ ေဒါက္တာ စံလွေက်ာ္၊ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚလဘန္ခြန္ဂ်ာ၊ ေဒၚအက္စ္ထုဆန္၊ ကယန္း ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ မန္းေအာင္ ျပည္စိုး၊ ေစာဟန္ၿဖိဳးလင္း၊ နန္႔စုစု လႈိင္၊ နာဂကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ ေသာ ဦး႐ႈေမာင္၊ ျမန္မာကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေက်ာ္သူ ႏွင့္ ကရင္နီ၊တအာင္းတို႔မွကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အျခားတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ရီက သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့မႈမ်ား၊ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုခဲ့ ရသည့္ ေဒသအသီးသီးမွ ျပည္သူ တို႔၏ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပံုမ်ားကို ရွင္း လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တက္ေရာက္လာေသာတိုင္းရင္း သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ကိုယ္စား ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ ဆလိုင္းအိုက္ ဇက္ခင္က တိုင္းျပည္၏ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူရန္လိုအပ္သည္ ဆိုျခင္းကို ျခြင္းခ်က္မရွိလက္ခံ သေဘာတူေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို တိုင္း ရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္ ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳး၏ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အႏုတ္သေဘာဆန္ေသာ ထိခိုက္မႈ မ်ားျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္တိုင္းျပည္သည္ယံုၾကည္ မႈတည္ေဆာက္ေနေသာကာလျဖစ္ သည့္အတြက္ အဆိုပါ ၁၃၅ မ်ိဳး တြင္ပါေသာ အမည္မ်ားကို အမွန္ ျပင္ရန္လိုသည္မ်ားကို ထည့္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွိေနၿပီးသားအက္ ေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုအက္သြားေစ သည့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ရရွိလာေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားျပန္လည္ညႇိႏႈိင္းသံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္သည့္အခါတြင္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူ မႈဆိုင္ ရာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တိုင္း၌ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ထည့္ သြင္းေပးရန္၊ ဗဟိုသန္း ေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္၏ နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ တိုင္းရင္း သားမ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားထဲမွ ကိုယ္စား လွယ္အနည္းဆံုးတစ္ဦးကို အထူးအၾကံေပးပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ခန္႔ထား ေပးရန္၊ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သင္တန္း မ်ားေပးသည့္အခါတြင္ တိုင္းရင္း သားမ်ိဳးႏြယ္စုဘာသာစကားတတ္ ကြၽမ္းေသာ သူမ်ားကို ထည့္သြင္း ေပးရန္လိုေၾကာင္း ဗဟိုသန္းေခါင္ စာရင္းေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအား တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကခ်င္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ''ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကလဲျပည္ သူ႔အသံကိုနားေထာင္ပါ၊ဦးစားေပး ပါလို႔ေျပာထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မို႔လို႔ ကြၽန္မတို႔တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဒီေန႕ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို လိုက္နာေပးမယ္၊ ေဆာင္ရြက္ေပး မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္''ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

The Union Daily

No comments:

Post a Comment