Tuesday, 11 August 2015

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္ သတင္းမီဒီယာရဲ႕ အခန္းက႑

စတုုထၳမ႑ိဳင္ဟုုလည္း တင္စားေခၚေဝၚၾကသည့္ သတင္းမီဒီယာရဲ႕ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလ်ဥ္းသင့္တိုုင္း ေျပာဆိုုေနၾကသည္။ အစိုုးရကိုု တာဝန္ခံမႈရွိေအာင္၊ အစိုုးရ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ကိုု ေဝဘန္ေထာက္ျပဖိုု႔ ဆိုုသည့္ တာဝန္၊ အစိုုးရသာမက အမ်ားနွင့္ သက္ ဆိုုင္သည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမဆိုုအမ်ားကိုု တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေဝဖန္ဖိုု႔၊ မသမာမႈ မ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေဖၚထုုတ္ေရးသားဖိုု႔ စသည္၊ စသည္ တာဝန္မ်ား သည္ သတင္းမီဒီယာ၏ အေရးႀကီးလွသည့္ တာဝန္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ရာတြင္ အစဥ္ထည့္သြင္း စဥ္းစားရေသာ ဦးစားေပးရေသာ အရာတစ္ခုုမွာ “အမ်ားအက်ိဳးစီးပြား” ပင္ျဖစ္သည္။ အထက္က ရည္ညႊန္းခဲ့သည့္ သတင္းမီဒီယာ၏ အခန္းက႑ တနည္းအားျဖင့္ တာဝန္ မ်ားမွာ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ အစဥ္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကရေပသည္။

ယခုုေျပာခ်င္သည့္အရာမွာ လတ္တေလာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္သည့္ အခါ သတင္းမီဒီယာ၏ အခန္းက႑က ဘယ္၍ ဘယ္မွ် အေရးပါသလဲဆိုုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာ သည္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုုိင္ေခ် ရွိလ်င္ ယင္းအႏၱ ရာယ္ကိုု ယင္းေဒသ ေနထိုုင္သူမ်ားသတိျပဳထား၊ သတိျပဳႏိုုင္ေအာင္ ျဖန္႔ေဝေပးဖိုု႔၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္လည္း မည္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေန ေၾကာင္း အကူအညီမည္သိုု႔ ရယူႏိုုင္ေၾကာင္းစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုုးေပးျခင္း၊ အစုုိးရအား ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေရးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ တိုုက္တြန္းျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ ကူညီေရးမ်ားထိေရာက္မႈ ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေရးသားျခင္းမ်ား ၊ ထိုု႔ထက္ပိုု၍ ဆိုုရလ်င္ ေနာက္ ေနာင္ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုုင္မႈမ်ားအတြက္ အစိုုးရ၏ အစီအမံမ်ား စသည္တိုု႔ပင္ျဖစ္သည္။

ယခင္လေႏွာင္းပိုုင္းကတည္းက ရြာသြန္းသည့္ မိုုးမ်ားေၾကာင့္ စစ္ကိုုင္းတိုုင္း ေဒသအ ခ်ိဳ႕တြင္ စတင္ၿပီးေရႀကီးစဥ္ကတည္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားက ယင္းျဖစ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ဆက္တိုုက္ဆိုု သလိုု ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။ သိုု႔ရာတြင္ ေဖၚျပမႈမ်ားမွာ ဟိုုတကြက္ သည္ တကြက္ ေဖၚျပမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနသည့္ သေဘာ သံုုးသပ္ရေပသည္။ အစိုုးရအေနျဖင့္ အေစာပိုုင္းတြင္ တံုု႔ျပန္မႈ အေတာ္ေႏွးေကြးခဲ့သည္ကိုုလည္း သတိျပဳမိသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ သတင္းမီဒီယာက ယင္းေဒသတြင္ ေနထိုုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သိုု႔မည္ ပံုု ေရေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံဳေနရသည္ကိုု ျပည့္ျပည့္ စံုုစံုု ေဖၚျပႏိုုင္မႈ အားနည္းခဲ့သည္ဟုုပင္ သံုုး သပ္လိုုပါသည္။ တခါတရံ ဆုုိရွယ္မီဒီယာ၏ ေနာက္ပင္ လိုုက္ေနရသည့္ အေျခအေနရွိသည္။ ဆိုုရွယ္မီဒီယာမွ ေဖၚျပမႈ တခ်ိဳ႕က အၿမဲတမ္း သတင္းသမားမ်ား ထက္ပင္ ျမန္ဆန္ ျပည့္စံုုေန သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ယခုုလိုုအားနည္းခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပ လိမ့္မည္။ ေငြေၾကး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ အစရွိသည့္ ျဖည့္ဆည္းရန္ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေပလိမ့္မည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား သိုု႔သြားေရာက္ႏိုုင္ရန္ သတင္းမီဒီယာ တိုုက္မ်ားတြင္လည္း လံုု ေလာက္သည့္ အသံုုးစရိတ္ရွိဖိုု႔ လိုုအပ္သည္မွာအမွန္ပင္။ သိုု႔ရာတြင္ သတင္းပညာ ကၽြမ္းက်င္ မႈကိုု အသံုုးခ်လ်က္ျဖစ္ပြား သည့္ေဒသမ်ားျဖင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ စိတ္ကူး စိတ္သန္း ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ တင္ျပျခင္းအစိုုးရနွင့္ ကူညီေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုုင္သည္ တိုု႔ကိုုလည္း သတိျပဳ မိၾကဖိုု႔ လိုုေၾကာင္း ဤေနရာမွေန၍ ေထာက္ျပလိုုျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္းမီဒီယာအားေကာင္းမွသာ ဗဟိုုအစိုုးရ၊ ေဒသႏၱရအစိုုးရမွ အစျပဳ၍ ကူညီကယ္ ဆယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ ထိေရာက္မႈပိုုရွိလာေအာင္ တိုုက္တြန္း ႏိုုင္မည္ျဖစ္ သည္။ အခ်ဳပ္ဆိုုရလ်င္ သတင္းမီဒီယာတနည္း စတုုထၳမ႑ိဳင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေန ၾကသူမ်ားသည္လည္း ေဘးဒုုကၡႀကဳံေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါဝင္လုုပ္ ကိုုင္ေနသူ၊ ေစတနာျဖင့္ ပစၥည္း၊ေငြေၾကး လွဴဒါန္းသူမ်ားကဲ့သိုု႔ပင္ ဒုုကၡေရာက္ေနသူမ်ား အ က်ိဳးအတြက္ က်ရာေနရာမွေန၍ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုုလည္း မဇၥ်ိမအေန ျဖင့္ ယံုုၾကည္ေၾကာင္း ဤေနရာမွ ေရးသားလိုုက္ရေပသည္။
mizzima

No comments:

Post a comment