Tuesday, 11 August 2015

``ဆြမ္းဆန္ထဲ ေရာေနေသာ´´

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈမ်ား ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚ၍ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈမ်ား၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၁၂) ခုတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရလွ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ပင္ ေရျပန္လည္က်ဆင္း လွ်က္ရွိၿပီ၊ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ေရေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔အထိ လူ ၆၉ ဦး ေသဆံုးၿပီး အိမ္အလံုးေရ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္ဆီးကာ အိမ္အလံုးေရ ၄၀၀၀၀ နီးပါးအထိ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ေရေဘးဒဏ္ခံစားရသူ လူဦးေရမွာ ၂၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အဆိုပါ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္ေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့သည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။
ထိုေၾကာင့္လည္း ယခုျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ  ေရႀကီးေရလွ်ံ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ေမလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ တုိက္ခတ္္ခဲ့၍ လူေပါင္း ၇၈၀၀၀ေက်ာ္ေသဆံုး ၿပီး  ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအ႐ိုက္ခတ္ဆံုး ေရႀကီးေရလွ်ံ သဘာဝေဘး အႏၲ ရာယ္ႀကီးအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အႀကိမ္ေပါင္း ၂၇ ႀကိမ္ျဖစ္္ပြားခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁၃၈၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေရႀကီး မႈက အႀကိမ္အမ်ားဆံုးျဖစ္၍ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္း က်ေရာက္၍ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဂီရီမုန္ တိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မေကြးတုိင္းေရႀကီးမႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔ေရ ႀကီးမႈ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အပူပုိင္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈ စသည့္အႏၲရာယ္တို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ခံစားခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၌ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္ မွတ္ခံရၿပီး  အာရွေဒသတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သည္ အဆင့္(၄) ေနရာတြင္ ရွိ၏။

လက္ရွိျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ ေရေဘးသင့္ ျပည္ သူမ်ားအား အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအသင္းမ်ား၊  တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ စုေပါင္း လွဴဒါန္းသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မွ ေငြအား၊ ပစၥည္းအားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးေနသည့္တိုင္ တာဝန္အရွိဆံုးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္တို႔အား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ေၾကျငာျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကိုယ္ တုိင္ ေရ ေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္း သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႔ဆံု အားေပး၍ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း။ ေရႀကီးေရလွ်ံ ကာလအတြင္း ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာသျဖင့္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ျပည္ပသုိ႔ ဆန္ပို႔မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေရ ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၁၀.၈.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အ စည္းအေဝးမ်ားကို ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနႏွင့္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိ တို႔ တာဝန္ယူရသည့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား သိရွိသင့္သည္မ်ားကို သတင္းစာ၊ စာေစာင္ႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကား အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား အားျပန္လည္အစားထိုးျခင္း ၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အားေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

သို႔တုိင္ စစ္ကုိင္းေဒသႀကီးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံအထက္ပိုင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားကို ရက္သတၲပါတ္ ႏွစ္ပတ္ၾကာ ႀကံဳ ေတြ႔ေနရမႈအေပၚ အစိုးရမွ ထိေရာက္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး အားနည္းမႈအေပၚေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈမ်ား လည္းရွိသည္။  ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ ေဒသမ်ားတြင္ တရြာလံုး ေရထဲေမ်ာပါ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားကို ေထာက္ျပ၍ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မွာ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္ႏုိင္ သျဖင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္  ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈပိုင္း အားနည္းေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိသည္။ TV ဖန္သားျပင္ေပၚ တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအစားအစာ၊ ေသာက္ေရသန္႔၊ အဝတ္အထည္၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ေရေဘးဒဏ္ခံေန ရသည့္ ေဒသမ်ားအေရာက္ တပ္မေတာ္အပါအဝင္  အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပရဟိတအသင္းမ်ား၊ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ား၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ စုေပါင္းလွဴဒါန္းသူမ်ား က ပ်ားပန္းခတ္မွ် အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ပို႔ေဆာင္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုၾကည့္၍ စာေရးသူတို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံလည္း မည္သို႔ ပါဝင္ လွဴဒါန္းရမည္ကို တိုင္ပင္ၾကသည္။ ထိုစဥ္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလွဴေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း  ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ အလွဴခံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔ ရပ္ကြက္အတြင္း လွည့္လည္ အလွဴခံခဲ့သည့္အျပင္္ အလွဴခံဌာနကို ရပ္ ကြက္ဓမၼာ႐ံုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ လာေရာက္လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း အသံခ်ဲ႕စက္မွ ၾကားရသည္။

စာေရးသူတို႔ ဇနီး ေမာင္ႏွံ အႀကံအထေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ ဇနီးသည္က အက်ႌလံုခ်ည္ သံုးေလးစံုကို  ပလပ္စတစ္အိမ္ႏွင့္ ထုတ္ၿပီးေတာ့ စာေရးသူ စာမူခရတုိင္း သူ႔အပ္ထားသည့္ စာအိပ္ေလးမ်ား ထဲမွ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ေလးရြက္ကို ထုတ္ယူကာ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ အေျပးသြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ တစ္ေအာင့္ၾကာေတာ့ စာေရးသူတို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ လွဴဒါန္းမႈကို ဓမၼာ႐ံု အသံခ်ဲ႕စက္မွ ေၾကညာ သံၾကားရသည္။ သည္ထက္လွဴႏုိင္ရင္ေကာင္းမွာပဲဟု အေတြးမ်ားတြင္ ခံစားရသည္။ ေအာ္ကိုယ္ ကလည္း အၿငိမ္းစားစာေရးဆရာဆိုေတာ့ သည္မွ်သာဟူ၍ သက္ျပင္းရွည္ခ်ခဲ့မိသည္။ စာေရးသူတို႔ အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးက ယင္းသို႔ပါဝင္ လွဴဒါန္းရန္ အင္တိုက္အားတုိက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတစ္ ေစာင္ပါ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္က စာေရးသူ၏ စိတ္ကို ခိုးလိုးခုလု ျဖစ္ေနေစခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ထုတ္ သတင္းေဆာင္းပါးတြင္ "မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သရက္ခ႐ိုင္၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္ရွိ မေဒးဆည္ေရမ်ားေနၿပီး "ၿပိဳက်ႏိုင္ သည့္ အေျခအေနရွိသည္ ဟု သတင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ဆည္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာမွ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ေန" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းေဆာင္းပါးတြင္ ဆည္ေရမ်ားေနၿပီ၊ ဆည္က်ိဳးႏုိင္သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ျပန္႔ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက မေကြးတုိင္း ဆည္ေျမာင္းတညေဆာက္ေရး (၃) သို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ယင္း႐ံုးမွ ဆည္ေျမာင္းထိန္းသိမ္းေရးသို႕ ဆက္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ေပးခဲ့သည္။

ဖုန္းလာမကိုင္ဟုဆိုသည္။ သို႔ႏွင့္ သရက္ခ႐ိုင္ ဆည္ေျမာင္း႐ံုးသို႔ ဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဦးစီးမွဴး မင္းဘူးသြားသျဖင့္ ေျဖမည့္သူ မရွိေၾကာင္း။ ယင္းဆည္မွာ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ၿမိဳ႕၊ ဆည္ေျမာင္း တည္ေဆာက္ေရးက ေဆာက္လုပ္ၿပီး ၊ ယင္းတို႔ လက္ထဲတြင္သာရွိ၍ ဆည္ေျမာင္း ႐ံုးသို႔ မလႊဲေပးရေသး ဟုဆိုသည္။

ဆည္ေအာက္ရွိ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာမွ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရႀကီးေနခ်ိန္တြင္  သူတို႔ရင္ထဲ က ဘာေတြျဖစ္ေနသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား ခံစားၾကည့္ပါ။ ယင္းသို႔ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လႊဲခ်ေနျခင္းသည္ ဌာနမ်ားအား ေလွာင္ေျပာင္သည့္ စကားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ေဘာ္လီေဘာပုတ္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာစား၍ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခ်ိန္တြင္ ျပည္ သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေနရေသာ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို စာနာနားလည္စြာေျဖၾကားေဆာင္ ရြက္ေပးသင့္လွေပသည္။ ယင္းသတင္းေလးကိုဖတ္ရင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတပါမက်န္ စိုးရိိမ္တႀကီးႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပရဟိတအသင္းမ်ား၊တပိုင္တႏုိင္ စုေပါင္းအလွဴရွင္မ်ားအေနႏွင့့္ေရႀကီးေရ လွ်ံႀကံဳေတြ႔ ေန ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားရရွိေရး ပ်ားပန္းခတ္မွ် ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ စုန္းျပဴးမ်ား မရွိသင့္သည္ေတာ့ အမွန္ပင္။ ယင္းအ ျဖစ္မ်ားကို စဥ္းစားရင္း စာေရးသူ တို႔ ငယ္စဥ္က အမမ်ားဆြမ္းခ်က္ရန္ ဆန္ေရြးသည့္အခါ အေမေျပာေနက် စကားေလးကို အမွတ္ရ မိသည္-

" ဆြမ္းဆန္ထဲ ႂကြက္ေခ်း မေရာေစနဲ႕ေဟ့" ဟူ၍။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဆည္ေျမာင္းဌာန ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္သည္ ဆြမ္းဆန္္ထဲသို႔ ႂကြက္ေခ်းေရာသကဲ့ သို႕ ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ တစ္နံတစ္လ်ား၌ ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ႏုိင္ေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခါ တာဝန္ရွိ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ဌာနတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ မိမိတို႔ ထ မင္းရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ ေက်းဇူးကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို အကာအကြယ္ ေပးရမည့္အျပင္ ဝန္ထမ္းပီသစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရမည္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အကာကိုကို
လိပ္စာ        -    ဦးေအာင္ကို၊ ဒုညႊန္မွဴး(အၿငိမ္းစား)၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန
            အမွတ္(424)၊ ေစတနာ(2)လမ္း၊ (43)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုေျမာက္။
            ဖုန္း - 584722၊ 09 5125238
mizzima

No comments:

Post a comment