Thursday, 17 September 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိဟု ICG သတိေပး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရရွိမည့္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ႈံးႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခရွိေန ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အက်ပ္အ တည္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး (ICG )က ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ သည္။အိုင္စီဂ်ီသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းပဋိပကၡမ်ားကို တားဆီးေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနကို ေထာက္ျပ သံုးသပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။‘‘ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈတစ္ခုအတြက္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ကာလမွာ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ႈံးႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ တကယ့္အႏၲရာယ္ စြန္႔စားမႈတစ္ခုရွိပါတယ္’’ဟု အုိင္ စီဂ်ီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ယင္းမွာ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕ အမ်ားအျပားအတြက္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးမတည္ ၿငိမ္မႈရွိေသာ အတိတ္ကာလ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ႏုိင္ငံအႏွံ႔ေတာ္ လွန္ပုန္ကန္မႈဆီသို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဟု ဆို သည္။ သို႔ေသာ္ ဤကာလရွည္ ႀကီးအတြင္း နက္နက္႐ိႈႈင္း႐ိႈင္းျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ တရားမမွ်တမႈ၊ မွား ယြင္းမႈမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသမလံုၿခံဳမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ပံုသြင္းျခင္း ဆက္လက္ ကိုင္စြဲမႈကို မေဖာ္ ထုတ္ႏုိင္ဘဲ က်န္ရွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံ ကိန္းမ်ား မၿပီးစီးဘဲ က်န္ရစ္မည္ ဆိုသည့္စြန္႔စားရမႈကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးျဖစ္လာမည့္ ထိုကဲ့သို႔ ရလဒ္မ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားရန္ အားလံုးက လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု တိုက္တြန္းထားသည္။

လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ ေလးပတ္သည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဆံုးအ ျဖတ္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ထားသည္။ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္ရန္ အခက္အခဲရွိေန ဆဲပင္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မရွိ ျခင္းသည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေန ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေန ၿပီး တုိက္ပြဲ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ေရြး ေကာက္္ပြဲလံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ား ျမင့္တက္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမႈကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေျခရွိေနသည္ဟု အုိင္စီဂ်ီက ဆိုသည္။

လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္း မည္သည့္သေဘာတူညီ ခ်က္မွ် မရပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္ျပင္ရန္ လေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာဦးမည္ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ႐ိုး႐ိုးရွင္း ရွင္းပင္ ဖုန္ခါလက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ မည့္ပံုမရွိေပ။ အတားအဆီးမ်ား စြာက်န္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အ လွန္ ယံုၾကည္မႈျပတ္ေတာက္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားက ေနာက္ထပ္သံသ ယမ်ားကို ပြားမ်ားျမင့္တက္ေစ မည္ျဖစ္သည္။ ေရွာင္မရမည့္ အေျပာင္းအလဲက ေဆြးေႏြးရာ တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လိမ့္မည္ပင္။ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ သည္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူ ေခါင္း ေဆာင္အသစ္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ မည့္ပံုရွိသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အဆင့္ ျမင့္အရာရွိမ်ားကိုလည္း တပ္မ ေတာ္ရာထူးအေျပာင္းအလဲတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရၿပီးျဖစ္ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္မ်ား ျဖစ္လာမည္မွာလည္း သံသယရွိ စရာမလိုေပ။ ထုိအေျခအေနတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္မႈမ်ား ျမန္ ဆန္(သို႔မဟုတ္) လြယ္ကူမည့္ပံုမ ရွိေပ။ လက္ရွိေရးဆြဲထားေသာ တစ္္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မွာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ စာခ်ဳပ္မ ဟုတ္သလို ခိုင္မာေသာ သေဘာ တူညီခ်က္လည္းမဟုတ္ေၾကာင္း အုိင္စီဂ်ီက ေထာက္ျပထားသည္။ တပ္ဖြဲ႕ အင္အားခြဲျခင္း၊ နယ္ေျမ သတ္မွတ္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း အစရွိ သည့္ စစ္တပ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား မွာ မေသခ်ာလွသလို စာခ်ဳပ္၌ပါ လည္းမပါ၀င္ေပ။

သို႔ေသာ္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ အေျခအေနကို ေပးထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးကိုေတာ့ ထုိစာ ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားျပဳသည္။ ယင္း ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလွ်င္ဒီထက္ ပိုအားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသ ေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကို လက္မွတ္မေရးထုိးလွ်င္ စြန္႔စားရမည့္ အႏၲရာယ္က ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရႊ႕လ်ားေစသည့္ အဟုန္ကုိ ေရွာင္လႊဲမရေသာ ဆုံး႐ႈံးျခင္း သည္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ျမင့္တက္မႈကို ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထိေရာက္ မႈနည္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တုိက္ ပြဲမ်ားသည္ တင္းမာႏုိင္ၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔ ႏုိင္ကာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ဆုတ္ႏုိင္ေျခရွိသည္။

ထိပ္သီး ေတြ႕ဆုံပြဲကို ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထုိး ႏုိင္ရန္ ေနာက္ဆုံးအားထုတ္မႈအ ျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔႐ႈျမင္ခဲ့ၾက သည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေျပာင္း လြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈကို ျပသခဲ့ၿပီး ေရွ႕တုိးမရ ေနာက္ဆုတ္မရအေျခ အေနကုိ ေရွာင္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ပါ၀င္မႈသေဘာတူညီ ခ်က္ကိုမွ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း အုိင္စီ ဂ်ီက ေထာက္ျပသည္။

အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ေကအုိင္အုိ ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ဆိုလွ်င္ ရဲရင့္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို လုိအပ္မည္ဟု အုိင္စီဂ်ီက ေရးသားအႀကံျပဳသည္။
7 day

No comments:

Post a Comment