Tuesday, 4 August 2015

မေရးခ်င္ေပမယ့္ မေရးမျဖစ္ေရးရတဲ့အိတ္ဖြင့္ေပးစာ(၁) လူထုေခါင္းေဆာင္သို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္ရမည့္ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္ သူလူထု၏ အားကိုးအားထားျပဳ ရာျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏တပ္ ဦးျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္ လင့္ေစာင့္စားခဲ့ရေသာ ျပည္သူ လူထုအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္၊ တစ္ခုတည္းေသာ ေရြးခ်ယ္ရာျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ဒီခ်ဳပ္သည္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုႏွင့္ တစ္ သားတည္း ရပ္တည္ႏုိင္လွ်င္ ေအာက္ေျခေက်ာမြဲျပည္သူလူထု အမ်ားစုႀကီးသည္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာျဖစ္ၾကမည္။ ေအာက္ေျခ ေက်ာမြဲျပည္သူလူထုႏွင့္ ေ၀းကြာ လ်က္ ရပ္တည္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ျပည္ သူလူထုအမ်ားစုႀကီးသည္ ရင္နာ ရမည္၊ ရင္ေမာရမည္သာျဖစ္ သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ စုစည္းက်စ္လ်စ္ခိုင္မာအား ေကာင္းခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျချပည္သူ လူထုကို မ်က္ႏွာမူမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕ခရီးတြင္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအေန ျဖင့္ ပိုမိုေတာက္ပလင္းလက္ ေသာဘ၀မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ ကူးယဥ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူထု ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ င့ါျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ ေရာက္ထံုးကို ႏွလံုးမူလာမည္ဆို လွ်င္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု သည္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေျခ ပါတီ၀င္ထုသည္လည္းေကာင္း ရင္ေမာရမည္၊ ရင္နာရမည္သာ ျဖစ္သည္။
ေရြးခ်ယ္စရာမရွိ၍သာေပး လိုက္သည့္မဲ၊ အႏူေတာမွာ လူ ေခ်ာျဖစ္ေနသျဖင့္ ေပးလိုက္ရ သည့္မဲျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအနာဂတ္အတြက္ လံုး၀မေကာင္းႏုိင္ပါ ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးေဆြးေႏြးလို ပါသည္။
မၾကာေသးမီနာရီပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္လႊ တ္ ေတာ္အသီးသီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားစာရင္းကိုေတြ႕ရွိရၿပီး အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွအသံမ်ားကို နားစြင့္ၾကည့္ေသာအခါ အလြန္ အမင္းစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေနအထား မ်ားကိုၾကားသိခဲ့ရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပါတီဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအေန ျဖင့္ ထိုထိုကိစၥမ်ားကို မသိ၊မၾကား ခဲ့ေလသလား၊ သိၾကားလ်က္ သိ သိခ်ည္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေလသလား။ ပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ပါတီေကာ္မတီအခ်ိဳ႕က မသိ၊ မၾကားႏုိင္ေအာင္ ဖံုးကြယ္ခဲ့ေလ သလား၊ ေ၀ခြဲမရႏုိင္ခဲ့ေပ။ ျပင္ ဆင္မႈမွား စီစဥ္မႈအမွား၊ လုပ္ငန္း စဥ္အမွား စသည့္အမွားမ်ားစြာႏွင့္ ရစ္ပတ္ခဲ့ေသာ ညီလာခံကာလ ဒီ ခ်ဳပ္ပါတီတြင္း အက်ပ္အတည္း မ်ားကို ပိုမိုနက္႐ႈိင္း႐ႈပ္ေထြးေစ မည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကိုကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထပ္တူျပဳမွားခဲ့ေလသလားဟု လည္း ယံု မွားသံသယျဖစ္မိသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ေအာက္ေျခပါတီ ၀င္ထု (သို႔မဟုတ္) ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထုက တေလးတစား ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူမ်ားကို မည္သည့္အ တြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရ သနည္း။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ပါတီ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခပါတီ၀င္ထု၏ ေရြး ခ်ယ္မႈကို ကုလားဖန္ထိုးလ်က္သူ႔လူကိုယ့္လူ ဆြဲထည့္မႈမ်ားကိုမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။
ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ႀကီးအခ်ိဳ႕၏ အနီးကပ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ရွိေနခဲ့သူ မ်ားသည္ ပါတီေအာက္ေျခႏွင့္အ ဆင္မေျပလင့္ကစား ပါတီထဲတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မျမင့္လင့္ကစား၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ေရွာ ေရွာ႐ွဴ႐ွဴပါ၀င္လာရသနည္း။
ၿမိဳ႕နယ္ပါတီတြင္ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အရွင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး အ႐ႈပ္အရွင္းရွိသူမ်ားသည္ အ ဘယ္ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားစာရင္းတြင္ မားမား မတ္မတ္ပါလာရသနည္း။ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၀င္ထုအမ်ားစုက အႀကိမ္ ႀကိမ္အခါခါမလိုလားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ စာရင္းတြင္ ခံ့ခံ့ညားညားပါလာရ သနည္း။ စသည့္စသည့္ ေမးခြန္း ေပါင္းမ်ားစြာကို လူထုေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ပါတီဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။
ပါသင့္ပါထိုက္ေသာ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းတြင္ မပါရိွိခဲ့ျခင္းအေပၚ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပါတီဗဟိုေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ အေလးအနက္ ထားလ်က္ တရား၀င္ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးလိမ့္မည္ဟု အျပည့္ အ၀ယံုၾကည္ပါသည္။
ထို႔အတူ မပါသင့္၊မပါထိုက္ ေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကို တတ္ႏုိင္သမွ် စိစစ္လ်က္ မူ လစာရင္းထဲမွ ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ေရး အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ဆြမ္းဆန္ထဲေရာမည့္ ႂကြက္ေခ်း မ်ားကို တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ဖယ္ထုတ္ ရမည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ပါတီဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ သည့္အေလ်ာက္ အျပင္းအထန္ တိုက္တြန္း ေဆာ္ၾသလိုက္ပါသည္။
ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရး စိုးရိမ္ေရမွတ္ကို ေက်ာ္လြန္လာ ေနၿပီဟု ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ ျပဳႏုိင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း ျမစ္ ေခ်ာင္းအမ်ားစုတြင္ စိုးရိမ္ေရ မွတ္ကို ေက်ာ္လြန္ကာေအာက္ ေျချပည္သူလူထုမ်ား ေရလႊမ္းမိုး မႈသဘာ၀ေဘးကို ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ကာလတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ လည္း စိုးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္ ေရ လႊမ္းမိုးမႈကဲ့သို႔ လႊမ္းမိုးမႈေပါင္းစံု ကို ႀကံဳကာ ႏိုင္ငံတကာ အက်ပ္ အတည္းႀကီးတစ္ခုကို ရင္ဆုိင္ လာရဖြယ္ရွိေနသည့္အေလ်ာက္ စိုးရိမ္ပူပန္ ေနမိသည့္အတြက္ တိုက္တြန္း ေဆာ္ၾသရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအ ေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာ ရင္းတင္သြင္းရမည့္ ၾသဂုုတ္ ၈ ရက္ေန႔မတိုင္မီ လက္ရွိထုတ္ျပန္ ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာ ရင္းမ်ားအနက္ အထူးသျဖင့္ ေအာက္ေျခပါတီ၀င္ထုႏွင့္ ျပႆ နာရွိေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈ ေရးအ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားရွိေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာမ်ား သို႔အျမန္ဆံုးစိစစ္ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေနရာတြင္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ကို အျမန္ဆံုးအစားထိုးေရြးခ်ယ္ သင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းအႀကံျပဳလိုပါသည္။
ထိုထိုကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားသည္ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ အရိပ္အာ၀ါသ ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ ျဖစ္ေစ ရယူထားသူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ စံုစမ္းေမးျမန္း စိ စစ္ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အလြန္အ မင္းခက္ခဲႏုိင္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏုိင္သူမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္းသာရွိ သည့္အတြက္ လာမည့္ရက္ပိုင္း အတြင္း မျဖစ္မေန စိစစ္၊ ကိုင္ တြယ္၊ ေျဖရွင္းသင့္ပါေၾကာင္းတုိက္တြန္းအႀကံျပဳလိုက္ပါသည္။
ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္း

No comments:

Post a Comment