Monday, 27 July 2015

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းမႈႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္ေနဟု FMI ထုတ္ျပန္

ကုမၸဏီအုပ္စုတစ္ခုအေနျဖင့္ အစီရင္ခံမႈျပဳလုပ္ေသာ ပထမႏွစ္တြင္ First Myanmar Investment Co., Ltd (FMI) က စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၃၃ဒသမ၃ဘီလ်ံရရွိ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏမွာ ယခင္တစ္ႏွစ္ကထက္ ၁၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
FMI ၏ လက္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားမွ ထည့္ဝင္မႈမ်ား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၇ဘီလ်ံမွာ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းက႑မ်ားမွ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
အျမတ္ရေသာႏွစ္အတြင္း FMI သည္ ၎၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ရာ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ FMI သည္ စတင္ကတည္းက ရွယ္ယာဝင္မ်ားသို႔ အျမတ္ေငြမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မႈ မွတ္တမ္းကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ခဲ႔ရာ ရွယ္ယာတစ္ခုလ်င္ အျမတ္ေငြ ၁၂၀က်ပ္ရရွိခဲ႔သည္ဟု ေၾကညာခဲ႔သည္။

FMI ၏ အနာဂတ္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အေသးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဆိုသည္။

ဘ႑ာေရးက႑အေနျဖင့္ ႐ိုးမဘဏ္တြင္ ရွယ္ယာ ၅၁ဒသမ၀ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟုလည္း FMI ကေၾကညာခဲ႔သည္။ ႐ိုးမဘဏ္သည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိခဲ႔ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး အခြန္မေဆာင္မီ အသားတင္အျမတ္ေငြမွာ ၃၆၃ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးလာခဲ႔သည္။ ႐ိုးမဘဏ္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ခန္႔အပ္သည့္ အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားအေကာင္းဆုံး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ သန္လ်င္စတားစီးတီးတြင္ FMI ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈဆက္လက္ရရွိေနခဲ့ၿပီး Zone B ရွိ ယူနစ္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္တြင္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ စတားစီးတီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၏ အဆင့္အသစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Galaxy Towers ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္ခဲ႔ၿပီး သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းေသာ ျမစ္ကမ္းေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တိုက္ခန္းမ်ားမွာ ၀ယ္လိုအား အခိုင္အမာရွိေနသည္။

FMI သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ ပထမဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ KrisPLAZA Naypyitaw ႏွင့္ ပတ္သက္သည ့္အစီအစဥ္ကိုလည္း ေၾကညာခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ Land Project တြင္ပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Meeyahta International Hotel တြင္လည္း ရွယ္ယာအသစ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑တြင္ Lippo Group ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ကိုလည္း အျပီးသတ္ သေဘာတူ ထားၿပီး ယခုအခါ Pun Hlaing Siloam Hospital (PHSH) ဟု အမည္သစ္ ျပန္ေပးထားေသာ ေဆး႐ုံ၏ ရွယ္ယာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ PHSH သည္ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ အားသစ္ေလာင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈၾကီးတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခင္က ၉၅ ခုတင္သာရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၁၇၄ ကုတင္ရွိလာသည္။

ယင္းေဆး႐ုံက စက္ကိရိယာသစ္မ်ား ၀ယ္ယူခဲ႔သည့္အျပင္ ကိရိယာအစုံအလင္တပ္ဆင္ထားေသာ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ရက္သတၱပတ္ျပည့္ တေန႔ ၂၄နာရီ အေရးေပၚ႒ာနကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိေဆး႐ုံတြင္ သာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အခ်ိန္ျပည့္ လခစားပုံစံ ဆရာ၀န္မ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္က်င့္သုံးခဲ႔သည္။ လက္ရွိ PHSH ေဆး႐ုံသည္ လြယ္ကူေခ်ာေမာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ပထမ ျဖစ္ကာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေဆး႐ုံ ၂၀ အထိ ဖြင့္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

FMI သည္ ေလေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ လက္လီလုပ္ငန္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ႂကြယ္ဝမႈ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္ ယင္းက႑မ်ားမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ဆက္လက္ေပၚထြက္လာမည္ဟု ကုမၸဏီက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

No comments:

Post a Comment