Sunday, 5 July 2015

Boat People ျပႆနာအေပၚ အေျဖရွာျခင္း - အပိုင္း(၁)

ယေန႔ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာ့ေႏြဦးအျဖစ္ တင္စားေခၚေ၀ၚရမည့္ ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားအျပားရရွိေနသလို အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕လ်က္ရွိပါသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ လက္ရွိရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ စိမ့္၀င္လာသည့္ ဘဂၤါလီျပႆနာမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ပြား လာေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္တစ္ရပ္အသြင္ေရာက္ရွိလာၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိပါက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ပိုင္နက္နယ္ေျမထိခုိက္ဆံုး႐ံႈးမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ ဦးတည္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားလာသည့္ Boat People ျပႆနာႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဘဂၤါလီစိမ့္၀င္မႈ(Bengali Migrant) ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား၊ အမ်ိဳးသားေရး႐ႈေထာင့္မွ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္း တြင္ ပါ၀င္ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံတကာက်င့္၀တ္စံႏႈန္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ႐ႈေထာင့္မ်ားကလည္း လိမၼာပါးနပ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤါလီျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ မိမိတစ္ႏိုင္ငံတည္းအေပၚတြင္သာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစေရး အတြက္ လိုအပ္ပါက ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ရယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေရွ႕တန္း တင္ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ သည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ ရပ္တည္မႈသေဘာထားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ ပံုသ႑ာန္ နည္းလမ္း မ်ားကိုလည္း သတိႀကီးစြာထား၍ ေစာင့္ၾကည့္တံု႔ျပန္ ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွစတင္သည့္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး တစ္ဖက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤါလီျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ကာလတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရျပင္၌ Boat People ေခၚ ေလွစီးျပႆနာသည္ လည္း ဗူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါသည္။ ၎ Boat People ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိရမည့္ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေစရန္ မီဒီယာ နည္းလမ္းအပါအ၀င္ ဖိအားေပးနည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းစံုမွ ၀ိုင္း၀န္းပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ေတြ႕ျမင္ရ ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဘဂၤါလီျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ သည္ႏွင့္အညီ မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး အေျခခံမူမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းနည္းလမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျမင္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာအျမင္မ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းစသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ၁၀၀ ေက်ာ္ မွီတင္းေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ အိႏိၵယႏိုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္း တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္တည္ရွိေနပါသည္။ ေရေျမ ေတာေတာင္ သဘာ၀အရ ဆန္ေရစပါး၊ သားငါးေပါၾကြယ္၀ေသာ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ဌာေနျမန္မာတုိင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား အပါအ၀င္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေရွးပေ၀သဏီကတည္းက အတူတကြ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတြင္ ရခိုင္၊ ခမီး၊ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္၊ သက္၊ မရမာႀကီးႏွင့္ ကမန္လူမ်ိဳးမ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။
ဘဂၤါလီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၀င္ေရာက္လာမႈအား သမိုင္းေၾကာင္း အရျပန္ၾကည့္ လွ်င္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ မ်ားျဖစ္ေသာ ရခုိင္ႏွင့္ တနသၤာရီကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ားအား ၿဗိတိသွ်တုိ႔မွ သိမ္းပိုက္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဘဂၤါလီအလုပ္သမား ၃,၀၀၀ ခန္႔ စတင္၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤါလီဦးေရ ၅၈,၂၃၅ ဦးေရအထိ တုိးလာခဲ့ၿပီး ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ဘဂၤါလီဦးေရ ၁၇၈,၆၄၇ ဦးထိရွိလာရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဘဂၤါလီဦးေရ ၀င္ေရာက္လာမႈ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးျမွင့္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၁၆-၁၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာအၾကား မီးရထားလမ္းေဖာက္ လုပ္မႈစီမံကိန္းတြင္ ေစ်းေပါေသာ ဘဂၤါလီအလုပ္သမားမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ထပ္မံေခၚယူခဲ့ပါသည္။
အဂၤလိပ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန၏ ၁၉၃၀/၃၁ အစီရင္ခံစာအရ ရခုိင္ေဒသသုိ႔ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ စစ္တေကာင္းဘဂၤါလီသား ၄,၀၀၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားအရ စစ္ေတြခ႐ုိင္တြင္ ဘဂၤါလီေယာက်္ားေပါင္း ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆုိုပါ ခ႐ုိင္အတြင္းရွိေသာ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ စစ္တေကာင္းသား ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသအတြင္းသုိ႔ စိမ့္၀င္လာမႈမ်ားျပားလာခဲ့ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိခင္ ႏိုင္ငံသုိ႔ မျပန္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္သာမက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္ခုကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳ ခံခ်င္လာခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
စည္သူေမာင္

ေန႔စဥ္သတင္း

No comments:

Post a comment