Friday, 12 October 2012

ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏာေရး ေလာက အေျပာင္းအလဲ

မနက္ျဖန္ ထြက္မယ့္ The Voice မွာပါတဲ့ ေဆာင္းပါးပါ။ယခုုအပတ္အတြင္း သတင္းၾကီး သုုံးခုု ၾကားလိုုက္ရသည္။ တစ္ခုုက ျပည္ပက၊ ႏွစ္ခုုက ျပည္တြင္း ကလာ သည္။ သုုံးခုုလုုံးက ျမန္မာျပည္ ေငြေရးေၾကးေရးကိုု ေျပာင္းပစ္မည့္ သတင္းမ်ားခ်ည္း။ ကေမာဇ ဘဏ္သ တင္း၊ဘဏာေရးအေရးယူပိတ္ဆိုု႔မႈဖယ္ရွားသတင္းႏွင့္ဗဟိုုဘဏ္လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားေတာ့ မည့္သ တင္း။


ကေမာဇဘဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာလဟာလသည္ ဥကဌဦးေအာင္ကိုု၀င္းႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ထြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ တအုုံေႏြးေႏြး ေမးၾကျမန္းၾကရာမွ တစ္ေယာက္ကအစ တစ္ရာဆုုိသလုုိ သတင္း တျဖည္းျဖည္း ပ်ံ႔သြားျပီး ကေမာဇဘဏ္တြင္ ေငြစုုထားသူအခ်ိဳ႔ အေျပးအလႊားထုုတ္ၾကသည္။ ေနာက္ဆုုံး ဦးေအာင္ကိုု၀င္း ေဘာလုုံးပြဲၾကည့္ရသည့္ အျဖစ္ေရာက္ေတာ့သည္။ ဦးေအာင္ကိုု၀င္း ေဘာလုုံး ပြဲၾကည့္ ရုုံႏွင့္ မျပီး၊ ဘဏ္လုုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ဗဟိုုဘဏ္တိုု႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုုပ္ ကာ ဗဟိုုဘဏ္က တာ၀န္ယူ သည္ဟုု အာမခံလိုုက္သည္။ ၅.၁၀.၂၀၁၂ ေသာၾကာေန႔တြင္ ကေမာဇဘဏ္မ်ားမွ ထုုတ္ သြားေသာေ ငြ မွာ သန္းကိုုးေထာင္ခန္႔ရွိသည္ဟုု ထုုတ္ျပန္သည္။

ဦးေအာင္ကိုု၀င္း ေဘာလုုံးကြင္းထဲ ေရာက္ေနသည့္ ပုုံမ်ား၊ သတင္းမ်ားကိုု ျမင္ေနရခ်ိန္တြင္ တိုုက္တိုုက္ ဆိုုင္ဆိုုင္ပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအား အေမရိကန္က ခ်မွတ္ထားသည့္ ဘဏာေရးဆိုုင္ရာ ပိတ္ဆိုု႔အေရးယူမႈကိုု ရုုပ္သိမ္းသည့္ အမိန္႔ကိုု အေမရိကန္သမတ အုုိဘားမားက  လက္မွတ္ေရးထိုုးသည့္ ပုုံႏွင့္ သတင္းမ်ားက တက္လာျပန္သည္။ သတင္းက အားလုုံးေမ ွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနသည့္ သတင္းေကာင္း။ ျမန္မာႏုုိင္ငံအား ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆိုု႔အေရးယူမႈအားလုုံးေလာက္နီးနီးကိုု အေမရိကန္အစိုုးရက ရုုပ္သိမ္းေပးလိုုက္ျပီ။ တစ္ကမာလုုံးက အုုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ေရာ ဦးသိန္းစိန္ပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုသိုု႔ ခရီးလွည့္လည္အျပီး ျမန္မာျပည္သုုိ႔ ခရီးေရာက္မဆိုုက္တြင္ပင္ အိုုဘားမားက ထိုုအမိန္႔ခ်လိုုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုုင္ခင္ လက္မွတ္ထိုုးလိုုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

တတိယသတင္းက ျမန္မာႏုုိင္ငံဗဟိုုဘဏ္ကိုု မၾကာမီ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ေပးေတာ့မည္ဟူေသာ ဗဟိုု ဘဏ္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခ်က္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ဗဟုုိဘဏ္ႏွင့္ ဘဏာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ၾကီးဌာနတိုု႔ တြဲစပ္ထားသည္မွာ ၾကာခဲ့ျပီ။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ဗဟိုုဘဏ္သည္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ (monetary policy) ကိုု ကိုုင္တြယ္ရျပီး ဘဏာအခြန္က ဘဏာေရးမူ၀ါဒ (fiscal policy) ကိုု တာ၀န္ယူ ရသည္။ ေငြေၾကးမူ၀ါဒကိုု ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုုင္တြယ္ႏုုိင္လ်င္ ႏုုိင္ငံ့စီးပြားကိုု တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းႏိုုင္မည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ထိုုသိုု႔ႏွစ္ခုုေပါင္းထားသျဖင့္ ဗဟိုုဘဏ္၏ အစြမ္းကိုု သိပ္မျမင္ရ။

အဆိုုပါ သတင္းသုုံးပုုဒ္လုုံးက ျမန္မာ့ေငြေၾကးေလာကႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနတိုု႔ကိုု သတိေပးေနသည္။

ကေမာဇဘဏ္

ကေမာဇဘဏ္ အျဖစ္အပ်က္က ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ေကာလဟာလႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္ ႏုနယ္ေနဆဲဟုု အခ်က္ေပး သည္။ သတင္းမ်ား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးမရခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုုႏွစ္ခ်ီၾကာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူတိုု႔ သည္ သတင္းကိုု ေကာလဟာလထင္၊ ေကာလဟာလကိုု သတင္းထင္ခဲ့ၾကသည္။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရ လာေသာ္လည္း သတင္းႏွင့္ ေကာလဟာလမကြဲသည္ကိုု  အက်င့္ပါေနၾကေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းေ ဖ်ာက္မ ရ။  သတင္းဆုုိသည္မွာ ဖုုံးထားဖိထားေလေလ၊ လြတ္ရာအေပါက္မွ ထြက္ကာ ေကာလဟာလ အ သြင္ျဖင့္ လုုိတုုိးပိုုေလ ွ်ာ့ ၾကီးထြားႏုုိင္ေလေလ။ အတည္မျပဳႏုုိင္သျဖင့္ သတင္းျဖစ္ခြင့္မ ရေတာ့ေ သာေ ၾကာင့္ ေကာလဟာလအျဖစ္ ၾကီးခ်င္တုုိင္းၾကီး၊ ဇာတ္နာသည္ထက္ နာႏုုိင္ခြင့္ ရရွိသြားျခင္းပင္။ ေရးမ ရသည့္ ယခင္ အခ်ိန္မ်ိဳးက ဆိုုလ်င္ ယခုုအျဖစ္မ်ိဳးသည္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ပိုုတိုုးကာ အေျခအေနပိုုဆိုုး သြားႏုုိင္သည္။ ယခုုမူ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖင့္ လူေရွ႔ထြက္ရပ္၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖ၊ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲလုုပ္လိုုက္ေသာေၾကာင့္ ခပ္ျမန္ျမန္ ရပ္တန္႔သြားျခင္းျဖစ္သည္။ သန္းကိုုးေထာင္ ဆိုုသည္မွာ သိန္းကိုုးေသာင္း။ သိန္းတစ္ေသာင္းတန္ေျမကြက္ ဆယ္ကြက္စာသာ ရွိသည္။ ေဒၚလာျဖင့္ဆိုုလ်င္ ဆယ္ သန္း ခန္႔။ ကေမာဇကဲ့သုုိ႔ ဘဏ္ခြဲရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိ ဘဏ္မ်ိဳးအတြက္ မေထာင္းတာ။ သိုု႔ေသာ္ ခပ္ျမန္ျမန္ရပ္ တန္႔သြားျခင္းမွာ အလြန္ေကာင္းသည္။ ဘဏ္သည္ ျပိဳလ်င္ ဆက္တိုုက္ျဖစ္ျပီး အျခားဘဏ္ မ်ားပါ မီးခိုုးၾကြက္ေလ ွ်ာက္လိုုက္တတ္သည္။ စီးပြားေရးတစ္ခုုလုုံးပါ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ ထိခုုိက္သလိုု trust ယုုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ေသာေၾကာင့္ အတန္ၾကာ နာလန္မထူဘဲ ရွိတတ္သည္။ ယခုုကဲ့သိုု႔ ATM ကတ္မ်ား ျပန္စ၊ တိုုက္ခန္း၊ ကားတုုိ႔၀ယ္ရာတြင္ ဘဏ္မ်ားက စိုုက္ထားျပီး အရစ္က်ေငြေပးစနစ္တိုု႔ျဖင့္ ဘဏ္တိုု႔ အညႊန္႔စလူခ်ိန္၊ တိုုင္းျပည္စီးပြားေရး ျပန္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ယခုုကဲ့သုုိ႔ ျပသနာျမန္ျမန္ ရွင္းႏုုိင္ျခင္း မွာ မဂၤလာပင္။

ေနာက္ရႈေထာင့္တစ္ခုုမွ ၾကည့္လ်င္ ကေမာဇဘဏ္ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ရသြားျပီ ျဖစ္သည္။ ယခုုအခ်ိန္ ျမန္မာ့စီးပြားသည္ စတင္ျပင္ဆင္စသာ ရွိေသး သည္။ ႏိုုင္ငံတြင္း လည္ပတ္ေနေသာ ေငြလုုံးေငြ ရင္းလည္း နည္းပါးေသး သည္။ ေနာင္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာလ်င္ ႏုုိင္ငံျခားတိုုက္ရိုုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ မ်ားေရာ၊ အေထာက္ အပံ့ေပးေငြ မ်ားေၾကာင့္ေရာ၊ စီးပြားေရးပိုုလုုပ္လာၾကသည့္အတြက္ေရာ လည္ပတ္ေငြလုုံးေငြရင္း မ်ားစြာ တုုိးလာႏုုိင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကာလဟာလ ဒဏ္ခံရလ်င္ ျပင္ဆင္ ထားျခင္း မရွိပါက ယခုုထက္ မ်ားစြာ ထိခိုုက္ႏုုိင္သည္။ ယခုုတစ္ၾကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ပ်က္ခဲ့သည္မ်ားကိုု သင္ခန္းစာ ယူႏုုိင္ ကာ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ႏုုိင္လ်င္ ေနာင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာစိတ္ေအး ရျပီ ျဖစ္သည္။


ပိတ္ဆိုု႔မႈ ပယ္ဖ်က္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ခ်မွတ္ထားေသာ ဘဏာေရးပိတ္ဆိုု႔မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ႏုုိင္ငံတကာ ဘဏာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သက္သာေသာ အတိုုးႏႈန္းျဖင့္ ေငြေခ်းမရခဲ့။ ျမန္မာႏုုိင္ငံကိုု ျဖတ္သည့္ အာရွလမ္းမၾကီးမ်ား ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္းတြင္ မစရေသးျခင္းမွာ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ကဲ့သိုု႔ ေငြေၾကးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုုိင္ငံကိုု ေငြမေပးေသာေၾကာင့္ အျခားနည္းလမ္း ရွာရင္း အခ်ိန္ၾကာသြားျခင္းပင္။ ယခုု အေမရိကန္က လမ္းဖြင့္ေပးလိုုက္သည့္အတြက္ ကမာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ႏွစ္ ခုုေပါင္း သိုု႔ ျမန္မာ က ေပးရန္ ရွိသည့္ ေဒၚလာသန္းကိုုးရာကိုု ရွင္းပစ္ရန္ ထိုုဘဏ္ႏွစ္ခုုလုုံး က ေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့မည္။ ျပန္ေပးရမည့္ အေၾကြး ၂၀၁၃အေစာပိုုင္းေလာက္တြင္ ရွင္းသြားလ်င္ ထိုု ဘဏ္ တိုု႔မွ ေနာက္ ထပ္ ထပ္မံေခ်းယူႏုုိင္ျပီ။ ဘဏာေရးပိတ္ဆိုု႔အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆီး အတား တိုု႔လည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္။ ေငြေပးရန္၊ ေငြလႊဲရန္၊ ေငြလက္ခံရန္ ဒုုက အား လုုံး ျပယ္ လြင့္ေတာ့ မည္။ ႏုုိင္ငံတကာသုုံး Visa၊ Master Card မ်ားလည္း သုုံးႏုုိင္ရန္ လမ္းပြင့္သြားျပီ။

ဗဟိုုဘဏ္

ဗဟိုုဘဏ္သည္ ႏုုိင္ငံတြင္း အဓိကေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ တာ၀န္အပ္ႏွင္းခံရေသာ အဖြဲ႔အ စည္းျဖစ္ျပီး ႏုုိင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္ အဓိကက်လွသည္။ ႏုုိင္ငံေရးအရ ေရတိုုတြက္ခ်က္မႈမ်ား ကင္းကင္း (ဥပမာ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေအာင္ႏုုိင္ေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မေရာေႏွာေအာင္) ႏွင့္ စီမံႏုုိင္မွ သူ႔တာ၀န္ကိုု အေကာင္းဆုုံး ထမ္းေဆာင္၊ အေကာင္းဆုုံး ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗဟိုုဘဏ္ ကိုု ႏုုိင္ငံေရး သမား တုုိ႔လက္မွ ခပ္ေ၀းေ၀းထားၾကသည္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထားၾကသည္။ ဗဟိုုဘဏ္၏ အဓိကတာ၀န္မွာ ေငြေၾကးတည္ျငိမ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္သည့္ ဗဟိုုဘဏ္သည္ ဘဏာအ ခြန္၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္မူ သတင္းအခ်က္အလက္ မျပတ္တမ္း အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဗဟိုုဘဏ္ဥကဌေနရာသည္ တိုုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမင့္သည့္၊ တိုုင္းျပည္ကိုုသစာရွိသည့္၊ ေတာ္လည္းေတာ္ ေကာင္းလည္းေကာင္း ပုုဂုုိလ္မ်ိဳး ကိုု ေရြးခ်ယ္ခန္႔ ထားရန္ လိုုသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုတြင္ ဗဟိုုဘဏ္ဥကဌအျဖစ္ ႏွစ္၂၀ခန္႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ ဂရင္းစပန္း (Alan Greenspan) သည္ ဂုုရုုဟုု နာမည္ၾကီးသလိုု လက္ရွိဥကဌ ဘာနာကီ Bernake သည္လည္း နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီး စီးပြားေရးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးကိုု ကိုုင္တြယ္ၾကသည့္ထိုုသူတိုု႔သည္ ဥာဏ္ၾကီး ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဆိုုလ်င္ တက္သစ္စ ျပင္တုုန္းဆင္တုုန္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးကိုု ကိုုင္တြယ္ရ မည့္ ျမန္မာ့ ဗဟိုု ဘဏ္ ဥကဌသည္ ဥာဏ္ၾကီးရွင္ထက္ပင္ သာလြန္ေသာ သူ ျဖစ္ရန္လိုုသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ မသိကိန္းမ်ား မ်ားလွသည့္အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ၾကီး မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာၾကီးၾကီး၊ ႏုုိင္ငံေရးမလုုပ္၊ တိုုင္းျပည္မ်က္ႏွာကိုုသာၾကည့္သည့္ ဗဟိုုဘဏ္ ဥကဌမ်ိဳး လုုိအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေငြေၾကးေလာက၊ ဘဏာေရးေလာက၊ စီးပြားေရးေလာကတိုု႔သည္ အေျပာင္းအလဲၾကီးမ်ားႏွင့္ ၾကဳံေတြ႔ေနရျပီ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုုိင္ႏုုိင္နင္းနင္း အသြင္ ကူးေျပာင္းႏုုိင္ လ်င္ ျမန္မာ့ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အရွိန္အဟုုန္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေရွ႔ဆက္ႏုုိင္မည္။ေဇယ်သူ

No comments:

Post a Comment