Friday, 19 February 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ အေတြးအျမင္ အာေဘာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အစုအဖြဲ႕သုံးခုမွ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းတင္ သြင္းရန္ အစည္းအေ၀းမ်ား စတင္မည့္ရက္ကို မတ္ ၁၇ ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ မတ္ ၁၇ ကို သြားရာ ရက္မ်ားသည္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ရင္ခုန္လိႈက္ေမာဖြယ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားသည္ လမ္းေဘးအိပ္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္မွ မဲဆႏၵရွင္ တခ်ဳိ႕သည္ ညလုံးေပါက္ မအိပ္ႏိုင္ဘဲ ရင္ခုန္စြာႏွင့္ တစ္အိမ္လုံးထြက္ မဲေပးခဲ့မႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း သူတုိ႔ယုံၾကည္သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအား လက္၀ကြက္ အပ္ႏွင္းလို ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကသည္။ သူသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏ သမီးျဖစ္ၿပီး၊ ဖခင္ျဖစ္သူအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာမ်ားကို ခ်စ္ခင္သူျဖစ္သည္။ သူက ေရြးခ်ယ္မႈဟု သုံးႏႈန္းေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ျမန္မာမ်ားအက်ဳိး ထမ္းေဆာင္ရန္ ၈၈၈၈ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံကာလမွ စတင္ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီက စစ္အာဏာရွင္ေအာက္မွ လြတ္ထြက္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ ေသာ ယင္းဒီမိုကေရစီခရီးၾကမ္းႀကီးကို ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ၾကသည္။
စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီကို ရန္သူရန္ဘက္သ ဖြယ္ အျမစ္ျဖဳတ္ေခ်မႈန္းရန္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းအာဏာရွင္မ်ားပင္ တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး အရာက်၊ နိမ့္က်၊ အၿငိမ္း စားသြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ ယေန႔တိုင္ မယုိင္မလဲ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ အေရးပါေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ သည္ မယိမ္းမယိုင္ေသာ လူုထုဆႏၵမဲမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ရရွိကာ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
လူထုသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီကို လူထုပါတီဟု ခံယူၿပီး အင္န္အယ္လ္ဒီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုေခါင္းေဆာင္ဟု သတ္မွတ္ၾကကာ အင္န္အယ္လ္ဒီေအာင္ပြဲကို လူထုေအာင္ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီက ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္ခဲ့ၿပီးခ်ိန္၌ လူထုသည္ အလုပ္မ်ားေနၾကသည္။ မည္သူသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ႀကီးစိုးမည္လဲ၊ မည္သူသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အုပ္စီးမည္လဲ၊ မည္သူသည္ မည္သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္လဲ၊ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ စိတ္ကူးယဥ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္း တို႔ျဖင့္ စိတ္ပင္ပန္းေနရၿပီး ေက်နပ္ ၾကည္ႏူးေနၾကသည္။ လူထုသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီေအာင္ပြဲအေပၚ ပီတိပြားကာ ရင္ခုန္ေနၾကသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကသည္ သူ႔ဖခင္အတိုင္းပင္ တထပ္တည္းက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ လူထုတစ္ရပ္လံုးကို သူ႔ေနာက္ကပါလာေအာင္ စည္းရုံးႏိုင္ခဲ့သည္။ သူတို႔ဆိုခဲ့သည့္ ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၏ဗိသုကာဟုပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ အဆင့္သို႔ လည္း တက္လွမ္းလာေနသည္ဟု ေျပာ၍ရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာမ်ား ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရ ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ထပ္တူက်တန္ဖိုးရွိလွသည္။ လက္ရွိတြင္ သူသည္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း တိုင္းျပည္အေျပာင္း အလဲ ညင္သာသိမ္ေမြ႕ေစရန္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္။
ျပည္သူမ်ား မလုိလား၊ လက္မခံဘဲ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အလိုက် အခ်ိန္ယူ တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ စစ္ေဘာင္ကိုခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး တရား၀င္ေအာင္ မတရားျပဳလုပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ဳိးျဖစ္ရာ ယင္းဥပေဒအရ ျပည္သူအမ်ားစု၏ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အေပၚစီးယူေသာ စကား "အေျခခံဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္" ဆိုသည္မွာ နားလွည့္ပါးရိုက္ သေဘာအသြင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္သေဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနသည္မွာ မည္သုိ႔မွ် ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း မဟုတ္ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိ ထားေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီလႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သေဘာက်သူတစ္ဦး သမၼတျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္လာလွ်င္ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ေရာ၊ သူ႔ကို လက္မခံလိုသည့္ ဆန္႔က်င္ဖက္ အအုပ္အစု အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားအတြက္ေရာ၊ စစ္တပ္အတြက္ေရာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ နာမည္ဂုုဏ္သ တင္းတင့္တယ္ ေက်ာ္ေဇာဖြယ္ရွိသည္ဟု ေ၀ဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေပရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ေသာ္ နစ္နာသူမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားထက္ ျပည္သူမ်က္မုန္းက်ဳိးသူမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္ မည္ဟု မဇၥ်ိမက ပိုင္းဆစ္သည္။
mizzimaburmese.com

No comments:

Post a Comment