Monday, 18 January 2016

ျမန္မာ - တ႐ုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း MCPWC အႀကံျပဳ

ျမန္မာ - တ႐ုတ္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအား အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းကာ ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ - တရုတ္ ပိုက္ လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(MCPWC)က အစိုးရသို႔ အႀကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရိွ Summit Park View Hotel တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ " ျမန္မာ - တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း၏ လူမႈတရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြျခင္း " စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းေကာ္မတီ၏ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးရဲသိန္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" ေျမနဲ႔ သီးႏွံေလ်ာေၾကးေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္တယ္လို႔ စီမံကိန္းတာ၀န္ရိွသူေတြက ေျပာဆို ၾကပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္မွာ အႏိုင္က်င့္ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္မႈေတြ အက်င့္ပ်က္ လာဒ္စားမႈေတြ မမွန္မကန္လုပ္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ရတာက ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အံုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္လိုင္းေလ်ာေၾကးေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး ကိုအထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ စစ္ေဆးသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳပါတယ္"ဟု ဦးရဲ သိန္းဦးက ေျပာသည္။

ေလ့လာေတြရိွခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မ်ားႏွင့္ ေတာင္ သူမ်ား၏ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားထဲမွ ေငြေၾကး ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ရပ္ေပါင္း (၁၀၂) ခုကို ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ဖိုး(၉၂,၇၉၈,၀၀၀)က်ပ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ - တရုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ ၾကည့္ေရး ေကာ္မ တီ၏ သုေတသန အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမတင္ျပႏိုင္သည့္ လယ္ေျမမ်ားတြင္အမ်ားဆံုးေတြ႔ရၿပီး ေက်းရြာတြင္ မရိွသည့္သူမ်ားမွာ အမည္စာရင္းသြင္းကာ ေလ်ာ္ေၾကး ထုတ္ယူျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ထုတ္ေပး ေရးအဖြဲ႔ ဧည့္ခံစာရိတ္အျဖစ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း ရံပံုေငြ၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး ရံပံု ေငြ၊ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရံပံုေငြ စသျဖင့္ျဖတ္ေတာက္ေကာ္ခံမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရေၾကာင္း သိရသည္။

"အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြအေနနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ပိုမိုရရွိေအာင္ လုပ္ေပးထားတာ ဒါမွမဟုတ္ သိမ္း ဆည္းေျမ အက်ယ္အ၀န္းကို ပိုတြက္ ေပးထားတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးေတာင္းခံ တာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ တခါတေလမွာ ေတာင္သူေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းၿပီးလုပ္သလို ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ ေတာင္သူကေလ်ာ္ေၾကးမရပဲ ေက်းရြာ မွာမရိွတဲ့လူတစ္ဦး အမည္သြင္းၿပီး ေလ်ာေၾကးထုတ္သြားတယ္" ဟု ျမန္မာ - တရုတ္ ပိုက္လိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ သုေတသနအဖြဲ႔မွ သုေတသန ပညာရွင္ ဦးေဇာ္အာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ - တ႐ုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဓာတ္ေငြပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းသြားရာ(၂၁) ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း (၆) ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူ ၉၆၈ ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ယင္းအစီရင္ခံစာကို စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ ေငြ႔ လုပ္ငန္း (MOGE)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးသို႔ လိပ္မႈ၍ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
mizzima

No comments:

Post a Comment