Saturday, 18 February 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားေရွာင္လႊဲကာ လက္နက္ကုိင္အာဏာယစ္မူးေနၾကေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ ( KIA ) ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား (ေပးစာ-၉)


ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕၏ တပ္မဟာ(၃)လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း(၁၅)ႏွင့္ ဘြန္ဆင္(န္) BumSen စခန္းမွ စတင္ကာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ KIA အဖြဲ႕မ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္   (၁၆-၆-၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း(၃)ႀကိမ္၊ စာျဖင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေပးပို႔ ျခင္း (၂၁) ႀကိမ္ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ KIOအဖြဲ႔(ၫိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕)၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆံုးလိုက္ေလ်ာေပးခဲ့ေသာ္လည္း KIO အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေျပာင္းလဲ အေၾကာင္းျပန္စာမ်ားေပးပို႔ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ေရွာင္လႊဲ လာခဲ့ၾကပါသည္။
ယခုအခ်ိန္သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕(KIA)အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေကာင္းစားေရးအား အစိုးရႏွင့္လက္တြဲျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္း ဆံုးအခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ အႏွစ္(၆၀)ေက်ာ္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္၄င္း ၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း(SSA(s)) အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးကာ ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္ေန႔ တြင္ (CNF) ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
 (ALP) ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီအား ဇန္န၀ါရီလ ၊ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီဘက္မွလည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာခင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေၾကာင္းျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ PNLO(ပအို႔၀္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)သည္လည္း အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ အဖြဲ႕၀င္(၅)ဦးပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာမွ အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ကို္ယ္စားလွယ္ ရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲတြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(၁၁)ဖြဲ႕လံုးႏွင့္ ထိေတြ႕ ေဆြးေႏြးၫိွႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕(၆)ဖြဲ႕ႏွင့္ အေျခခံသေဘာတူညီမႈမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။
က်န္အဖြဲ႕(၅)ဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အားကိုယ္စားျပဳကာ တိုက္ပြဲ ၀င္ေနသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ KIA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရပ္စဲဆုတ္ယုတ္ေနသည္မ်ားအား မသိက်ိဳးကၽြံျပဳကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး   ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ေရွာင္လြဲမႈအႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ယခုေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌ ဇန္န၀ါရီ (၁၈)ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္ေသာ KIA ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားမပါ၀င္ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားအား ေခတၱရပ္တန္႔ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈအား ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌ ဇန္န၀ါရီ(၁၈)ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ယခင္းအစိုးရတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ေသာ လမ္းမ်ား၊တံတားမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား သြားလာမႈႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ KIA အဖြဲ႕တို႕ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စစ္ေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လမ္းမ်ား၊တံတားမ်ားအား ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းသည္ ျပည္နယ္အတြက္ ၾကီးမားေသာဆံုးရံႈးမႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၇)ရက္ေန႔အထိ တံတားမိုင္းခြဲေသာ အႀကိမ္ေပါင္း (၁၁၃)ႀကိမ္၊ ကားလမ္းမိုင္းခြဲေသာ အႀကိမ္ေပါင္း (၁၅)ႀကိမ္၊ မီးရထားလမ္းမိုင္းခြဲေသာ အႀကိမ္ေပါင္း(၂၃)ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ျပည္နယ္အစိုးရ၏မွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရွိရပါသည္။
KIA အဖြဲ႔၏ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈမ်ားအား သိရွိျမင္သာေစရန္ တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္-
          ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႕တြင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထိုးပူႏွင့္ဆားေမွာ္အၾကား မိုင္တုိင္အမွတ္ ၆၇၈/၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ၾကားတြင္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕မွ ရထားလမ္းအား မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲခဲ့ၾကပါသည္။ KIA အဖြဲ႕ သည္ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းအမွားမ်ားထုတ္လႊင့္ကာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း ေဖာက္ခြဲမႈေၾကာင့္ ရထာလမ္းေဘးတြင္ ေသဆံုးေနေသာ  KIA ယူနီေဖာင္း၀တ္ စစ္သားႏွစ္ဦးမွာ KIA အဖြဲ႕၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ ထာ၀ရဘုရားသခင္မွ ဒဏ္ခတ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။


                      ရထာလမ္းေဘးတြင္ ေသဆံုးေနေသာ  KIA ယူနီေဖာင္း၀တ္ စစ္သားႏွစ္ဦး
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ မိုးေကာင္း- မႏၱေလးသြား မီးရထားလမ္းအား KIA အဖြဲ႔မွ မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ကိုယ္တိုင္မွ “KIA တပ္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္မ်ားအား စစ္ေရးအရွိန္ျမင့္တင္ရံုမကဘဲ အရင္ကထက္ ျပင္းထန္ေသာ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္” ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

KIA အဖြဲ႔မွ မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ မိုးေကာင္း- မႏၱေလးသြား မီးရထားလမ္း
          ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မ်ား သြားလာရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ မိုင္းေထာင္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ထိခို္က္သူမ်ားမွာ ျပည္နယ္အတြင္း ရိုးသားစြာလုပ္ကိုင္စား ေသာက္ေနၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၆-၁၁-၂၀၁၁)ရက္ေန႕တြင္ ကာမိုင္း-မအူပင္ (၆)မိုင္ ျဖတ္လမ္းေဘးတြင္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕မွ ေထာင္ထားေသာမိုင္းအား နင္းမိ၍ ေျခေထာက္ျပတ္သြားေသာ ေရကာတာေက်းရြာမွမစန္းစန္းအား ပံုႏွင့္တကြေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ KIAအဖြဲ႕မွ မဆင္မျခင္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲမႈ ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ စီးပြားေရးက်ပ္တည္း ေနခဲ့ရပါသည္။

ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕မွေထာင္ထားေသာ မိုင္းအားနင္းမိ၍ ေျခေထာက္ျပတ္သြားေသာ ေရကာတာေက်းရြာမွမစန္းစန္း
ဒါ့အျပင္ KIA အဖြဲ႕သည္ (၁၆-၁၀-၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ လံုးခင္၊ဖားကန္႔၊ဆိပ္မူ ရတနာေျမမ်ားတြင္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ား၊ စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားအား လစဥ္ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး တစ္လလွ်င္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သိန္း (၂၀၀) မွ သိန္း (၅၀၀)ထိ၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားသည္ (၅)သိန္းမွ (၁၀)သိန္းအထိ ၊စက္သံုးဆီ ဆိုင္မ်ားသည္ (၁)သိန္းမွ (၅)သိန္းအထိ ေကာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ လူေနမႈဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရုန္းကန္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရခ်ိန္တြင္ KIA အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေကာက္ခံ ရွာေဖြေနၾကပါသည္။ လက္လုပ္လက္စား မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ရသည့္အျပင္ KIAအဖြဲ႕အား ဆက္ေၾကးေပး ေဆာင္ရသျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္း နစ္သထက္နစ္ေနခဲ့ရပါသည္။
၀ိုင္းေမာ္-ကံပိုက္တီး သြားလမ္းေပၚတြင္ KIAတပ္ဖြဲ႕မွ လူစီးယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းတင္ေဆာင္လာေသာ ကားမ်ားအား ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ကားေလးတစ္စီးလွ်င္ ေငြက်ပ္(၁)ေသာင္းႏွင့္ ကုန္ကား တစ္စီးလွ်င္ (၁)သိန္း ေတာင္းခံေသာေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ကုန္ပစၥည္းမ်ား အရံူးမေပၚေစရန္ လမ္းခရီးတြင္ ကုန္က်သည့္ေငြေၾကးအား ထည့္သြင္းေရာင္းခ်သျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ ပါသည္။
KIAအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအေၾကာင္းျပကာ အစိုးရတပ္မ်ားအား စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲ       ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္ လူသစ္စုေဆာင္းခံၾကရပါသည္။ ညဘက္ မ်ားတြင္ ရြာမ်ားအားလာေရာက္ကာ အတင္းအဓၶမလူသစ္စုျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္ ညဘက္ေရာက္လ်င္ ေတာင္ယာထဲသို႕ သြားေရာက္အိပ္ရပါသည္။ မလိ္ုက္ပါက ကခ်င္လူမ်ိဳး သစၥာေဖာက္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ပစ္သတ္ၾကပါသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးဟု ဆိုေသာ္လည္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေကာင္းစားမလာဘဲ ယခုလိုျဖစ္ရပ္မ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရကာ KIA အဖြဲ႕၏ လက္နက္ကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္  ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစံုခံစား ေနၾကရပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KIAအဖြဲ႕တို႕၏တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ (၆)လအတြင္း ျမန္မာအစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ (၁၅၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ (၃၀၀၀၀)ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ လိုင္ဇာေဒသတြင္ (၁၃၀၀၀)ေက်ာ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္ေဒသတြင္ (၁၁၀၀၀)ေက်ာ္ ၊ ဆဒံုးေဒသ(တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္)တြင္ ဒုကၡသည္ (၆၀၀၀)ေက်ာ္ရွိပါသည္။ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ အတြင္းရွိဒုကၡသည္မ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားအား KIOအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အေထာက္အပံ့့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ခံခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘ၀ကို ၾကည့္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၾကည့္ေနႏိုင္သူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း  ဒုကၡသည္မ်ားလက္၀ယ္သို႕ အကူအညီမ်ားအျပည့္အ၀ မရရွိခဲ့ၾကပါ။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကြပ္ကဲမႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အစားဆင္းရဲ၊အေနဆင္းရဲျဖင့္ ေနၾကရပါသည္။ KIA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားအား ရသမွ်စုေဆာင္းၿပီး အပြႀကံေနၾကသူမ်ားဟုလည္း ေျပာဆိုေနၾက ပါသည္။ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ခံေနရသည့္ အသိဥာဏ္နည္းပါးေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ဘ၀ကို စာနာမိ ပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိစစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား
 (၁၇-၁-၂၀၁၂)တြင္ KIA အဖြဲ႕မွ သြားလာခြင့္ပိတ္ထားေသာ ကာမိုင္း-လံုးခင္-ဖားကန္႔ ႏွင့္ ကံပိုက္တီး ကားလမ္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သျဖင့့္္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ မႈမ်ားမွာ ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္ေပၚလာကာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းသြားသျဖင့္  ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္ေနၾကပါသည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIA)အတြင္းရွိ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာယစ္မူးကာ လက္နက္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္ျခင္းအား ေရွာင္လြဲၿပီး ၄င္းတို႔၏အက်ိဳးစီးပြာအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ ၾကပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ပ္အတည္း ၊ အခက္အခဲ ၊ လူေနမႈဘ၀နိမ့္က်ေနခဲ့ ရသည့္ ဒုကၡဆိုးမ်ားအား အနည္းငယ္မွ်ပင္ ေစာင္းငဲ့မၾကည့္ဘဲ ၿင္ိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသေယာင္ျပဳလုပ္ေနၿပီး မိ္မိတို႔၏အတၱမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေနေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕(KIA)၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္သားမ်ားအေပၚ ငဲ့ညွာမႈမရွိသည္မွာ ေပၚလြင္ေနပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အာဏာ ယစ္မူးကာ လက္နက္ကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား မစြန္႔လႊတ္ခ်င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း က်ိန္းေသ သတ္မွတ္ရေတာ့မည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္သူ/ျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား အမွန္တကယ္ ရရွိရန္ ၀မ္းသာအားရႀကိဳဆိုေနခ်ိန္တြင္ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေယာင္ျပၿပီး ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားကို ရသမွ်ယူေနဦးမည္ဆိုသည္ကို ကခ်င္ျပည္သူ/ျပည္သားမ်ား အားလံုးကို သိေစခ်င္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုေသာ ကခ်င္ျပည္သူလူထုကုိယ္စား ( ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး )
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕။

No comments:

Post a Comment